نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر خبر

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: تحلیل شکاف ذخیره و بازیابی تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر صدا و سیما و ارائه الگوی رفع شکاف برای ذخیره و بازیابی تصاویر برای رضایت کاربران

روش: پژوهش ترکیبی و از نظر هدف کاربردی . با تطبیق مولفه های رویکرد بازیابی پائو" با نیازهای صدا و سیما مولفه‌های گزینش تصاویر، نیروی انسانی، رعایت استانداردها، راهبردهای جستجو، زیرساخت‌ها و نرم‌افزار استخراج و گویه متناظر برای هر یک از عناوین شش‌گانه به دست آمد. جامعه آماری 120 نفر از عوامل خبری صدا و سیما در تهران و مراکز استان‌ها بود که 99 نفر (5/ 82) درصد به پرسشنامه پاسخ دادند. روایی و پایایی پژوهش ارزیابی و ضریب آلفای کرونباخ 94/0 شد.

یافته‌ها: تحلیل اطلاعات نشان داد با برآورده شدن ترجیحات کاربران کیفیت ذخیره و بازیابی تصاویر در آرشیوها و کیفیت پخش خبرها ارتقا یافته و سبب رضایت کاربران شود. نتایج نشان داد شکاف مولفه‌ راهبردهای جستجو، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی با امتیاز 7/ 37 و 93/ 36 و 9 /36 در وضع بحرانی و با استانداردها فاصله داشته و مطلوب ارزیابی نمی‌شوند. شکاف مولفه‌های گزینش تصاویر، نرم‌افزار و رعایت استانداردها به ترتیب با امتیاز 7 / 36 و 6 / 35 و 2 / 35 در وضع نامطلوب است. همچنین همه موارد شش‌گانه میانگین نمرات وضع موجود پایین‌تر از وضع مطلوب بود.

نتیجه‌گیری: به کارگیری مولفه‌های شش‌گانه رویکردهای بازیابی پائو میتواند نقش مهمی در تسهیل ذخیره و بازیابی تصاویر داشته و کاربران در کوتاه‌ترین زمان به تصاویر دست یابند، بهره‌وری استفاده از تصاویر افزایش یافته و آرشیوها به صورت یکپارچه، بدون محدودیت زمان و مکان با حذف موازی کاری در دسترس کاربران قرار گیرند. نتایج پژوهش می‌تواند، به یکپارچه‌سازی ذخیره و بازیابی تصاویر در شبکه‌های مختلف خبری کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Gap Analysis of the information storage & retrieval of news images in the archives of the (IRIB) & providing a pattern for resolving the gap

نویسندگان [English]

  • Ghanbar ahmadi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 3

1 News Secretary

2 Professor of Library and Information Science at , Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor. Information Science & Knowledge Dep. Education and Psychology School. Shahid Beheshti University. Velenjak. Tehran. I.R.Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The present study is to analyze the gap between the situation of storage and retrieval of images in the news archives of the Radio and Television of Iran.

Methodology: The present study is a combination and in terms of purpose is in the category of applied research. By adapting the "components of the PAO recovery approach" to the needs of the Broadcasting Organization, the components of image selection, manpower, monitoring strategies, search solutions, infrastructure and recruitment software and illustrations to view each of the six titles obtained Amad The statistical population of the study includes 120 radio and television news agents in Tehran and provincial centers, of which 99 (82.5) were the result of a researcher questionnaire, the effect of which on the storage and retrieval of images was answered. Also, the validity and reliability of the study on exposure and Cronbach's alpha coefficient were 0.94.

Findings: Data analysis showed that with the satisfaction of users' preferences, the quality of storing and retrieving images in archives and the quality of news broadcasts are improved and cause user satisfaction. The results showed that the gap between the components of search strategies, infrastructure and manpower with a score of 37.7, 36.93 and 36.9 in a critical situation and are far from the standards and are not considered desirable. The gap between the components of image selection, software and compliance with standards with a score of 36.7, 35.6 and 35.2, respectively, is in an unfavorable situation. Also, in all six cases, the mean scores of the current status were lower than the desired status.

Conclusion: Using the six components of retrieval approaches, you can play an important role in saving and retrieving images, and users can access images in the shortest time, increase the use of images, and integrate archives seamlessly, without restrictions. Remove time and place. Available to users. Useful research results help integrate image storage and retrieval across different news networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gap Analysis
  • Indexing
  • News Images
  • Stored Components and Retrieval
  • News Video Archives