نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه قم، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران.

2 کارشناس ارشد دانشگاه قم، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران

10.22055/slis.2024.44067.1937

چکیده

مدرسه تنها مؤسسه اجتماعی است که به طور فراگیر در دسترس اغلب کودکان و نوجوانان است. این دانش و مهارت باید در دوران تحصیل در دسترس آنان قرار گیرد. برنامه درسی به عنوان بدیهی‌ترین رهیافت و راهبرد اساسی در راستای آموزش مفاهیم مدیریت دانش بویژه اشتراک دانش به کودکان و نوجوانان دانش‌آموز است. هدف از این پژوهش، ارزیابی محتوا کتاب‌های درسی دوره‌ ابتدایی از نظر میزان توجه به مفاهیم اشتراک دانش است. پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است؛ واحد تحلیل صفحات (متن، تمرین، تصویر، پانویس) که با مطالعات، تصاویر، تمرین‌ها و فعالیت صورت گرفته است. ابتدا مفاهیم بدست آمده در اشتراک دانش (ضمنی و عینی) و گروهی و فردی جای گرفتند؛ ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل چک‌لیست محقق ‌ساخته است. جامعه پژوهش را کلیه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی منتشره شامل 41 کتاب است و از نمونه‌گیری صرف‌نظر شده است. در کلیه کتاب‌های درسی مورد تحلیل، 946 مؤلفه شناسایی شد. سپس داده‌های گردآوری شده به کمک نرم افزار اکسل و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مؤلفه فعالیت گروهی (دانش ضمنی) بیش‌ترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین میزان مؤلفه مربوط به مؤلفه هنر و سرگرمی (ضمنی) است. همچنین در بین کتاب‌های درسی، کتاب علوم تجربی بیشتر از سایر کتاب‌ها به مفاهیم اشتراک دانش توجه شده است. در بین کتاب های درسی، داده‌های بهنجار شده برحسب کتاب‌ها، بیشترین ضریب اهمیت از بین دروس مختلف دوره ابتدایی مربوط به کتاب فارسی است و برای بهبود وضعیت اشتراک دانش و دستیابی به اهداف راهکارهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content analysis Elementary textbooks amount of attention to knowledge sharing concepts

نویسندگان [English]

  • reza karimi 1
  • Fatemeh Eshaghi Macconi 2

1 Associate Professor Knowledge and Information Science.University of Qom, Qom, Iran.

2 Master's degree, Department of Knowledge and Information science, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

School is the only social institution that is universally accessible to most children and adolescents. This knowledge and skill should be available to them during their studies. The curriculum is the most obvious approach and basic strategy for teaching knowledge management concepts, especially knowledge sharing to students. The aim of this research, content analysis of elementary school textbooks is based on the level of attention to knowledge management concepts. This research in terms of approach is quantitative, and in terms of purpose is applied. this study was used the Content analysis method, there have been Pages (Text, Exercise, Image, Footer) analysis units done with reading studies, images, exercises, and activities.

First, the obtained concepts were placed in knowledge sharing (implicit and objective) and group and individual; The data collection tool includes a researcher-made checklist. The research population includes all the published elementary school textbooks, including 41 books, and sampling was omitted. In all the analyzed textbooks, 946 components were identified. Then, the collected data was analyzed with the help of Excel software and using descriptive statistics indicators in Shannon's entropy analytical process. , from the total number of recorded and counted units of knowledge-sharing components in the textbooks of the six primary courses, a total of 231 units of knowledge sharing with classmates (implicit), 112 units of knowledge sharing with classmates (objective), knowledge sharing through art and entertainment (implicit) 30 units and group activity (implicit knowledge) 573 units have been considered. The results showed that the component of group activity (implicit knowledge) has the highest frequency and the lowest component is related to the component of art and entertainment (implicit). Also, among the textbooks, the book of experimental sciences has paid more attention to the concepts of knowledge sharing than other books. Among the textbooks, the normalized data according to the books, the highest coefficient of importance among the different subjects of the elementary course is related to the Persian book, and solutions were presented to improve the status of knowledge sharing and achieve the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Evaluation
  • Elementary School
  • Textbooks
  • Knowledge sharing Concepts
  • Shannon Entropy