نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مدیریت اطلاعات کتابخانه های دانشگاهی، رئیس گروه اطلاعات الکتروینک و گردش منابع موسسه

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل بیانیه حفظ حریم خصوصی کتابخانه‌های دانشگاهی برتر دنیا و ارائه بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های پیمایشی توصیفی بود. جامعه پژوهش شامل 25 کتابخانه دانشگاهی برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی کتابخانه‌های دانشگاهی برتر دنیا (CWUR) بود. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که از میان 25 کتابخانه مورد بررسی 22 کتابخانه بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران را در وب‌سایت خود ارائه کرده بودند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای حفظ سوابق استفاده از کتابخانه و مقدمه بیانیه که به معرفی کتابخانه و ارائه اهداف و وظایف کتابخانه می‌پردازد مهم ترین مولفه‌ها هستند و در ارائه بیانیه حفظ حریم خصوصی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. همچنین محفوظ نگه داشتن اطلاعات کاربران که در زمان ثبت نام در اختیار کتابخانه قرار می‌دهند نیز در رتبه سوم قرار داشت. اما آمار استفاده از کتابخانه و سوابق امانت منابع کتابخانه‌ای در میان مولفه‌های مورد بررسی از کمترین اهمیت برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان از اهمیت وجود بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران در کتابخانه‌های دانشگاهی برتر دنیا دارد. بنابراین برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران پیشنهادی ارائه شد. بیانیه ارائه شده دارای ده مولفه اصلی مقدمه، هدف از ارائه بیانیه، سوابق جستجوی کاربران، سوابق استفاده از سیستم‌های کتابخانه، سوابق استفاده از وب‌سایت کتابخانه، اطلاعات ثبت نام کاربر، سوابق دانلود کتب الکترونیک، سوابق امانت منابع کتابخانه‌های، شخصی سازی خدمات توسط کاربران و موارد ارائه اطلاعات است.امانت منابع کتابخانه‌های، شخصی سازی خدمات توسط کاربران و موارد ارائه اطلاعات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze the Privacy Statement of Academic Libraries in the World and submit a Privacy Statement for Academic Libraries in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rrahmani 1
  • Mitra Amjadi Sefidan 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Master in Knowledge and information science and epistemology, major in information management of university libraries, head of the electronic information and resource circulation department of the Higher Institute of Education and Research, Managemen

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to analyze the privacy statement of the world's Top academic libraries and provide privacy statement for users of Iranian Academic Libraries. Method: The present study was applied in a descriptive survey in terms of its purpose. The research community consisted of 25 top academic libraries based on CWUR 2017 - World University Rankings. Results: The results of the study showed that 22 of the 25 library libraries provided users with a privacy statement on their website. Also, the results of the study showed that the Corner University Library Statement was the most comprehensive statement, and among the mentioned factors, the discussion of library strategies in Introduction, Website usage records, and the content of the registration information is of great importance, and in almost all Libraries Statements reviewed by the presence have. In the following, the proposed strategies for Academic Libraries are presented in the presentation of the User's Privacy Statement. Conclusion: The results of the study indicate the importance of the existence of users' privacy statements in the world's Top academic libraries and, finally, the basic principles for the Privacy Statement were provided by users in the Academic Libraries and 30 strategies were proposed for setting the Privacy statement in Academic Libraries.Conclusion: The results of the study indicate the importance of the existence of users' privacy statements in the world's Top academic libraries and, finally, the basic principles for the Privacy Statement were provided by users in the Academic Libraries and 30 strategies were proposed for setting the Privacy statement in Academic Libraries.Conclusion: The results of the study indicate the importance of the existence of users' privacy statements in the world's Top academic libraries and, finally, the basic principles for the Privacy Statement were provided by users in the Academic Libraries and 30 strategies were proposed for setting the Privacy statement in Academic Libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Library
  • Privacy Statement
  • Privacy Information
  • Information Security