آ

 • آبام، زویا مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 68-84]

 • آبیاری، آتوسا بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]

 • آجری دستجه، زهرا بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-30]

 • آخشیک، سمیه بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • آخشیک، سمیه سادات بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]

 • آخشیک، سمیه سادات پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]

 • آخشیک، سمیه سادات Phenomenology of Reading in Printed and Electronic Formats: [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 61-82]

 • آخشیک، سمیه سادات خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 73-95]

 • آزاده، فریدون بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • آزاده، فریدون بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

 • آصفی داریانی، مرضیه مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]

 • آقائی، مریم بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • آقاجانی، حسنعلی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-173]

ا

 • اباذری، زهرا مطالعه میزان رعایت روش‌های استناددهی بین‌المللی در تنظیم منابع و مآخذ مقالات مجلات علمی- پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی درسال 1388 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 19-40]

 • اباذری، زهرا تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

 • اباذری، زهرا تحلیل نقش استراتژیک کتابخانه‌های عمومی در عرصه ژئوپلیتیک اطلاعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اباذری، زهرا نمایه‌سازی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی برمتن و مبتنی بر محتوا با استفاده از تکنیک دلفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • اباذری، زهرا ارائه الگوی مجموعه سازی در کتابخانه های عمومی: با رویکرد نظریه زمینه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • ابراهیمی، سعیده سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 45-60]

 • ابراهیمی، سعیده فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

 • ابراهیمی، مختار پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

 • احمدی، امیر جایگاه و آینده اقتصادی صنعت نشر الکترونیک کتاب در ایران با نگاهی به حقوق ناشران [(مقالات آماده انتشار)]

 • احمدی، حمید ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • احمدی، قنبر رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی (موردپژوهی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع در شهر تهران و اهواز) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]

 • احمدی، محمدمیلاد اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت دانش در فعالیت‌های فراگیر مبتنی بر مشارکت داوطلبانه (موردپژوهی راهیان نور) [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • احمدی، وکیل واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 94-110]

 • احمدی اصل، فرهاد شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

 • احمدی اصل، فرهاد شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-30]

 • احمدیان دیوکتی، محمد مهدی آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-173]

 • احمدی نسب، فاطمه کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-18]

 • احمدی نسب، فاطمه آسیب‌شناسی معادل‌گزینی اصطلاحات تخصصی در حوزة علم‌سنجی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 144-159]

 • اخلاقی بناری، مسعود مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • ادیب زاده، الهام بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

 • ادیب زاده، مرضیه بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]

 • ارشادی، محمد جواد بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 189-208]

 • اسدپور، امین ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]

 • اسدنیا، ابوالفضل جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • اسدنیا، ابوالفضل امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]

 • اسدنیا، ابوالفضل بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان رفسنجان [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • اسدی، سعید استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • اسفندیاری مقدم، علیرضا رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 41-64]

 • اسفندیاری مقدم، علیرضا شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 160-181]

 • اسکندری، فاطمه بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]

 • اسماعیلی، حیدر رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 41-64]

 • اسمعیلی رنجبر، خاطره ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • اصغرنژاد، حسین یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]

 • اصنافی، امیر رضا بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

 • اصنافی، امیر رضا تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 27-52]

 • اصنافی، امیر رضا درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]

 • اصنافی، امیر رضا ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 41-61]

 • اصنافی، امیر رضا ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • اصنافی، امیررضا بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 73-92]

 • اطلسی، رشا The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • اعظمی، محمد آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]

 • افشار، ابراهیم در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]

 • افشار، زهره پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • افشانی، علیرضا بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

 • اکبری، عسگر ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 67-88]

 • اکبری، مریم بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]

 • اکرامی، محمود ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • التماسی، معصومه انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]

 • التماسی، مهشید انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 149-164]

 • التماسی، مهشید چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 72-93]

 • الهایی، هادی بررسی رابطه بین نمرات دگرسنجی مقالات پراستناد حوزه فیزیک ذرات و استنادات دریافتی در پایگاه های اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • الهایی، هادی شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، مطالعه موردی: شرکت آب‌جنوب‌شرق اهواز [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • الهایی، هادی بررسی تاثیر نمرات دگرسنجی پایگاههای آلتمریکس و مندلی بر میزان استناد ات دریافتی از اسکوپوس ( مورد مطالعه: حوزه وب معنایی ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • الهایی، هادی ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت دانش در مجتمع عالی آموزشی، پژوهشی آب و برق خوزستان بر اساس الگوی APO [(مقالات آماده انتشار)]

 • اله بخشیان فارسانی، لیلی تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • الهی، شعبان توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • امامی، مریم بررسی کاربردپذیری نقشه‌های حاصل از تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از نظرات خبرگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • امتی، الهه بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

 • امجدی سفیدان، میترا تحلیل بیانیه حفظ حریم خصوصی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه بیانیه حفظ حریم خصوصی برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • امیدخدا، مریم شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه‌های عمومی ایران در بحران کرونا (دوران کرونا و بعد از آن): نظام اطلاع رسانی سلامت عمومی [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 54-72]

 • امیدی، محمدحسن بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]

 • امیدیان، مرتضی رابطه باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و تمایل به اشتراک دانش با نگرش ها، هنجارهای ذهنی، قصد رفتاری و کنترل رفتاری ادراک شده در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • امین‌طوسی، محمود چالش‌ها و الزاماتِ پشتیبانی از فارسی در نرم‌افزارهای استناددهی [(مقالات آماده انتشار)]

 • امینی، مصطفی بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • اندایش، سیف اله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]

 • انصاری، مریم بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]

 • انواریان، سید نورالدین بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • ایروانی، مسعود ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی. [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایزدیان، زینب بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

ب

 • بابائی، پریناز در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]

 • باب‌الحوائجی، فهیمه رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • باب الحوائجی، فهیمه نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

 • باب الحوائجی، فهیمه بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • باب الحوائجی، فهیمه ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • باب الحوائجی، فهیمه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]

 • باب الحوائجی، فهیمه بررسی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • باب الحوائجی، فهیمه تحلیل نقش استراتژیک کتابخانه‌های عمومی در عرصه ژئوپلیتیک اطلاعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • باب الحوائجی، فهیمه ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • باب الحوائجی، فهیمه الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • باب الحوائجی، فهیمه مروری بر نوآوری و ارزش آفرینی در اکوسیستم داده باز [(مقالات آماده انتشار)]

 • باب الحوائجی، فهیمه ارائه الگوی مجموعه سازی در کتابخانه های عمومی: با رویکرد نظریه زمینه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • باب الحوائجی، فهیمه ارزش دهی کاربران به فرآیند جستجو و بازیابی اطلاعات مطالعه موردی:دانشجویان دکتری دانشگاه محقق اردبیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بابایی میبدی، حمید ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

 • باجی، فاطمه ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]

 • باجی، فاطمه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]

 • باغ جنتی، مرضیه بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • باغ جنتی، میترا بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • باقری، زینب The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • باقری، مژگان السادات تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

 • باقری، معصومه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]

 • باقریان، حدیث اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • باورصاد، بلقیس طراحی مدل خرد سازمانی با رویکرد داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • باورصاد امیدیان، مهرداد شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]

 • بتولی، زهرا واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]

 • برادر، رویا چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]

 • برادر، رویا مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 68-84]

 • برزگر سامبران، رقیه چالش‏های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی استان آذربایجان‌شرقی‏‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • بنی‌اسدی، مرضیه بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 188-207]

 • بهرامی نیا، سارا عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • بهرامی نیا، سارا بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • بهرنگی، محمد رضا بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

 • بهزادی، حسن بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • بهمئی، الهه بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]

 • بهمن آبادی، علیرضا بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • بیرانوند، علی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]

 • بیرانوند، علی ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • بیرانوند، علی Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]

 • بیرانوند، علی اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • بیرانوند، علی بررسی شاخص های آلتمتریکس حاصل از فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکه های اجتماعی علمی [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • بیرانوند، علی بررسی رابطه بین نمرات دگرسنجی مقالات پراستناد حوزه فیزیک ذرات و استنادات دریافتی در پایگاه های اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیرانوند، علی Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • بیرانوند، علی ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی. [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیرانوند، علی بررسی تاثیر نمرات دگرسنجی پایگاههای آلتمریکس و مندلی بر میزان استناد ات دریافتی از اسکوپوس ( مورد مطالعه: حوزه وب معنایی ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • بیگدلی، زاهد بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]

 • بیگدلی، زاهد ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]

 • بیگدلی، زاهد تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]

 • بیگدلی، زاهد دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]

 • بیگدلی، زاهد نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]

 • بیگدلی، زاهد بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • بیگدلی، زاهد تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]

 • بیگدلی، زاهد Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 1-12]

 • بیگدلی، زاهد بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 209-224]

 • بیگدلی، زاهد شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 248-260]

 • بیگدلی، زاهد منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • بیگدلی، زاهد رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 13، شماره 2، 1400]

پ

 • پارسائیان، مریم سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]

 • پارسائیان، مریم بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • پارسایی محمدی، پرستو بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

 • پازوکی، فاطمه به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]

 • پازوکی، فاطمه A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]

 • پایدار، شاهدخت نقدهای کتاب نمایه‌شده در وب آو ساینس (2009-2018): مقایسة برونداد ایران با کشورهای خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • پرهام نیا، فرشاد The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 13-26]

 • پرهام نیا، فرشاد نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • پرهام نیا، فرشاد شناسایی عوامل مؤثر روانشناختی بر رفتار اطلاع‌یابی کاربران اطلاعاتی: مطالعه مرور نظام‌مند [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • پرهام نیا، فرشاد بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی و رفتار اطلاع‌یابی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پروین، سمیه تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]

 • پریرخ، مهری توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]

 • پریرخ، مهری بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]

 • پریرخ، مهری سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 225-243]

 • پژوه نیا، سحر مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیک، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارت های سواد اورژانسی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 68-84]

 • پشوتنی زاده، میترا مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

 • پشوتنی زاده، میترا بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]

 • پشوتنی زاده، میترا تأثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 116-131]

 • پشوتنی زاده، میترا سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3 [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 62-81]

 • پناهی، سمیه تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]

 • پورآتشی، مهتاب تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

 • پورخانی، محمدرضا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]

 • پورخلیل، ندا شناسایی موقعیت راهبردی کتابخانه‌های عمومی کشور در شرایط تعطیلی خدمات حضوری ناشی از شیوع ویروس کووید-19 به روش سوات [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 34-53]

 • پورزارع، هدی تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

 • پور کریمی، جواد چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • پوستی زاده، نجمه بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1400]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]

 • تاج الدینی، اورانوس بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 81-102]

 • تاج الدینی، اورانوس بررسی اصول زیستی مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه‌شده در وبگاه علوم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 188-207]

 • تاج الدینی، اورانوس بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • تاجداران، منصور بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]

 • تاجداری، فاطمه تدوین استراتژی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر پایه استراتژی اقیانوس آبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تاری زاده، زهرا ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-93]

 • تجعفری، معصومه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]

 • تجعفری، معصومه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • ترابی الموتی، منیژه الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • توکلی‌زاده‌راوری، محمد بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

 • توکلی زاده راوری، محمد مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

 • توکلی زاده راوری، محمد رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ج

 • جابری راد، مائده جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]

 • جعفری، محسن سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • جعفری، محسن تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-36]

 • جعفری، محمدباقر ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

 • جلالی دیزجی، علی شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • جلالی دیزجی، علی ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-93]

 • جلیل پور، پیمان بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]

 • جلیل پور، پیمان امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]

 • جلیلی فر، علیرضا منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • جنتی‌فر، اکرم بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

 • جنوی، المیرا تحلیل فعالیت‌های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در لینکدین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]

 • جوانبخت، میثم آسیب‌شناسی معادل‌گزینی اصطلاحات تخصصی در حوزة علم‌سنجی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 144-159]

 • جوکار، عبدالرسول فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

چ

 • چراغی، زهره رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]

 • چراغی، زهره شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

 • چراغی، زهره Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]

 • چراغی، زهره شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-30]

 • چراغی، زهره رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 23-40]

 • چراغی، زهره تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

 • چراغی، زهره شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، مطالعه موردی: شرکت آب‌جنوب‌شرق اهواز [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • چراغی، زهره ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت دانش در مجتمع عالی آموزشی، پژوهشی آب و برق خوزستان بر اساس الگوی APO [(مقالات آماده انتشار)]

 • چشمه سهرابی، مظفر جایگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در درخت علم [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 73-90]

 • چشمه سهرابی، مظفر ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • چشمه سهرابی، مظفر بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]

 • چشمه سهرابی، مظفر سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3 [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 62-81]

 • چشمه سهرابی، مظفر بررسی نقشه ی دانش مفاهیم حوزه بیوانفورماتیک برمبنای مقالات پایگاه کلاریویت [(مقالات آماده انتشار)]

 • چشمه سهرابی، مهرداد بررسی وضعیت معماری کتابخانه‌های عمومی از دیدگاه کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان رفسنجان [دوره 13، شماره 1، 1400]

ح

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 105-122]

 • حاجی زین العابدینی، محسن تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • حاجی زین العابدینی، محسن ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 41-61]

 • حاجی میرزائی، حامد نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • حاجی یخچالی، علیرضا رابطه باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و تمایل به اشتراک دانش با نگرش ها، هنجارهای ذهنی، قصد رفتاری و کنترل رفتاری ادراک شده در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • حبیبی، سحر ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 41-61]

 • حجازی، رقیه ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

 • حجازی، سیده رقیه شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران بر اساس ویژگی-های جامعۀ دانش‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 36-49]

 • حجتی زاده، یحیی The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • حدادپور، آصفه امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 145-160]

 • حریری، نجلا تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]

 • حریری، نجلا سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]

 • حریری، نجلا نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

 • حریری، نجلا شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]

 • حریری، نجلا دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]

 • حریری، نجلا نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]

 • حریری، نجلا ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 67-88]

 • حریری، نجلا همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 30-50]

 • حریری، نجلا رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • حریری، نجلا بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • حریری، نجلا ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • حریری، نجلا تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

 • حریری، نجلا تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]

 • حریری، نجلا بررسی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حریری، نجلا نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • حریری، نجلا تحلیل نقش استراتژیک کتابخانه‌های عمومی در عرصه ژئوپلیتیک اطلاعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • حریری، نجلا الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • حریری، نجلا پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 41-60]

 • حریری، نجلا ارزش دهی کاربران به فرآیند جستجو و بازیابی اطلاعات مطالعه موردی:دانشجویان دکتری دانشگاه محقق اردبیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسن زاده، علیرضا توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • حسن زاده، محمد بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • حسن زاده، محمد فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

 • حسن زاده، محمد بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • حسن زاده، محمد مؤلفه‌های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: از حال تا آینده [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 22-40]

 • حسن زاده دیزجی، الهه شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]

 • حسن نژاد، مریم ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با استفاده از مدل لایب‌کوال [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسنی، مرضیه بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 56-79]

 • حسین زاده، علی حسین بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]

 • حسین زاده بندقیری، عباس واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • حسینی، لیلا امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 145-160]

 • حسینی بهشتی، ملوک السادات ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • حسینی زاده، فاطمه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]

 • حصارزاده، رضا داوران مجلات حسابداری ایران: بررسی ترکیب، ویژگی‌ها و الزامات شیوه‌نامه ارزیابی نشریات علمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حکیمی، هوشنگ بررسی وضعیت درگاه‌های وب مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور از منظر معیارهای وبسنجی فائو [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 27-45]

 • حکیمی، هوشنگ ارزیابی دگرسنجی فعالیت‌های علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • حمدی پور، افشین تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]

 • حمزه ریسه، فاطمه امکان‌سنجی پیاده‌سازی و کاربردپذیری لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانه‌ها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی کرمان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 82-98]

 • حمیدی، علی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • حمیدی، علی Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • حنفی زاده، پیام نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • حیاتی، زهیر بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • حیاتی، زهیر به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

 • حیدرزاده، اشرف بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]

 • حیدری، غلامرضا آشفتگی واژه‌شناختی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 1-24]

 • حیدری، غلامرضا فقر دانش اطلاع شناسی در حوزههای مختلف علوم [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-2]

 • حیدری، غلامرضا         قبض و بسط رشته‌ای در کتابداری و علم اطلاعات  [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • حیدری، غلامرضا تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]

 • حیدری، غلامرضا اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]

 • حیدری، غلامرضا ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • حیدری، غلامرضا پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]

 • حیدری، غلامرضا بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]

 • حیدری، غلامرضا واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]

 • حیدری، غلامرضا بررسی نگرش کاربران نسبت به استقرار کتابخانه‏ ی عمومی موبایلی فارس [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • حیدری، غلامرضا Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]

 • حیدری، غلامرضا شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران بر اساس ویژگی-های جامعۀ دانش‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 36-49]

 • حیدری، غلامرضا چیستی و چرایی تاریخ دانش مدون: مطالعه ریشه‌ها و فایده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدری، غلامرضا قبض و بسط موضوعات در تحلیل متون تاریخ دانش مدون [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدری، غلامرضا نظریه‌ی ترکیبات اطلاعات: عمق و گستره‌ی (ابعاد شناختی و کاربردی) اطلاعات در ترکیبات اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-21]

خ

 • خادمی، روح الله ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]

 • خادمی، روح الله ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]

 • خادمی، روح اله بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 137-156]

 • خادمی، روح اله International scientific collaboration of Semnan university [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 62-73]

 • خادمیان، مهدی Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • خادمی زاده، اسماعیل ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • خادمی زاده، شهناز بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]

 • خادمی زاده، شهناز بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]

 • خادمی زاده، شهناز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 65-83]

 • خادمی زاده، شهناز Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 55-70]

 • خادمی زاده، شهناز شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • خادمی زاده، شهناز ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مستندات فنی و ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات پارک علم و فناوری خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]

 • خادمی زاده، شهناز ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه یادگیری الکترونیکی دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 1-20]

 • خادمی زاده، شهناز بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

 • خادمی زاده، شهناز بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • خادمی زاده، معصومه بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]

 • خاصه، علی اکبر شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]

 • خاصه، علی اکبر وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • خاصه، علی اکبر بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]

 • خاصه، علی اکبر مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-54]

 • خاصه، علی اکبر میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • خاصه، علی اکبر نقدهای کتاب نمایه‌شده در وب آو ساینس (2009-2018): مقایسة برونداد ایران با کشورهای خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاصه، علی اکبر عوامل مؤثر بر دریافت استناد در پایگاه کلاریویت آنالیتیکز از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه‌ای دلفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاصه، علی اکبر سواد حق مؤلف در بین کتابداران: موردپژوهی کتابداران کتابخانه-های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاصه، علی اکبر شناسایی ریشه های تاریخی حوزۀ ترجمۀ ماشینی: یک تحلیل علم سنجی از طریق آر.پی.وای.اس [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاصه، علی اکبر سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محیط الکترونیکی : مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • خانی، نرگس بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]

 • خانی، نرگس مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]

 • خداداد، مهناز بررسی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خدادادی، صدیقه بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]

 • خدایاری سهل آباد، مهسا بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی فروشگاه‌های اینترنتی کتاب بر رفتار خرید آنی دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • خراشادی زاده، سحر شناسایی و رتبه بندی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم [(مقالات آماده انتشار)]

 • خسروی، فریبرز شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]

 • خلف زاده، زهرا بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

 • خلیلی، بهار طراحی مدل خرد سازمانی با رویکرد داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلیلیان، سعیده امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 93-112]

 • خلیلیان، سعیده تأثیر خدمات کتابخانه‌ای و رسانه‌های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 116-131]

 • خوئینی، سهیلا نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

 • خواجه، حمید بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • خواجه علی جهانتیغی، زهرا شناسایی خدمات مبتنی بر سلامت کتابخانه‌های عمومی ایران در بحران کرونا (دوران کرونا و بعد از آن): نظام اطلاع رسانی سلامت عمومی [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 54-72]

د

 • دائی، عذرا مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]

 • داستانی، میثم Scientific Repositories as Indices for Ranking of the Iranian Universities of Medical Sciences [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 43-54]

 • داوری دولت آبادی، نسرین تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • دخش، سارا Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • درخشان، مریم مطالعه رابطه خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در آزمون سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • درخشنده، سودابه نمایه‌سازی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی برمتن و مبتنی بر محتوا با استفاده از تکنیک دلفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • درزیان عزیزی، عبدالهادی امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • درم نثاری، مهدی تحلیل نقش استراتژیک کتابخانه‌های عمومی در عرصه ژئوپلیتیک اطلاعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • درودی، فریبرز ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • درودی، فریبرز بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]

 • درودی، فریبرز امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • درودی، فریبرز شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • درودی، فریبرز تعیین مولفه های خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق تسهیم دانش [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • درودی، فریبرز امکان‌سنجی پیاده‌سازی و کاربردپذیری لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانه‌ها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی کرمان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 82-98]

 • درویشی، ژیان تحلیل فعالیت‌های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در لینکدین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]

 • دهداری راد، حسین بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]

 • دهقانی قهنویه، عادله بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]

 • دواشی، فرزانه شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • دوخانی، فیروزه تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]

 • دوخانی، فیروزه اشاره‌ در اسناد سیاستی به‌عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی علم و فناوری: مطالعه موردی ایران، ترکیه، و فلسطین اشغالی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • دولانی، عباس رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 84-102]

 • دیانی، محمد حسین بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]

 • دیانی، محمدحسین بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]

ذ

 • ذاکرشهرک، مینا تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

ر

 • رئوفی، کبری شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 66-80]

 • رئیسی، صدیقه ارائه الگوی مجموعه سازی در کتابخانه های عمومی: با رویکرد نظریه زمینه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • رادفر، امیرحسام مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]

 • رازقی، نادر آینده پژوهی تولیدات علمی ایران تا سال 2030 با استفاده از مدل ARIMA [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 153-173]

 • ربیعی، محمد تحلیل روند پژوهش‌های جهان در حوزه فناوری اطلاعات در جهان با استفاده از مدل‌سازی موضوعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رجایی، محمد صادق بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • رجب زاده، سمیه ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • رجبعلی بگلو، رضا توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]

 • رجبعلی بگلو، رضا بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 189-208]

 • رجبعلی بگلو، رضا User Experience in Interaction with Digital Libraries (DLs) in Iran: Deficiencies vs Expectations in Relation with Hierarchical Value Map (HVM) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1-10]

 • رجبعلی بگلو، رضا تدوین استراتژی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر پایه استراتژی اقیانوس آبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رجبعلی بگلو، رضا خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 73-95]

 • رجبی، غلامرضا بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]

 • رجبی، غلامرضا بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • رجبی، غلامرضا شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]

 • رجبی، فهیمه نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • رحمانی، مهدی بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 195-218]

 • رحمانی، مهدی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 73-92]

 • رحمانی، مهدی شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی‌های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 91-115]

 • رحمانی، مهدی تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • رحمانی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش روی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • رحمانی، مهدی تحلیل بیانیه حفظ حریم خصوصی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه بیانیه حفظ حریم خصوصی برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحمانی، یسری سواد حق مؤلف در بین کتابداران: موردپژوهی کتابداران کتابخانه-های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحمانیان، ساره Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • رحمانیان، ساره ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی. [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمی، سرگل بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رحیمی، صالح بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 27-44]

 • رحیمی، صالح بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 81-96]

 • رحیمی، صالح Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • رحیمی، صالح بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • رحیمی، صالح پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • رحیمی، صالح واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 94-110]

 • رحیمی، علی رضا ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • رحیمی، فرج‌اله طراحی مدل خرد سازمانی با رویکرد داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمی، فرج اله چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • رداد، ایرج بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]

 • رداد، ایرج بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رداد، ایرج بررسی وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • رستمی، مصطفی مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-54]

 • رستمی، ناهید خدمت در دوره چالش: تحلیلی بر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در رویارویی با کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 73-95]

 • رستمی نسب، عباسعلی مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • رسولی، بهروز بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رسولی، بهروز سیاست ملی اطلاعات: چارچوب، ابعاد، و مؤلفه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 63-91]

 • رشیدی، کیانوش برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]

 • رضائی، سیمین بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • رضادوست، کریم بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

 • رضایی، الهام Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • رضایی امیدی، حمیدرضا راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]

 • رضایی دینانی، مینا بررسی وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مدیران [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]

 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • رضایی شریف آبادی، سعید نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]

 • رضوی، سید علی اصغر شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • رضوی، سید علی اصغر طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 111-134]

 • رضوی، علی اصغر واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • رضی، مصطفی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • رفوآ، شبنم بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]

 • رفیعی نسب، فاطمه بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]

 • رقابی، فرنوش پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 41-60]

 • رودساز، حبیب الله تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-200]

 • روشن، سمیه شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]

 • رونقی، محمدحسین رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]

 • رونقی، محمدحسین ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]

 • رونقی، محمدحسین تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 89-104]

 • ریاحی نیا، نصرت ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]

 • ریاحی نیا، نصرت تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]

 • ریاحی نیا، نصرت سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]

 • ریاحی نیا، نصرت نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 3-20]

 • ریاحی نیا، نصرت شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 66-80]

 • ریاحی نیا، نصرت بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-22]

 • ریاحی نیا، نصرت بررسی کاربردپذیری نقشه‌های حاصل از تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از نظرات خبرگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • ریاضی، زهره مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر ساوه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ریسی فر، افسانه مدل‌یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

ز

 • زارع، امین بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 27-44]

 • زارع، امین میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 103-112]

 • زارع، امین عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • زارع، امین روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]

 • زارع، امین تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-36]

 • زارع، امین اطلاع یابی سلامت در هنگام همه گیری بیماری: مطالعه موردی شهروندان کرمانشاهی در بحران شیوع کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 1-13]

 • زارع، امین اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • زارع، امین Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارع، امین غرقگی(فلو) در کتاب و فضای مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارع، امین شناخت سپهر اندیشه‌ی مولف در سایه‌ی تحلیل استنادی: رویکردی نوین در روش‌شناسی پژوهش [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارع، هانیه فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 163-178]

 • زارع فراشبندی، فیروزه مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 253-276]

 • زارع فراشبندی، فیروزه شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]

 • زارع فراشبندی، فیروزه بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • زارعی، عاطفه تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]

 • زارعی، عاطفه نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

 • زارعی، عاطفه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارعی، عاطفه شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 160-181]

 • زارعی، عاطفه تعیین مولفه های خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق تسهیم دانش [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • زارعی، هاجر عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • زارعی، هاجر شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • زارعی محمودآبادی، محمد ارزیابی عملکرد جامع و متوازن کتابخانه های عمومی با مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • زاهدیان، مریم بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • زراعتکار، ندا ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]

 • زرمهر، فاطمه بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]

 • زرین آبادی، زرین سنجش رابطه هوش معنوی و تعهد شغلی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 79-96]

 • زکی نژاد، بتول رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 55-71]

 • زمانی، اصغر شناسایی وضعیت مستند سازی تجربیات سازمانی در پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی کشور [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 123-144]

 • زمانی، اصغر ایجاد و بهبود شبکه تبادل دانش ضمنی در آموزش عالی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • زمانی، اصغر تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

 • زمانی، لیلا وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • زمانی، نرگس بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان‌ زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 17-29]

 • زنجیرچی، محمود ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

 • زندکریمی، مریم بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]

 • زندوانیان، احمد شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • زنگنه، ثریا عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • زوار، تقی چالش‏های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی استان آذربایجان‌شرقی‏‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • زوارقی، رسول تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]

 • زین آبادی، حسن رضا بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

س

 • ساجدی نژاد، آرمان تحلیل روند پژوهش‌های جهان در حوزه فناوری اطلاعات در جهان با استفاده از مدل‌سازی موضوعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سادات موسوی، علی آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]

 • ساکی مالحی، امل بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • سالاری، سیده زهرا چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • سالخورده، محمد بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 27-44]

 • سالمی، نجمه تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • سبزی زاده، فاطمه Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]

 • سپهر، فرشته نمایه‌سازی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو در بازیابی تصاویر نمایه شده مبتنی برمتن و مبتنی بر محتوا با استفاده از تکنیک دلفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ستوده، هاجر بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]

 • ستوده، هاجر بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]

 • ستوده، هاجر برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]

 • ستوده، هاجر رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 23-40]

 • سجادی، زهراسادات توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-240]

 • سعادت، فرزانه رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • سعادت‌نیا، زینب پیش‏ بینی میزان مطالعه براساس سرمایه‏ های فرهنگی و اجتماعی کاربران کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • سعیدا اردکانی، سعید ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

 • سعیدا اردکانی، سعید بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 113-134]

 • سفیدی، مصطفی نقش واسطه‌ای رضایت شغلی کتابداران در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلاجقه، مژده ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • سلاجقه، مژده ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • سلیمان پور، سمیرا بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]

 • سلیمان پور قرابقلو، سمیرا اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]

 • سلیمانی، آمنه امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • سلیمانی، آمنه مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های حوزه نظام ساده سازماندهی دانش (اسکاس) بین سال‌های 2010 تا 2020 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • سلیمانی نژاد، عادل ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • سلیمانی نژاد، عادل امکان‌سنجی پیاده‌سازی و کاربردپذیری لایه‌های معماری اطلاعات در کتابخانه‌ها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی کرمان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 82-98]

 • سلیمانی نژاد، عادل مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های حوزه نظام ساده سازماندهی دانش (اسکاس) بین سال‌های 2010 تا 2020 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • سلیمیان ریزی، ملیحه بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 19-32]

 • سمیع، محمد ابراهیم Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • سهراب زاده، سارا بررسی وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مدیران [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • سهیلی، فرامرز ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]

 • سهیلی، فرامرز تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]

 • سهیلی، فرامرز بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

 • سهیلی، فرامرز بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]

 • سهیلی، فرامرز مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

 • سهیلی، فرامرز ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • سهیلی، فرامرز وب‌سایت موبایلی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • سهیلی، فرامرز بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی در شبکه‌ی جهانی وب: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • سهیلی، فرامرز عوامل تعیین کننده دریافت استناد در پروانه‌های ثبت اختراع با استفاده از تحلیل بقاء [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]

 • سهیلی، فرامرز مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-54]

 • سهیلی، فرامرز طراحی و آزمون مدل بهره‌وری علمی مبتنی بر نظرهای خبرگان در جامعه نویسندگان پراستناد جهان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز بررسی کاربردپذیری نقشه‌های حاصل از تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از نظرات خبرگان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • سهیلی، فرامرز نقدهای کتاب نمایه‌شده در وب آو ساینس (2009-2018): مقایسة برونداد ایران با کشورهای خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز عوامل مؤثر بر دریافت استناد در پایگاه کلاریویت آنالیتیکز از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه‌ای دلفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز سواد حق مؤلف در بین کتابداران: موردپژوهی کتابداران کتابخانه-های عمومی استان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز شناسایی عوامل عدم استفاده زنان خانه‌دار از کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی روستاهای استان کردستان [(مقالات آماده انتشار)]

 • سهیلی، فرامرز سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محیط الکترونیکی : مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • سواری، ابتسام بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

ش

 • شاپوری، سودابه شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • شادگار، بیتا    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • شادگار، بیتا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]

 • شامی زنجانی، مهدی رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]

 • شاهین، آرش در تکاپوی تغییر: تجربه‌های نوآوری مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در شماری از دانشگاه‌های ایران [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 19-42]

 • شاهینی، شبنم دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]

 • شاهینی، شبنم بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]

 • شجاعی فرد، علی ارائه مدل علی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد رسانه‌ای و هوشیاری کارآفرینانه [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • شجاعی فرد، علی بررسی تاثیر نمرات دگرسنجی پایگاههای آلتمریکس و مندلی بر میزان استناد ات دریافتی از اسکوپوس ( مورد مطالعه: حوزه وب معنایی ) [(مقالات آماده انتشار)]

 • شرفی، علی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]

 • شریف، عاطفه سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 167-194]

 • شریف مقدم، هادی شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

 • شعبانی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]

 • شعبانی، احمد ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • شعبانی، احمد بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]

 • شعبانی، احمد اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • شعبانی، احمد بررسی نقشه ی دانش مفاهیم حوزه بیوانفورماتیک برمبنای مقالات پایگاه کلاریویت [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی، سلیمان روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]

 • شفیعی، سلیمان سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • شفیعی، سلیمان Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی، سلیمان غرقگی(فلو) در کتاب و فضای مجازی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی علویجه، پریسا Comparison of Information Retrieval Capabilities in Library Software of Payam, Voyager and Aleph [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 71-84]

 • شکاری، محمدرضا واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]

 • شکوری فسقندیس، میترا رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 84-102]

 • شکوهیان، محبوبه بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]

 • شمسایی، مریم بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 113-128]

 • شنبدی، زهرا بررسی شاخص های آلتمتریکس حاصل از فعالیت نویسندگان و پژوهشگران پرتولید ایرانی حوزه پرستاری در شبکه های اجتماعی علمی [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • شهبازی، رحیم نقش واسطه‌ای رضایت شغلی کتابداران در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازی، مهری بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]

 • شهبازی، مهری ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • شهبازی، مهری میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • شهرابی، افسانه شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • شهنی ییاق، منیجه رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • شهنی ییلاق، منیجه بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • شیرانی، فرهاد شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 161-188]

 • شیردوانی، شیوا عوامل تعیین کننده دریافت استناد در پروانه‌های ثبت اختراع با استفاده از تحلیل بقاء [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابری، مریم بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]

 • صادق زاده، علی دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]

 • صادق وزیری، فراز تدوین استراتژی برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران بر پایه استراتژی اقیانوس آبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صادقی، مژگان عوامل مؤثر بر دریافت استناد در پایگاه کلاریویت آنالیتیکز از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه‌ای دلفی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صادقی خرمدشتی، طاهره شناسایی مؤلفه های نظام آراستگی از منظر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • صارمی نیا، صبا توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • صالحی، رضا چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 165-180]

 • صالحی، فرخنده تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-200]

 • صالحی، مسعود The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • صباغی نژاد، ریور بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]

 • صباغی نژاد، زیور سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ ) [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 43-64]

 • صباغی نژاد، زیور پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 39-58]

 • صباغی نژاد، زیور بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • صباغی نژاد، زیور بزرگان کوچک و اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

 • صباغی نژاد، زیور بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • صدیقی، زینب شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 160-181]

 • صراف‌زاده، مریم بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • صراف‌زاده، مریم تحلیل فعالیت‌های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در لینکدین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-27]

 • صراف‌زاده، مریم بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 56-79]

 • صفرزاده، نسرین بررسی میزان رعایت اصول و مؤلفه‌های طراحی ترغیبی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1397 [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • صفرزاده بندری، محمدحسین داوران مجلات حسابداری ایران: بررسی ترکیب، ویژگی‌ها و الزامات شیوه‌نامه ارزیابی نشریات علمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صفری، بهرنگ طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 111-134]

 • صفری، حسین بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]

 • صفوی جهرمی، گلایل نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • صلواتی، شهرام شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • صمدی، لاله استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • صنعت جو، اعظم عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-247]

 • صیف، محمدحسن Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 27-42]

ض

 • ضیائی، ثریا بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

ط

 • طاهرخانی، لیلی تبیین نقش اشتراک دانش وب بر کارآفرینی‌دانش با نقش میانجی پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [(مقالات آماده انتشار)]

 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره‌ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 59-74]

 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 53-76]

 • طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 209-224]

 • طاهری، بهجت امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 145-160]

 • طاهری، بهجت شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 248-260]

 • طاهری، سید مهدی بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

 • طاهریان، آمنه سادات بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]

 • طاهریان، آمنه سادات منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • طباطبائیان، سید حبیب الله نقشه موضوعی مقالات حوزه تولید محتوای دیجیتال برای کودکان و نوجوانان [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • طبیبیان، فروزان تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه تبیین الگوی ارزیابی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن در بهسازی عملکرد کتابخانه ها [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه شناسایی عوامل موثر بر تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه واکاوی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر توسعه حرفه‌ای کارکنان با میانجی گری مدیریت دانش فردی(مطالعه موردی:کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • طهماسبی لیمونی، صفیه تبیین نقش اشتراک دانش وب بر کارآفرینی‌دانش با نقش میانجی پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظفرپور امیرآباد، جابر تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

ع

 • عابدی خوراگانی، زهرا مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

 • عاصمی، عاصفه ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 45-66]

 • عاصمی، عاصفه امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 93-112]

 • عاصمی، عاصفه بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]

 • عاصمی، عاصفه بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 65-86]

 • عاصمی، عاصفه Comparison of Information Retrieval Capabilities in Library Software of Payam, Voyager and Aleph [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 71-84]

 • عاصمی، عاصفه بررسی نقشه ی دانش مفاهیم حوزه بیوانفورماتیک برمبنای مقالات پایگاه کلاریویت [(مقالات آماده انتشار)]

 • عالمی، زهرا سادات مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-222]

 • عباسی، رسول بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی فروشگاه‌های اینترنتی کتاب بر رفتار خرید آنی دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی، مجید بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 151-166]

 • عباسیان، سمانه تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]

 • عبدالله زاده تربتی، مریم تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • عبداله‌پور، الهام بررسی مقالات حوزه هنر با تأکید بر روش‌شناسی پژوهش آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • عبدالهی، بیژن بررسی و خوشه‌بندی موضوعی پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 129-150]

 • عبدی آذر، شهرام همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 30-50]

 • عرب مازار یزدی، محمد داوران مجلات حسابداری ایران: بررسی ترکیب، ویژگی‌ها و الزامات شیوه‌نامه ارزیابی نشریات علمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرفان منش، محمدامین مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]

 • عرفان منش، محمدامین بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 73-92]

 • عزتی، مینوش بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 73-93]

 • عزتی لارسری، ابراهیم شناسایی ریشه های تاریخی حوزۀ ترجمۀ ماشینی: یک تحلیل علم سنجی از طریق آر.پی.وای.اس [(مقالات آماده انتشار)]

 • عزیزی، زهره واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 94-110]

 • عسکری، حجت الله سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محیط الکترونیکی : مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز [(مقالات آماده انتشار)]

 • عصاره، علیرضا    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • عصاره، علیرضا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]

 • عصاره، فریده بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]

 • عصاره، فریده ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]

 • عصاره، فریده بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

 • عصاره، فریده مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

 • عصاره، فریده ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]

 • عصاره، فریده سنجش توانایی مشارکت نویسندگان مجله علم سنجی براساس شاخص فی (ϕ ) [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 43-64]

 • عصاره، فریده ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • عصاره، فریده تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • عصاره، فریده جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • عصاره، فریده ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 1-26]

 • عصاره، فریده ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • عصاره، فریده بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

 • عصاره، فریده بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]

 • عصاره، فریده رقابت استنادی در مجموعه مجلات ملی (NJS): شناسایی مجلات هسته ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 23-40]

 • عصاره، فریده شاخص‌های ارزیابی عملکردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 28-53]

 • عصاره، فریده طراحی و آزمون مدل بهره‌وری علمی مبتنی بر نظرهای خبرگان در جامعه نویسندگان پراستناد جهان [(مقالات آماده انتشار)]

 • عصاره، فریده سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-42]

 • عطاردی، علیرضا Scientific Repositories as Indices for Ranking of the Iranian Universities of Medical Sciences [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 43-54]

 • عظیمی، حبیب ا.... Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 49-60]

 • عظیمی، محمدحسن بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

 • عظیمی، محمدحسن جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]

 • عظیمی، محمدحسن الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]

 • عقیقی، علیرضا بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی کارمندان‌ زن کتابخانه‌های عمومی استان همدان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 17-29]

 • عقیقی، علیرضا تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان: نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-62]

 • عقیقی، علیرضا Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 25-40]

 • علمدار، سمیه ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

 • علمدار، سمیه بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

 • علی بیک، محمدرضا The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • علیپور حافظی، مهدی رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مروری نظام‌مند [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 41-64]

 • علیجانی، رحیم بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]

غ

 • غائبی، امیر ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]

 • غائبی، امیر چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]

 • غایبی، امیر روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]

 • غریبه نیازی، منیره روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]

 • غریبه نیازی، منیره ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]

 • غریبه نیازی، منیره بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • غفاری، داریوش سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش (نمونه‌پژوهشی: کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • غفاری، سعید بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]

 • غفوری، مریم بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]

 • غلامحسین زاده، زهره سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]

 • غیوری، زینب فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی از منظر پیشینه‌پژوهی: مروری نظامند [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

 • غیوری، مجید بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 17-35]

ف

 • فاضلی، سمیه ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت دانش در مجتمع عالی آموزشی، پژوهشی آب و برق خوزستان بر اساس الگوی APO [(مقالات آماده انتشار)]

 • فاضلی، عبدالله بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • فاضلی، عبدالله بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]

 • فتاحی، رحمت الله توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 1-18]

 • فتاحی، رحمت اله سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-42]

 • فتوحی، سمانه بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 219-232]

 • فخاری سعادت، عادله A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]

 • فدایی، غلامرضا جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]

 • فدایی، غلامرضا الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]

 • فدایی، غلامرضا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]

 • فرامرزی، حمید رابطه باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و تمایل به اشتراک دانش با نگرش ها، هنجارهای ذهنی، قصد رفتاری و کنترل رفتاری ادراک شده در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرج پهلو، عبدالحسین سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 45-60]

 • فرج پهلو، عبدالحسین جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 97-114]

 • فرج پهلو، عبدالحسین اندر لزوم تحول در رشته [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-3]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 1-18]

 • فرج پهلو، عبدالحسین اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 25-50]

 • فرج پهلو، عبدالحسین مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]

 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 1-26]

 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 1-20]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]

 • فرج پهلو، عبدالحسین Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 55-70]

 • فرج پهلو، عبدالحسین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرج پهلو، عبدالحسین ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مستندات فنی و ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات پارک علم و فناوری خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرج پهلو، عبدالحسین پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 41-60]

 • فرج پور، محمد بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 174-187]

 • فرجی، زهرا تعیین مولفه های خلق ارزش خدماتی در کتابخانه‌های دانشگاهی از طریق تسهیم دانش [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • فرزین یزدی، محبوبه چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 201-224]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 31-48]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 59-80]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی نقش میانجی کیفیت بر رابطه بین ویژگی های کاربران و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • فرهادپور، محمدرضا تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 201-220]

 • فرهادپور، محمدرضا رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 55-71]

 • فرهادپور، محمدرضا شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]

 • فرهادپور، محمدرضا مطالعه رابطه خودکارآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و موفقیت آنها در آزمون سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهادپور، محمدرضا بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده اطلاعات [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 54-72]

 • فروتن، فریبرز بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • فروتن راد، لاله عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • فری زاده، زینب نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]

 • فضلی یزد، هما تحلیل روند جذب و چالشهای اشتغال دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی به منظور ارایه راهکارهای سیاستی برای پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی و جامعه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 92-110]

 • فهیم نیا، فاطمه واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 95-112]

 • فهیم نیا، فاطمه واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 129-162]

 • فهیم نیا، فاطمه نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

 • فهیم نیا، فاطمه شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش روی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • فهیم نیا، فاطمه چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 72-93]

 • فهیمی فر، سپیده شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پیش روی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401]

 • فهیمی فر، سپیده بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 56-79]

 • فیض بخش، ام البنین (طلیعه ) مروری بر نوآوری و ارزش آفرینی در اکوسیستم داده باز [(مقالات آماده انتشار)]

 • فیضی، کامران ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]

ق

 • قادری نیکو، نسرین ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-196]

 • قاسمی، علی حسین بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

 • قاسمی، علی حسین بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • قاسمی، علی حسین بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • قاسمیان، جلال بررسی وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • قاسمی زاده، شادی ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مستندات فنی و ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات پارک علم و فناوری خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاسمی ورجانی، عاطفه ارزیابی محتوایی، ساختاری و روشی کتابهای درس مدیریت دانش سازمانی از لحاظ میزان توجه به سرفصلهای مصوب [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاضی زاده، حمید تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • قاضی میر سعید، سید جواد بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-65]

 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-16]

 • قاضی میرسعید، سید جواد بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • قانعی، محمد عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-247]

 • قدم پور، عزت اله بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 103-128]

 • قدمی حسبن آبادی، هاجر سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری 3 [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 62-81]

 • قربانی، محبوبه جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]

 • قربانی، محبوبه ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • قضاوی، رقیه بررسی ارتباط بین سنجه‌های آلتمتریکس پایگاه Altmetrics Explorer با شاخص‌های استنادی مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • قطب زاده اردکانی، مصطفی بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]

 • قلتاش، عباس بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 17-30]

 • قناد، مصطفی داوران مجلات حسابداری ایران: بررسی ترکیب، ویژگی‌ها و الزامات شیوه‌نامه ارزیابی نشریات علمی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قنادی نژاد، فرزانه Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 1-12]

 • قناعتیان، محمد بررسی رابطه بین نمرات دگرسنجی مقالات پراستناد حوزه فیزیک ذرات و استنادات دریافتی در پایگاه های اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]

 • قیاسی، میترا پشتیبانی محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی از مدل رفتار اطلاع یابی مهو و تیبو [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • قیاسی، میترا طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 111-134]

 • قیاسی، میترا تبیین نقش اشتراک دانش وب بر کارآفرینی‌دانش با نقش میانجی پذیرش فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کارکو، هاجر امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • کاظمی، مرجان بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]

 • کامرانیان مارنانی، پریسا بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 179-200]

 • کرامت، رویا بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی فروشگاه‌های اینترنتی کتاب بر رفتار خرید آنی دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کربلا آقایی کامران، معصومه روش‌های ارزیابی کیفیت وب‌سایت : روش‌های وب کیو ای‌ام و نمایه ارزیاب وب [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 119-142]

 • کربلا آقایی کامران، معصومه ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]

 • کربلا آقایی کامران، معصومه رابطۀ فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی کاربران بر اساس مدل کامرون و کوئین: مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 84-102]

 • کربلایی علی، فاطمه مطالعه علم سنجی در حوزه مطالعات اهداف تربیتی در پایگاه وب آو ساینس از سال 1983 تا 2017 [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • کریمی، المیرا بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • کریمی، رضا ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 1-26]

 • کریمی، رضا ارزیابی محتوایی، ساختاری و روشی کتابهای درس مدیریت دانش سازمانی از لحاظ میزان توجه به سرفصلهای مصوب [(مقالات آماده انتشار)]

 • کشاورز، حمید بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 137-156]

 • کشاورز، حمید Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • کشاورزیان، سلما درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 87-102]

 • کشتکار، مهسا Publication rate and activity of Iranian researchers in the field of industrial management in social networks [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 51-61]

 • کشوری، مریم طراحی و آزمون مدل بهره‌وری علمی مبتنی بر نظرهای خبرگان در جامعه نویسندگان پراستناد جهان [(مقالات آماده انتشار)]

 • کشوری، مریم شناسایی موقعیت راهبردی کتابخانه‌های عمومی کشور در شرایط تعطیلی خدمات حضوری ناشی از شیوع ویروس کووید-19 به روش سوات [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 34-53]

 • کفاشان کاخکی، مجتبی سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 225-243]

 • کلاه کج، منصور بررسی مقالات حوزه هنر با تأکید بر روش‌شناسی پژوهش آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • کمالی تبریزی، فریبرز سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]

 • کمایی، مهناز ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر همکاری‌های ملی و بین‌‌المللی در پایگاه استنادی وب آو ساینس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 65-83]

 • کوثری، رعنا بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-164]

 • کوچک، آتوسا ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]

 • کوچک، آتوسا بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]

 • کوچک، آتوسا امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]

 • کوکبی، مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

 • کوکبی، مرتضی مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

 • کوکبی، مرتضی ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

 • کوکبی، مرتضی بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]

 • کوکبی، مرتضی پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

 • کوکبی، مرتضی یررسی تحولات زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 75-96]

 • کوکبی، مرتضی بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 135-148]

 • کوکبی، مرتضی Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]

 • کوکبی، مرتضی منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تأکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • کوه کن، الهام شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]

 • کوهی رستمی، منصور بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • کوهی رستمی، منصور جٌستاری در جامعه شناسی خواندن [دوره 12، شماره 2، 1399]

 • کوهی رستمی، منصور تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • کوهی رستمی، منصور تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 105-122]

 • کوهی رستمی، منصور شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)، مطالعه موردی: شرکت آب‌جنوب‌شرق اهواز [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

 • کوهی رستمی، منصور بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

 • کوهی رستمی، منصور شناسایی و رتبه بندی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم [(مقالات آماده انتشار)]

 • کیان، مریم شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • کیانی، پگاه تبیین اثر تعارض ارتباطی و وظیفه‌ای بر اشتراک‌گذاری دانش کارکنان: نقش میانجی اعتماد و توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-62]

 • کیانی، معصومه بررسی نقشه ی دانش مفاهیم حوزه بیوانفورماتیک برمبنای مقالات پایگاه کلاریویت [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گرایی، احسان شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران بر اساس ویژگی-های جامعۀ دانش‌محور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 36-49]

 • گشاس، خدیجه روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 97-110]

 • گلابیان مقدم، مرضیه بررسی شکاف بین انتظارات و سودمندی ادراک شده کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از قابلیت‏های سامانه مدیریت کتابخانه‏های عمومی کشور (سامان) براساس نظریه انتظار - تایید [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • گلمحمدیان، محسن اثربخشی قصه‌خوانی گروهی بر همدلی و نوع‌دوستی دختران پیش‌دبستانی: گزارش یک پژوهش شبه تجربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • گلینی مقدم، گلنسا ارزیابی نمایۀ کتاب‌های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه‌سازان و استاندارد ایزو 999 [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 80-93]

 • گلینی مقدم، گلنسا سنجش دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی ایران درباره تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌های اتحادیه اروپا مرتبط با با کتابخانه‌های عمومی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-42]

 • گلینی مقدم، گلنسا مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر ساوه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لطیفی، معصومه تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

م

 • مؤمن زاده، سیمین ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]

 • محرابی، نازیلا شناسایی و رتبه بندی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم [(مقالات آماده انتشار)]

 • محسنی، ایمان رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]

 • محقق، نیلوفر The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • محمداسماعیل، صدیقه جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 51-64]

 • محمداسماعیل، صدیقه نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • محمد بیگی، فاطمه تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریت کوانتومی کتابداران و نقش آن بر چابکی کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • محمدپور، لیلا ارزش دهی کاربران به فرآیند جستجو و بازیابی اطلاعات مطالعه موردی:دانشجویان دکتری دانشگاه محقق اردبیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی، زینب مدل‌یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • محمدی، زینب شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی، زینب رابطه چندگانه خرده مقیاس‌های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • محمدی، سارا تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز) [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 37-58]

 • محمدی، محمد بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • محمدی، مهدی تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 33-56]

 • محمدیاری، بهزاد چیستی و چرایی تاریخ دانش مدون: مطالعه ریشه‌ها و فایده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدیاری، بهزاد قبض و بسط موضوعات در تحلیل متون تاریخ دانش مدون [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی استانی، مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]

 • محمدی استانی، مرتضی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • محمدیان، زهرا بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

 • محمدی مقدم، یوسف تاثیر طفره روی سایبری بر عملکرد کارکنان ( مورد مطالعه شرکت داده ورزی سداد ) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-200]

 • محمدی نژادگنجی، علی رضا ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در محیط‌های دانشگاهی. [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمودی، پریسا بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]

 • محمودی، شراره شناسایی عوامل عدم استفاده زنان خانه‌دار از کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی روستاهای استان کردستان [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمودی، مرضیه Effects of Altmetrics on Field-Weighted Citation Impact: A Case Study of Iranian Researchers’ Osteoporosis Articles [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 41-50]

 • مختارپور، رضا بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 127-146]

 • مختارپور، رضا شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]

 • مختاری، حیدر راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]

 • مختاری، حیدر Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 49-60]

 • مختاری، حیدر نقدهای کتاب نمایه‌شده در وب آو ساینس (2009-2018): مقایسة برونداد ایران با کشورهای خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • مرادی، خدیجه نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر. [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 1-14]

 • مرادی، شیما اشاره‌ در اسناد سیاستی به‌عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی علم و فناوری: مطالعه موردی ایران، ترکیه، و فلسطین اشغالی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مرادی، شیما بررسیِ تعاملات جامعه و دانشگاه در فضای مجازی: نمونه موردیِ در پژوهش‌های کووید 19 [دوره 14، ویژه نامه بحران کرونا و علم اطلاعات (کووید-19)، 1401، صفحه 14-33]

 • مرادی، محمود میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 103-112]

 • مرادی، محمود عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-72]

 • مرادی، محمود بررسی عوامل، موانع و راهکارهای مؤثر بر برونداد علمی کتابداران استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مرادی، محمود تاثیر عوامل شاداب سازی کتابخانه‌ بر جذب کاربران: بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 17-36]

 • مرادی، مهدی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]

 • مرادی فرد، زهرا بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ اطلاعاتی سازمانی بر استفاده از سیستم اطلاعاتی با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده اطلاعات [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 54-72]

 • مرادی مقدم، حسین بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 137-156]

 • مرتضوی امیری، سید جواد عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • مرجانی، تیمور شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 161-188]

 • مرشدی یکتا، مهرناز بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • مرندی، زکیه رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]

 • مسعودی، فاطمه اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-199]

 • مسلمی، معصومه بررسی وضعیت سواد اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه های عمومی در ارتباط با مراجعان (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 174-187]

 • مطلبی، داریوش الگوی پارادایمی توزیع کتاب در ایران: مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 46-67]

 • مظفری، افسانه بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

 • مظفری، افسانه شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

 • مظفری، افسانه به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

 • مظفری، عظیمه بخش‌بندی مراجعین کتابخانه عمومی بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها و مدل RFM با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره و داده‌کاوی [دوره 7، شماره 16، 1394، صفحه 19-38]

 • مظفری، عظیمه شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

 • مظفری، عظیمه به کارگیری مدیریت ریسک و اولویت بندی ریسک‌ها در راستای توسعه عملکرد کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

 • مظلومیان، سعید اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • معارف، موژان شیوه های استفاده و رتبه بندی آمیخته ترفیع در کتابخانه های دیجیتال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • معارف وند، مرضیه اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تجاری سازی دانش در دانشگاهها: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

 • معتمد، نیلوفر بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • معرف زاده، عبدالحمید مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

 • معظمی، معصومه تحلیل جستجو و بازیابی اطلاعات توسط کاربران چند زبانه در وب [(مقالات آماده انتشار)]

 • معمار، نسیم بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 15-26]

 • مقتدایی، فاطمه بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • مقتدایی، فاطمه بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]

 • مکتبی، غلامحسین رابطه باورهای رفتاری، هنجاری، کنترلی و تمایل به اشتراک دانش با نگرش ها، هنجارهای ذهنی، قصد رفتاری و کنترل رفتاری ادراک شده در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • مکی زاده، فاطمه مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

 • مکی زاده، فاطمه رابطه بین شاخص‌های استنادی و دسته بندی نشریات به روش برادفورد مطالعه موردی: نشریات حوزه ناباروری [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • ملکوتی اصل، نرگس سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 225-243]

 • ملکی، حمید ارزیابی پژوهش در حوزه مطالعات آموزش از راه دور با استفاده از مدل سرمایه علمی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 132-152]

 • ملکی، رضا مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر ساوه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • منتظر، غلامعلی توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 116-143]

 • منصوری، علی تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]

 • منصوری، علی بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]

 • منصوری، علی بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 19-32]

 • منصوری، علی بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 97-115]

 • منصوری، لفته بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]

 • منطقی، هانیه Relationship between Humble Leadership and Employee Innovation Behavior in Public Libraries in Hamadan Province: Explaining the Mediating Role of Positive Psychological Capital [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 25-40]

 • مهتدی، محمدمهدی اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت دانش در فعالیت‌های فراگیر مبتنی بر مشارکت داوطلبانه (موردپژوهی راهیان نور) [دوره 14، شماره 4، 1401]

 • مهدیان، محمدمهدی امکان‌سنجی به کارگیری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • مهدیون، روح اله چالش‏های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی استان آذربایجان‌شرقی‏‏ [(مقالات آماده انتشار)]

 • موری بختیاری، نگار تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 159-178]

 • موری بختیاری، نگار تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 105-122]

 • مومن آبادی، مهدیه تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

 • مومن آبادی، مهدیه نقش عوامل زمینه‌ای در رفتار جستجوی وب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه‌های آموزشی مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • مومنی، عصمت عوامل توانمندسازی کتابداران جهت ایجاد و انتقال دانش (مطالعه موردی دانشگاه-های علوم پزشکی ایران و تهران) [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • مومنی، عصمت بررسی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مومنی، عصمت تبیین فلسفی توانایی های شناختی کاربر در رفتارهای اطلاعاتی بازیابی تعاملی اطلاعات بر اساس تجرد مثالی انسان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 50-81]

 • میرحسینی، زهره تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

 • میرحسینی نیری، فاطمه سادات شناسایی مؤلفه های الگوی خلاقیت پلسک در ادبیات کودکان گروه سنی "ب" با استفاده از تحلیل محتوا [دوره 13، شماره 2، 1400]

 • میرزایی، مریم تأثیر به‌کارگیری عناصرآمیخته‌ بازاریابی بر ترافیک و رتبه وبگاه در کتابخانه‌های دیجیتال ایران [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 33-55]

 • میرغفوری، حسنیه سادات نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 21-36]

ن

 • ناخدا، مریم استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • ناخدا، مریم مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران) [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 225-252]

 • ناصری، الهه بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • نامداریان، لیلا شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 161-188]

 • نامداریان، لیلا سیاست ملی اطلاعات: چارچوب، ابعاد، و مؤلفه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 63-91]

 • نامداریان، لیلا Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 11-24]

 • نجف پور مقدم، پروین رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 233-255]

 • نجف پور مقدم، پروین شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]

 • نجف پور مقدم، پروین شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت‌شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-30]

 • نجف پور مقدم، پروین مدل‌یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-16]

 • نجفقلی نژاد، اعظم دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]

 • نجفی عرب، احسان بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 189-208]

 • نریمی سایی، ژاله    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • نریمیسایی، ژاله بررسی کاربرد فن آوری های وب معنایی در سیستم های آموزش الکترونیکی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 85-109]

 • نشاط، نرگس نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

 • نشاط، نرگس مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-222]

 • نظرپور، محمدتقی رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی (موردپژوهی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع در شهر تهران و اهواز) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]

 • نظری، فریبا بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

 • نظری، فریبا بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • نظری، فریبا امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 129-150]

 • نظری، فریبا بررسی موانع انتقال دانش از مسئولان بخش‌ها به پرسنل تازه‌کار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ‌فارس بوشهر بر اساس الگوی ژولانسکی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 113-128]

 • نعمت الهی، زهرا بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز [دوره 10، شماره 25، 1397، صفحه 1-24]

 • نعیمی صدیق، علی Strategic Planning for Commercialization of Research Findings in Iran: The Case Study of IranDoc [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 11-24]

 • نقشینه، نادر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 24، 1397، صفحه 103-128]

 • نگهبان، محمدباقر بررسی رابطه بین محیط علمی، تجربه پژوهشی و کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی: یک مطالعه موردی [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • نواح، عبدالرضا بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]

 • نواح، عبدالرضا بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]

 • نواح، عبدالرضا بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

 • نوذری، سودابه راه یابی «آیین بدنویسی» به نوشته های علم اطلاعات و دانش شناسی: نگاهی به مشکلات ویرایشی در مقاله های مجلات جاری [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 93-118]

 • نورمحمدی، حمزه علی تعیین فرایند زیست موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه اطلاعاتی پروکوئست (ProQuest) از سال 2006 – 2010 [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 41-60]

 • نوروزی، علیرضا نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

 • نوروزی، علیرضا بررسی رفتار اطلاع‏ یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش ‏آموزان 15 تا 18 ساله مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1400]

 • نوروزی، لیلا جایگاه و آینده اقتصادی صنعت نشر الکترونیک کتاب در ایران با نگاهی به حقوق ناشران [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوروزیان ملکی، سعید رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌های دانشگاهی (موردپژوهی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع در شهر تهران و اهواز) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]

 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی [دوره 10، شماره 23، 1397، صفحه 77-94]

 • نوروزی نیا، حنان تاثیر اندازه و حجم سایت، فایل های غنی، تعداد مقالات و پیوندهای سایت بر رویت پذیری در صد وب سایت برتر نظام رتبه بندی وبومتریک [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 201-220]

 • نوشین فرد، فاطمه ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش [دوره 11، ویژه نامه مدیریت دانش، 1398، صفحه 67-88]

 • نوشین فرد، فاطمه همبستگی ذهنیت فلسفی پژوهشگران با دقت آنان در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علمی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 30-50]

 • نوشین فرد، فاطمه The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities [دوره 10، شماره 26، 1397، صفحه 13-26]

 • نوشین فرد، فاطمه نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 182-203]

 • نوشین فرد، فاطمه تحلیل نقش استراتژیک کتابخانه‌های عمومی در عرصه ژئوپلیتیک اطلاعات ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوشین فرد، فاطمه شناسایی شاخص‌های هم‌کنش‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه های ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-24]

 • نوشین فرد، فاطمه بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی و رفتار اطلاع‌یابی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوشین فرد، فاطمه ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز [دوره 14، شماره 2، 1401]

 • نوشین فرد، فاطمه ترسیم نقشة دانش مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوشین فرد، فاطمه ارائه الگوی مجموعه سازی در کتابخانه های عمومی: با رویکرد نظریه زمینه ای [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوکاریزی، محسن بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 57-72]

 • نوکاریزی، محسن نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد [دوره 13، شماره 1، 1400]

 • نوکاریزی، محسن Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model [(مقالات آماده انتشار)]

 • نوکاریزی، محسن عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-247]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 1-18]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 66-80]

 • نویدی، فاطمه نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 3-20]

 • نویدی، فاطمه مؤلفه‌های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: از حال تا آینده [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 22-40]

و

 • واعظی، ملک رضوان پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

 • ورع، نرجس ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]

 • ورناصری، احمدرضا شناسایی و رتبه بندی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان قم [(مقالات آماده انتشار)]

 • وقاصفت، فیض الله میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری: گزارش یک پژوهش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 103-112]

 • ولوی، پروانه بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]

ه

 • هاشم زاده، محمد جواد تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • هاشمی، سید اسماعیل بررسی رابطۀ اشتیاق شغلی با اشتراک دانش با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 21-40]

 • هاشمی، ماجد بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و استفاده کتابداران دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از قابلیت‌های نرم-افزار جامع کتابخانه‌ای پارس آذرخش [دوره 4، 10، پاییز و زمستان، 1391، صفحه 61-78]

 • هدایتی، عزیز نقش واسطه‌ای رضایت شغلی کتابداران در رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی [(مقالات آماده انتشار)]

 • هراتی، هادی رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 13، شماره 4، 1400]

 • هرمزی نژاد، نوشین چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 72-93]

ی

 • یاری، سیاوش چیستی و چرایی تاریخ دانش مدون: مطالعه ریشه‌ها و فایده‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • یاری، سیاوش قبض و بسط موضوعات در تحلیل متون تاریخ دانش مدون [(مقالات آماده انتشار)]

 • یاری زنگنه، مرضیه نقش جنبه‌های عاطفی در عملکرد جستجو و بازیابی اطلاعات از وب: مطالعه موردی دانشجویان دکتری حوزه‌های مختلف علوم انسانی، پایه و فنی مهندسی [دوره 12، شماره 3، 1399]

 • یقطین، مریم بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف براساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1991-2011 [دوره 7، شماره 15، 1394، صفحه 65-92]

 • یوسف پور، شهلا میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه‌کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس‌ و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1401]

 • یوسفی، زهرا بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]

 • یوسفیان، سعید شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی خانواده کودکان سرطانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 208-226]