ب

 • بیگدلی، زاهد ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]

پ

 • پشوتنی زاده، میترا مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

ج

 • جلیل پور، پیمان بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]

ح

 • حیدری، غلامرضا         قبض و بسط رشته‌ای در کتابداری و علم اطلاعات  [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • حیدری، غلامرضا تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]

ر

 • ریاحی نیا، نصرت تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]

ش

 • شادگار، بیتا    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

ع

 • عباسیان، سمانه تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال‌های 1388-1372 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 55-70]

 • عرفان منش، محمدامین مطالعه تولید علم ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 1999 تا 2008 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 31-54]

 • عصاره، علیرضا    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • عصاره، فریده مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

غ

 • غلامحسین زاده، زهره سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]

ک

 • کمالی تبریزی، فریبرز سنجش وضعیت آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت جهت پیاده سازی مدیریت دانش [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 71-84]

 • کوچک، آتوسا بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4Pدر کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 85-102]

 • کوکبی، مرتضی مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

م

 • مؤمن زاده، سیمین ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های بیمارستانی 2007 [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 103-126]

 • مختارپور، رضا بررسی جایگاه واژگان مصوبِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 127-146]

 • معرف زاده، عبدالحمید مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-26]

ن

 • نریمی سایی، ژاله    کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی در محیط‌های آموزش الکترونیکی      [دوره 3، 7، بهار و تابستان، 1390، صفحه 1-3]

 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 27-48]