آ

 • آبیاری، آتوسا بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]

ا

 • ابراهیمی، سعیده سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 45-60]

ب

 • بابایی میبدی، حمید ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

 • بیگدلی، زاهد بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 17-36]

ت

 • تاجداران، منصور بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]

ج

 • جعفری، محمدباقر ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

ح

 • حریری، نجلا تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]

 • حسین زاده، علی حسین بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]

 • حیدری، غلامرضا آشفتگی واژه‌شناختی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 1-24]

خ

 • خادمی، روح الله ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]

 • خادمی، روح الله ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]

د

 • دوخانی، فیروزه تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]

ر

 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]

 • رفوآ، شبنم بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 61-82]

ز

 • زارعی، عاطفه تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 25-44]

 • زراعتکار، ندا ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]

 • زنجیرچی، محمود ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

س

 • سعیدا اردکانی، سعید ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 1-16]

 • سهیلی، فرامرز ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]

ش

 • شهبازی، مهری بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]

ط

 • طاهریان، آمنه سادات بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]

ع

 • عصاره، فریده بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]

 • عصاره، فریده ساختار علم زیست شناسی ایران در طی سال های 1990 تا 2008: تحلیل هم استنادی نویسندگان [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 83-102]

 • علیجانی، رحیم بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 103-122]

ف

 • فرج پهلو، عبدالحسین سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور [دوره 5، 12، پاییز و زمستان، 1392، صفحه 45-60]

ک

 • کوچک، آتوسا ترسیم ساختار علم بروندادهای نویسندگان حوزه منابع آب در پایگاه نمایه استنادی علوم طی سال‌های 1990 تا 2009 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 73-96]

م

 • منصوری، لفته بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]

ن

 • نواح، عبدالرضا بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 57-72]

و

 • ورع، نرجس ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان فارس بر اساس معیارهای دیانی [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 97-117]

ی

 • یوسفی، زهرا بررسی روند برقراری روابط بین رشته ای و دریافت استناد از سایر حوزه ها توسط مقالات حوزه ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 1990تا 2011 [دوره 5، 11، بهار و تابستان، 1392، صفحه 37-56]