ب

 • باب الحوائجی، فهیمه نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

 • باجی، فاطمه ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]

 • باغ جنتی، مرضیه بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • باغ جنتی، میترا بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • بیگدلی، زاهد تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]

پ

 • پارسائیان، مریم سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]

 • پورخانی، محمدرضا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]

ح

 • حجازی، رقیه ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

 • حریری، نجلا نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

 • حریری، نجلا شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]

 • حمدی پور، افشین تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 1-18]

 • حمیدی، علی بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

خ

 • خانی، نرگس بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]

ر

 • رجایی، محمد صادق بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • رجبی، غلامرضا بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]

 • رفیعی نسب، فاطمه بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]

 • روشن، سمیه شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 53-70]

 • ریاحی نیا، نصرت سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 19-36]

ز

 • زارعی، عاطفه نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]

س

 • سهیلی، فرامرز تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]

ش

 • شادگار، بیتا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]

ص

 • صباغی نژاد، ریور بررسی تکنواسترس در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور و شهید چمران اهواز [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 107-127]

ع

 • عصاره، علیرضا بررسی روش های انتقال پایگاه داده های رابطه ای به آنتولوژی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 51-68]

 • عصاره، فریده ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 71-92]

 • علمدار، سمیه ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

ف

 • فاضلی، عبدالله بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • فرج پهلو، عبدالحسین اندر لزوم تحول در رشته [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-3]

ک

 • کوکبی، مرتضی ارزیابی کیفیت فهرستبرگه‌های پیش از انتشار در جهت دستیابی به کارکردهای فهرست کتابخانه وپیاده‌سازی الگوی اف.آر.بی.آر. [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 69-88]

 • کوکبی، مرتضی بالاخره افسانه چیست؟ [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 37-52]

 • کوهی رستمی، منصور بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

م

 • معتمد، نیلوفر بررسی موانع رشد و توسعه تفکر انتقادی در کتابخانه‌ها [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 25-50]

 • مقتدایی، فاطمه بررسی موانع درون سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 6، 14، پاییز و زمستان، 1393، صفحه 94-123]

 • منصوری، علی تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 89-106]

ن

 • نشاط، نرگس نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی [دوره 6، 13، بهار و تابستان، 1393، صفحه 1-24]