آ

 • آخشیک، سمیه سادات بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]

ا

 • ابراهیمی، مختار پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

 • اسدنیا، ابوالفضل امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]

 • اعظمی، محمد آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]

 • افشانی، علیرضا بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

 • امیدی، محمدحسن بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]

پ

 • پریرخ، مهری بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]

 • توکلی‌زاده‌راوری، محمد بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

ج

 • جلیل پور، پیمان امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]

 • جنتی‌فر، اکرم بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

ح

 • حریری، نجلا دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]

 • حیدری، غلامرضا اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]

خ

 • خادمی زاده، شهناز بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]

 • خادمی زاده، معصومه بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]

 • خانی، نرگس مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]

د

 • دیانی، محمدحسین بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 19-38]

ر

 • رضی، مصطفی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • رونقی، محمدحسین رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]

س

 • سادات موسوی، علی آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می‌شود؟: یک مطالعة آمیخته [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 67-94]

 • ستوده، هاجر بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 45-66]

 • سلیمان پور قرابقلو، سمیرا اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]

 • سهیلی، فرامرز بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان یزد [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 119-142]

ش

 • شامی زنجانی، مهدی رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 137-152]

ص

 • صادق زاده، علی دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]

ع

 • عصاره، فریده تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • عظیمی، محمدحسن جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]

غ

 • غائبی، امیر ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]

 • غریبه نیازی، منیره ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]

ف

 • فاضلی، عبدالله بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]

 • فدایی، غلامرضا جستاری در رویکرد مطلوب آینده پژوهی فناوری اطلاعات در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 1-18]

 • فرج پهلو، عبدالحسین اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93 [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 19-44]

 • فرج پهلو، عبدالحسین مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 39-60]

ک

 • کربلا آقایی کامران، معصومه ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 105-120]

 • کوچک، آتوسا امکان سنجی خصوصی سازی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT : مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 143-162]

 • کوکبی، مرتضی پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

م

 • محمدی استانی، مرتضی تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]

 • محمودی، پریسا بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی وابسته به سازمان های دولتی منتخب شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران [دوره 8، شماره 18، 1395، صفحه 95-118]

 • مقتدایی، فاطمه بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]

ن

 • نجفقلی نژاد، اعظم دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 83-104]

 • نواح، عبدالرضا بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 121-136]

و

 • واعظی، ملک رضوان پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 1-18]

ه

 • هاشم زاده، محمد جواد تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران [دوره 8، شماره 17، 1395، صفحه 61-82]