آ

ا

 • احمدی، حمید ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • ادیب زاده، الهام بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

 • اسدپور، امین ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]

 • اسکندری، فاطمه بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]

 • اطلسی، رشا The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

ب

 • باقری، زینب The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • بیرانوند، علی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]

 • بیگدلی، زاهد نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]

پ

 • پازوکی، فاطمه به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]

 • پازوکی، فاطمه A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]

ت

 • توکلی زاده راوری، محمد مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

ح

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 61-76]

 • حاجی زین‌العابدینی، محسن A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]

 • حجتی زاده، یحیی The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • حسینی بهشتی، ملوک السادات ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • حیدری، غلامرضا ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • حیدری، غلامرضا Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]

خ

 • خادمیان، مهدی Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • خاصه، علی اکبر شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]

د

 • دهداری راد، حسین بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]

ر

 • رحیمی، صالح Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • رداد، ایرج بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]

 • رضادوست، کریم بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

 • رونقی، محمدحسین ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]

 • ریاحی نیا، نصرت نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 3-20]

ز

 • زوارقی، رسول تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی. [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 21-48]

س

 • سبزی زاده، فاطمه Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]

 • سلیمان پور، سمیرا بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]

 • سهیلی، فرامرز بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]

 • سهیلی، فرامرز مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

ش

 • شریف مقدم، هادی شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

 • شعبانی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]

ص

 • صالحی، مسعود The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

ع

 • عابدی خوراگانی، زهرا مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

 • عاصمی، عاصفه بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]

 • عصاره، فریده ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 1-20]

 • عظیمی، حبیب ا.... Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 49-60]

 • عظیمی، محمدحسن الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]

 • علی بیک، محمدرضا The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

غ

 • غفوری، مریم بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 125-142]

ف

 • فخاری سعادت، عادله A Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts’ Bibliographic Records in Iran [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 31-48]

 • فدایی، غلامرضا الگوی اف. آر. بی. آر و تاثیرات آن در فرایند سازماندهی اطلاعات [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 71-90]

 • فرج پهلو، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 21-38]

 • فری زاده، زینب نقش مدل‏سازی در پژوهش‌های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 1-22]

 • فیضی، کامران ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 77-96]

ق

 • قاسمی، علی حسین بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

 • قطب زاده اردکانی، مصطفی بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 91-110]

ک

 • کشاورز، حمید Using Text Surrounding Method to Enhance Retrieval of Online Images by Google Search Engine [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 83-104]

 • کوکبی، مرتضی Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 1-16]

م

 • محسنی، ایمان رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]

 • محقق، نیلوفر The Relationship between Number of Keywords Used in Titles of Articles and Number of Citations to These Articles in Selected Journals Published by Tehran University of Medical Sciences [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 17-30]

 • محمدی استانی، مرتضی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس) [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 39-60]

 • محمدیان، زهرا بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

 • مختارپور، رضا شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجیِ سال انتشار مآخذ [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 43-58]

 • مختاری، حیدر Within-text and Out-of-text Structures of Islamic-Iranian Manuscripts [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 49-60]

 • مرادی، مهدی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]

 • مرندی، زکیه رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 97-116]

 • مظفری، افسانه شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

 • مظفری، عظیمه شناسایی عوامل موثر بر نیازهای مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش دیمتل خاکستری در شرایط عدم قطعیت [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 111-124]

 • مکی زاده، فاطمه مطالعه کلان نگر رشد مقالات و نویسندگان در نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی ایران [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 87-104]

 • منصوری، علی بررسی تأثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی [دوره 9، شماره 21، 1396، صفحه 49-70]

ن

 • نظری، فریبا بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار ‌نظام‌‌آراستگی در کتابخانه‌های وابسته ‌به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی -جندی شاپور اهواز [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 105-122]

 • نواح، عبدالرضا بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 23-42]

 • نویدی، فاطمه نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره [دوره 9، شماره 19، 1396، صفحه 3-20]

و

 • ولوی، پروانه بررسی موانع و راه‌کارهای تسهیم‌دانش در شرکت‌های مستقر در پارک های علم ‌و ‌فناوری [دوره 9، شماره 20، 1396، صفحه 59-86]