ا

 • اباذری، زهرا تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

 • احمدی، وکیل واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 94-110]

 • التماسی، مهشید چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 72-93]

ح

 • حریری، نجلا تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

خ

 • خادمی زاده، شهناز بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

 • خاصه، علی اکبر مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-54]

 • خلف زاده، زهرا بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

ر

 • رحیمی، صالح واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 94-110]

 • رستمی، مصطفی مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-54]

 • رضوی، سید علی اصغر طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 111-134]

ز

 • زکی نژاد، بتول رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 55-71]

س

 • سهیلی، فرامرز مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-54]

ص

 • صفری، بهرنگ طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 111-134]

ع

 • عزیزی، زهره واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 94-110]

ف

 • فرهادپور، محمدرضا رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 55-71]

 • فهیم نیا، فاطمه چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 72-93]

ق

 • قیاسی، میترا طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 111-134]

ک

 • کوهی رستمی، منصور بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-17]

م

 • مومن آبادی، مهدیه تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

 • میرحسینی، زهره تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-34]

ه

 • هرمزی نژاد، نوشین چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 72-93]