علمی پژوهشی
همرنگی استنادی هنجاری و همرنگی استنادی اطلاعاتی: تبیینی متفاوت از مزیت تجمعی استنادها
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش: طبق تحقیقات، انتظار می­رود دریافت استناد در سالهای دوم به بعد بیش از استنادهای دریافتی سال اول انتشار مقاله باشد. متخصصان این پدیده را به گونه­های متفاوت تبیین نموده­اند. هدف این پژوهش ارائه تبیینی متفاوت برای این پدیده بر مبنای عامل همرنگی استنادی است. روش پژوهش: از دو بخش پژوهش، بخش اول به روش پیمایشی و جهت سنجش سطح همرنگی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ارائه ی یک الگوی پیشنهادی برای وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، صفحه 21-36

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر طراحی یک وب سایت ویژه بزرگسالان نوسواد، و ارائه الگویی جهت طراحی وب‌سایتی ویژه آنان صورت گرفت. جامعه پژوهش از یکطرف شامل وب سایت‌های سوادآموزی در جهان و از طرف دیگر، آموزشیاران نهضت سوادآموزی تهران بود که از میان آنها دو نمونه به تعداد 21 وب‌سایت سوادآموزی و 306 آموزشیار از ناحیه‌های مختلف ...  بیشتر

علمی پژوهشی
نگاهی به مفاهیم سیبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، صفحه 37-52

چکیده
  سیبرنتیک بهعنوان علمی فرارشتهای و برخوردار از اصول و مفاهیم حوزههای مختلف علمفی، در بطن خود دارای اصولی ثابت و مشخص است. در مقاله حاضر، پس از نگاه به این علم از دو رویکفرد معرفت شناختی حاکم بر سیبرنتیک، یعنی دیدگاه پوزیتیویستی و دیدگاه هرمنوتیک، سعی خواهد شد تا این اصول و مفاهیم اصلی آن، مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، پس از ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه بروندادی علمی مدل پذیرش فناوری در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 1989 - 2011
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، صفحه 53-66

چکیده
  هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی انتشارات علمی حوزه موضوعی مدل پذیرش فناوری وترسیم نقشه بروندادی علمی این حوزه، طی سالهای 6393 تا 1166 است.روش : در این پژوهش از روش علمسنجی استفاده شده است. با جستجوی انجام شده، درمجموع، 6110 پیشینه کتابشناختی از پایگاه وب آو ساینس در زمینه موضوعی مدل پذیرش فناوری بااعمال محدودیت زمانی 1166 6393 به دست آمد که پس ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، صفحه 67-84

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا میزان فرسودگی شغلی را در بیی تتابیداران دانشیگاهی اصی ه انبررسی نموده و رابطه آن را با متغیرهای جمعیتشناختی مشخص نماید.روش:پ ژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. گردآوری دادهها از طریق پرسشینامه فرسیودگی شیغلیمزلاچ به همراه پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختی صورت میگیرد. پرسشنامه مزلاچ فرسودگی شغلیرا در سه خردهمقیاس ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان در نظام های آموزش از دور
دوره 4، 9، بهار و تابستان ، اردیبهشت 1391، صفحه 85-100

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت، اعتباریابی و پایاسازی مقیاسی برای سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می داده اند که تعداد کل آنها 28530 نفر بوده است. برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر