مقاله پژوهشی
مقایسه کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21

مرتضی کوکبی؛ میترا پشوتنی زاده؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده

دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 1-26

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی میزان استفاده از فیلدهای موجود و مناسب یونی مارک و مارک 21 برای منابع الکترونیکی در کاربرگه منابع الکترونیکی کتابخانه ملی ایران و میزان تغییر و بومی سازی فیلدهای یونی مارک در کاربرگه منابع الکترونیکی این کتابخانه است. روش: ابتدا تمام فیلدهای مناسب و قابل کاربرد برای منابع الکترونیکی در هر دو فرمت یونی مارک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم در ده سال اخیر

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 27-48

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت استفاده از منابع مختلف و منابع پراستناد و همچنین پراکندگی موضوعی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم انجام شده است. روش پژوهش: با استفاده از روش تحلیل استنادی پایان نامه­های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ربط منابع بازیابی شده با استفاده از روش بسط پرسش موتور جست و جوی Ask و واژگان عمومی از دیدگاه کاربران، در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 49-66

چکیده
  با گسترش پایگاه های اطلاعاتی و پیدایش موتورهای جست و جوی متنوع نیاز به استفاده از فنون و رهیافت های مؤثر جست و جو مانند بسط پرسش به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به این منظور در پژوهش حاضر در دو مرحله به بررسی تاثیر بسط پرسش بر میزان دقت نتایج بازیابی شده و رضایت مندی کاربران پرداخته شده است. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل متن به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی آن در ایران
دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 67-98

چکیده
  این پژوهش به توصیف مفهوم ثروت علمی و ارائه چارچوبی برای اندازه‌گیری و بازنمایی وضعیت پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی می‌پردازد و برای این کار، توزیع ثروت علمی در ایران را مطالعه می‌کند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوهای مشارکت استان‌های ایران در تولید علم از یک سو و در بهره­گیری از تولیدات علمی کشور از سوی دیگر است. داده‌های مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش عوامل موثر بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان و رابطه ی بین خودکارآمدی و رفتار اطلاعاتی آنان: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
دوره 3، شماره 8 ، دی 1390، صفحه 99-120

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مختلف در رفتار اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی خاتم­الانبیاء بهبهان صورت گرفت. همچنین در این مطالعه، رابطه­ی بین خودکارآمدی عمومی و رفتار اطلاعاتی این دانشجویان بررسی شد. 300 دانشجوی سال­های اول تا چهارم دانشگاه صنعتی خاتم­الانبیاء بهبهان از بین کلیه دانشجویان این مرکز به صورت نمونه­گیری ...  بیشتر