علمی پژوهشی
آشفتگی واژه‌شناختی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

غلامرضا حیدری

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی آشفتگی واژه­شناختی و مفهومی در حوزه­ی علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش­شناسی: در این بررس برای دستیابی به اهداف تحقیق، با تکیه بر متون و منابع موجود، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده شده است. ضرورت و نوآوری: علی­رغم اهمیت واژگان به عنوان معیاری برای میزان رشد یافتگی و تکامل یک حرفه یا ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی کتابداران با نوع کار و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاهی همدان

نجلا حریری؛ عاطفه زارعی؛ فیروزه دوخانی

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، صفحه 25-44

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل رابطه پنج عامل ابعاد شخصیتی کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی استان همدان با نوع کار و مدل سه بعدی تعهد سازمانی(عاطفی، مستمر و هنجاری) است. روش: پژوهش با استفاده از روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ی آزمون های پنج عاملی شخصیت NEOPI-FF و مدل سه بعدی تعهد سازمانیAllen & Meyer است. جامعه ...  بیشتر

علمی پژوهشی
سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه جنوب کشور

سعیده ابراهیمی؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، صفحه 45-60

چکیده
  هدف:‌ این پژوهش با هدف بررسی دو متغیر مهم نگرش به تغییر سازمانی در سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری و مهارت در مدیریت تغییر را در کتابخانه­های هدف انجام شده است. روش شناسی:‌ پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه­ی مدیران (و یا معاونان) کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی وابسته به اتحادیه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران

منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ شبنم رفوآ

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، صفحه 61-82

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران براساسمؤلفه های آن انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع پژوهش هایتوصیفی پیمایشی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش، 112 نفر -مدیران دفاتر مرکزی 61 شرکت بیمه دولتی و خصوصی فعال ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی تولیدات علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان براساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی

مهری شهبازی؛ رحیم علیجانی

دوره 5، 12، پاییز و زمستان ، مرداد 1392، صفحه 103-122

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهانمیباشد.روش شناسی: به منظور گردآوری داده ها پس از جستجوی عبارت ) Payam* OR PNU ( در فیلدآدرس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی، نتایج، مجدداً بصورت دستی در نرم افزار Word مورد بررسی قرارگرفت و مدارک مربوط به دانشگاه های پیام نور استان اصفهان تفکیک گردید. رکورد های به دست ...  بیشتر