سخن سردبیر
به سوی اشتراک داده های پژوهشی و یکپارچگی نظامهای مدیریت پژوهش
دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، صفحه 1-3

چکیده
  دانشگاه­های امروز توجه عمده ای به پژوهش و سرمایه گذاری در این عرصه می­کنند. آنها این عرصه را عرصه گسترده­ای برای تولید دانش و تولید ثروت یافته­اند. همچون دانشگاه­ها، بسیاری از سازمانهای دولتی (بویژه وزارتخانه ها و مراکز پژوهشی) اقدام به اجرای طرح­های گوناگون پژوهشی و بهره گیری از نتایج آنها می­کنند. برونداد همه این فعالیت­ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش‌های اشاعه نوآوری

افشین حمدی پور؛ زاهد بیگدلی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، صفحه 1-18

چکیده
  هدف: یکی از شاخص­های پیشرفت جوامع پذیرش و اشاعه نوآوری­هاست. نوآوری، فرایندی است که طی آن افکار و روش‏های نوین، ‏خلق شده و یا توسعه می‏یابند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی وضعیت جاری و ارزیابی کمی و کیفی پژوهش های اشاعه نوآوری با تحلیل ویژگی های مختلف آن با استفاده از روش های علم­سنجی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد

مریم پارسائیان؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22055/SLIS.2017.12786

چکیده
  هدف : شناسائی و رتبه بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد می باشد. روش: روش انجام پژوهش پیمایشی – تحلیلی و جامعه آن شامل تعداد 120 کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان یزد در سال تحصیلی 93-1392می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر از آنها بصورت تصادفی و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بالاخره افسانه چیست؟

نرگس خانی؛ مرتضی کوکبی

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، صفحه 37-52

چکیده
  هدف. انگیزۀ اصلی پژوهشگران از نوشتن این مقاله بیان وجود نوعی آشفتگی در کاربرد کلمه "افسانۀ عامیانه" در کتاب‌ها و مقالات مربوط به ادبیات و متون ادبی مربوط به ایران و ارائۀ تعریفی برای افسانۀ عامیانه است. ضرورت بحث درباره علل آشفتگی در کاربرد و بیان معانی مختلف واژة "افسانه" به این دلیل است که پژوهشگرانی که منابع ادبی را مورد بررسی قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نجلا حریری؛ سمیه روشن

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، صفحه 53-70

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص­ها و عوامل تأثیرگذار بر فرایند شکل­گیری وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و داده های آن به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری کاربران و اعضای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساختار شبکة هم نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی

فاطمه باجی؛ فریده عصاره

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، صفحه 71-92

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که با رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال­های 1996- 2011 بپردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی به بررسی ساختار شبکة هم­نویسندگی حوزة علوم اعصاب ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصلة سال­های 1996- 2011 پرداخته و سنجه­های ...  بیشتر