علمی پژوهشی
پیشنهاد اصلاحاتی در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی

ملک رضوان واعظی؛ مرتضی کوکبی؛ مختار ابراهیمی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11631

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه پیشنهادهایی جهت انجام اصلاحات در فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی می‌باشد.  روش: در این پژوهش گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سپس بر اساس داده‌های گردآوری شده به روش کتابخانه‌ای، متونی برگزیده از نظر سطح خوانایی، با استفاده از فرمول‌های فلش/دیانی و گانینگ/دیانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بازاندیشی فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی: ارائه یک مدل نظری

سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12336

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، ارائه یک مدل نظری از چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی به‌عنوان عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌ها است تا نشان دهد این عوامل چگونه می‌توانند بر هر مرحله از فرایند تغییر اثر بگذارند. روش: با بررسی متون مربوط به مدیریت تغییر، یک چارچوب نظری بر پایه "نظریه تغییر سه مرحله‌ای"، "نظریه میدانی" و "مدل ...  بیشتر

علمی پژوهشی
مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13423.1074

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارتست از بررسی مفهوم دانش، شناسایی مؤلفه‌های مهم اشتراک و تبدیل دانش و بررسی پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران براساس نظرات کارکنان این سازمان. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آن 190 کارمند شاغل در گروه‌ها و بخش‌های مختلف فرهنگستان هنر هستند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای است ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران

مصطفی رضی؛ محمد جواد هاشم زاده؛ فریده عصاره؛ مرتضی محمدی استانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12090

چکیده
  چکیده هدف: تحلیل مقاله‌های منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی رشته زمین­شناسی، به منظور تبیین الگوی رفتار علمی نویسندگان و تعیین میزان همکاری علمی محققان این حوزه طی سال­های 1383-1388 است.  روش: روش پژوهش کتابسنجی و تحلیل استنادی است. جامعه مورد پژوهش شامل تمام نشریات علمی–پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سال 1389 می­باشد. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه دورکاران و مدیران آنها

اعظم نجفقلی نژاد؛ نجلا حریری؛ علی صادق زاده

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12077

چکیده
  هدف: مطالعه دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دو دیدگاه کارمندان دورکار و مدیران آنها روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته‌ بود که در بین کارمندان دورکار (با حداقل حداقل 6 ماه سابقه دورکاری) و مدیران آنها در کتابخانه ملی ایران توزیع گردید. در زمان پژوهش، 85 نفر، واجد این شرط بودند که از این ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ارزیابی وب سایت‌های دانشگاه های دولتی ایران زیر نظر وزات علوم،تحقیقات و فناوری با روش وب کیو ای ام

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 105-120

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11635

چکیده
  هدف: هدف این  پژوهش ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با استفاده از روش‌ ارزیابی وب کیو ام می‌باشد. روش پژوهش: این  پژوهش ترکیبی از روش پیمایش توصیفی و تکنیک دلفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 100 وب‌سایت دانشگاه‌های دولتی ایران می‌باشد. گردآوری داده‌ها ، با استفاده از سیاهه وارسی تهیه‌شده درروش‌ وب کیو ای ام صورت ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطۀ کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان)

عبدالرضا نواح؛ فاطمه مقتدایی؛ عبدالله فاضلی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11648

چکیده
  هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی کاربران(اعضاء) در کتابخانه­های عمومی استان لرستان بر اساس مدل کیفیت خدمات سروپرف می باشد. روش: روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی - مقطعی است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی اعضای کتابخانه­های عمومی استان لرستان است که از بین آن ها 383 نفر با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران، ...  بیشتر

علمی پژوهشی
رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات

مهدی شامی زنجانی؛ محمدحسین رونقی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1395، صفحه 137-152

https://doi.org/10.22055/slis.2016.11629

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی فرایندها و اجزای مدیریت دانش در یک سازمان بوسیله مقادیر غیر قطعی خاکستری انجام شده است. روش: پژوهش پیش رو از نوع توصیفی پیمایشی است. جهت شفاف سازی راهکار پژوهش، یک شرکت فعال حوزه فناوری اطلاعات به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت مورد مطالعه می باشد. تعداد 280 نفر ...  بیشتر