علمی پژوهشی
نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی پژوهشکده سامانه های ماهواره

فاطمه نویدی؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12076

چکیده
  زمینه و هدف.کارکنان یک سازمان به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان به شمار می‌آیند که در طول خدمت خود در سازمان کوله‌باری از تجارب، مهارت‌ها و دانش فنی را کسب می‌کنند. اگر این مهارت‌ها و دانش فنی مستند نشود، با قطع همکاری این افراد از سازمان، این دانش فنی از بین می‌رود. بنابراین، به منظور حفظ این دانش ارزشمند، پرهیز از دوباره‌کاری، ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

سمیرا سلیمان پور؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسین دهداری راد

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/slis.2017.17655.1211

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی زیرساخت‌های اشتراک دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه جامعه علمی این دانشگاه یعنی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.روش‌شناسی:. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه تحقیق را کلیه اساتید دانشگاه شهید چمران که در مجموع 535 نفر می‌باشند، و دانشجویان تحصیلات ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیش بینی رفتار آنها (مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس)

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ مرتضی محمدی استانی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22055/slis.2017.11644

چکیده
  هدف: هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانه­های عمومی استان فارس بر اساس تلفیقی از مدل­های تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطلاعات و تبیین مدل پیش­بینی رفتار آنها است. روش: روش پژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. جهت تعیین روایی از روایی محتوایی و به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها ...  بیشتر

علمی پژوهشی
به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه‌اوچی

فاطمه پازوکی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12100

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تبیین به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در حوزۀ مدیریت دانش سازمانی انجام شده است. روش: در پژوهش حاضر با توجه به تأکید مشترک مدیریت دانش و رویکردهای نوین سازماندهی بر دانش‌مداری، عناصر مرتبط با سازماندهی توصیفی در مدل «نوناکا و تاکه اوچی» به‌عنوان یکی از پرکاربردترین مدل‌های مدیریت ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری

محمدحسین رونقی؛ کامران فیضی؛ امین اسدپور

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22055/slis.2017.11637

چکیده
  دانش نقش حیاتی در دنبال کردن اهداف سازمان ها ایفا میکند. مدیریت دانش در سازمان ها تبدیل به یک مزیت رقابتی شده است. در ارتباط با پدیده هایی که کاملا عینی نیستند استفاده از روش های کمّی دقیق، خطا پذیر است. یکی از روش های ارزیابی و تصمیم گیری غیر قطعی پدیده ها، استفاده از تئوری سیستم های خاکستری است. بر اساس این تئوری بوسیله بازه ها و مقادیر ...  بیشتر

علمی پژوهشی
رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران

مهدی مرادی؛ زکیه مرندی؛ ایمان محسنی

دوره 9، شماره 19 ، خرداد 1396، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22055/slis.2017.14159.1106

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران سعی دارد نقش و میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش شخصی را بر روی عملکرد شغلی حسابداران سازمانهای مختلف بررسی نماید. روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه های سطح شهر مشهد و ...  بیشتر