علمی پژوهشی
نشانه‌شناسی و اف.آر.بی.آر.

خدیجه مرادی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14930.1129

چکیده
  هدف: پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری نشانه‌شناسی است؟ آیا می‌توان الگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس نشانه‌شناسی بررسی نمود؟ روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه‌پرداز نشانه‌شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت‌ها و روابط الگوی اف.آر.بی.آر. انجام شده است. یافته‌ها:  بررسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و سطح سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نسیم معمار؛ فاطمه باجی؛ فاطمه حسینی زاده

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13131

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت و رابطة آن را با سرمایة اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌باشد. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی می‌باشد. جامعة پژوهش را کلیة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت تشکیل می‌داد ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تأملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی

امیر رضا اصنافی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22055/slis.2018.15448.1142

چکیده
  هدف: مقاله حاضر به معرفی روش تحلیل گفتمان، اهداف و چگونگی کاربرد آن، به عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی پرداخته و با توجه به اینکه روش تحلیل گفتمان، توانسته است در رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، در مقاله حاضر به چگونگی کاربرد تحلیل گفتمان در پژوهش‌های کتابداری نیز پرداخته شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟

سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ زاهد بیگدلی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22055/slis.2018.16736.1180

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه‌ها و صلاحیت‌های لازم برای افراد مدرس است. روش: پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 6 سئوال جمعیت شناختی، 4 سئوال با پاسخ بلی/خیر و 13 سئوال نظر سنجی با استفاده از طیف لیکرت 5 گزینه‌ای تنظیم گردید. روائی این پرسشنامه توسط 4 استاد از رشته‌های علم اطلاعات و دانش شناسی و روانشناسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی

لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ سعید اسدی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18543.1252

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش شناسایی تفاوت‌های موجود میان شیوه استناددهی و نوع مدارک مورد استناد در حوزه‌ی هنر، به‌ویژه نقاشی است. روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی است. بخش کمّی پژوهش، شامل روش‌های پیمایش توصیفی، پیمایش در متون و منابع و تحلیل محتوای کمّی است و بخش کیفی شامل تحلیل محتوای کیفی، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه کیفی است. جامعه پژوهش ...  بیشتر

علمی پژوهشی
واکاوی میزان بهره‌مندی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران از فعالیت‌های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی

محمدرضا شکاری؛ فاطمه فهیم نیا؛ غلامرضا حیدری

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15515.1143

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران با استفاده از مدل جونز انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی مورد بررسی تمامی اعضای هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان

سعید سعیدا اردکانی؛ عادله دهقانی قهنویه؛ مرضیه ادیب زاده

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14377.1109

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با توجه به نقش تعدیل‌گر تعهد کاری بر کارایی کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کاربران (دانشجویان) کتابخانه دانشگاه اصفهان است. با استفاده از فرمول حجم کوکران نمونه 450 نفر و از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ سمیه علمدار

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 135-148

https://doi.org/10.22055/slis.2018.12411.1048

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا انجام شده است. روش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده‌ها با استفاده از یک سیاهه‌وارسی محقق‌ساخته صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

علمی پژوهشی
انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی

مهشید التماسی؛ معصومه التماسی

دوره 10، شماره 23 ، اردیبهشت 1397، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12788

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش‌های برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر بهبود میزان رضایت شغلی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور است. روش‌شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی-تحلیلی و ابزار پرسشنامه (پرسشنامه رضایت شغلی بری‌فیلد و روث، و پرسشنامه انگیزش هرمنس) در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شده‌است. جامعه مورد مطالعه ...  بیشتر