علمی پژوهشی
ارزشیابی کیفیت داده‌های نظام‏ های رایانه‏ ای-کتابخانه‏ ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام‏ ها

عبدالحسین فرج پهلو؛ مهری شهبازی؛ علی رضا رحیمی؛ فریده عصاره

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22265.1344

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین کیفیت داده های نظام های رایانه ای-کتابخانه ای ایران با توجه به نظرات کاربران نهایی این نظام ها است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی به مقایسه کیفیت داده­های سه نظام رایانه‏ای- کتابخانه‏ای پارس‏آذرخش، نوسا و پیام مشرق، از نظر محتوا، سازماندهی، شکل ارائه و استفاده پرداخت. یافته‌ها: در سه نظام رایانه‏ای ...  بیشتر

علمی پژوهشی
نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران

نجلا حریری؛ حسنیه سادات میرغفوری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13147

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناخت رابطه بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آن­ها در سیمای جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش شامل کارکنان آرشیوهای سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 104 نفر است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه­های­ کیپر و همکاران (2012) و گرین­هاوس و همکاران (1990) است. آزمون آماری مورد استفاده ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تحلیل چند سطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گر حافظه سازمانی (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه های شهر اهواز)

سارا محمدی؛ هدی پورزارع؛ جابر ظفرپور امیرآباد؛ مژگان السادات باقری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21013.1316

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کتابداران با توجه به نقش تعدیل­گر حافظه سازمانی در میان کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است که بر روی 114 نفر از کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز (19 کتابخانه) انجام ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صدیقه خدادادی؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18137.1232

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر به بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب پرداخته است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی بر روی نمونه 313 نفری از کارکنان ادارات تابعه مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب انجام شده است. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی کیفی تخریب تجهیزات کتابخانه‌های دانشگاهی: وندالیسم کتابخانه‌ای

اورانوس تاج الدینی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18311.1243

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تخریب و آسیب­های عمدی ایجادشده– که نمونه‌ی بارز وندالیسم است- در تجهیزات کتابخانه­های دانشگاه  شهید باهنر کرمان است. روش: رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن تحلیل محتوا است. نمونه مورد بررسی تجهیزات کتابخانه­ای سالن‌های مطالعه در کتابخانه مرکزی دانشگاه ‌شهید باهنر کرمان است که از وندالیسم آسیب‌دیده‌بودند. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران

غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ سیف اله اندایش

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12787

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه تهران است.  روش‌: این پژوهش از نظر شیوه پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و از شاخه پیمایشی است و بر حسب هدف در دسته پژوهش توسعه‌ای جای می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تشکیل داده است که تعداد آن‌ها برابر با 1713 نفر می‌باشد. روش ...  بیشتر

علمی پژوهشی
امکان‌سنجی اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان

هاجر کارکو؛ فریبا نظری؛ عبدالهادی درزیان عزیزی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/slis.2018.21409.1322

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی امکانات موجود از نظر مؤلفه­های آمیخته بازاریابی هفت‌پی بر مدیران کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان است. روش‌: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه­ای محقق­ساخته است. یافته‌ها: نتایج حاصل از برازش نکویی خی­دو برای عوامل هفت­گانه­ی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان

فریبرز درودی؛ مجید عباسی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15211.1134

چکیده
  هدف: از آنجا که مدیریت دانش به عنوان یک تلاش روش‌مند و سنجیده موجود برای توسعه، ترویج، و کاربردی نمودن دانش موجود در سازمان‌ها در راه ایجاد ارزش افزوده مثبت، جهت کسب موفقیت و نائل شدن به اهداف سازمانی است، هدف پژوهش بررسی بکارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است. روش: روش پژوهش ...  بیشتر

علمی پژوهشی
سنجش رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو

عاطفه شریف؛ معصومه باقری؛ معصومه تجعفری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20182.1298

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از اجرای طرح تجمیع بررسی شد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. 120 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قبل از طرح تجمیع نیز در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‌کردند، به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی تطبیقی امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دیجیتال سیمرغ و گرین‌استون

مریم انصاری؛ مهدی رحمانی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22055/slis.2017.22085.1341

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تطبیق امکانات و قابلیت‌های دو نرم‌افزار تجاری (سیمرغ) و کدمنبع باز (گرین‌استون) بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع اسنادی و پیمایشی ارزیابانه بود. روش گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و تنطیم سیاهه وارسی شامل 15 معیار و 230 زیر معیار برای ارزیابی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی

سعید غفاری؛ سمانه فتوحی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 219-232

https://doi.org/10.22055/slis.2017.13127

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی پرداخته است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی می باشند که از بین آن ها 500 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ از این تعداد 402 پرسشنامه بازگشت داده شد. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

پروین نجف پور مقدم؛ زهره چراغی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1397، صفحه 233-255

https://doi.org/10.22055/slis.2019.23985.1414

چکیده
  مقدمه: نیاز به شناخت یک متغیر روانشناختی مهم است که ارتباط نسبتاً نزدیکی با یادگیری و فعالیت‌های مرتبط با آن مانند تفکر، جستجو، بازیابی، تحلیل و پردازش اطلاعات دارد.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سطوح متفاوت نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ...  بیشتر