علمی پژوهشی
بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز
1. بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز

زهرا نعمت الهی؛ فریده عصاره

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.22871.1370

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضرسنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز به منظور اطلاع از وضعیت به کارگیری و بهره مندی این کتابخانه ها از فناوری های اطلاعاتی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها
2. بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها

شبنم شاهینی؛ غلامرضا حیدری؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.12075

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف این کتابخانه‌ها و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود و ارتقاء خدمات ...  بیشتر
علمی پژوهشی
جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات
3. جنگ نرم و راهبردهای مقابله با آن از دیدگاه صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی : پژوهشی از منظر ژئوپلیتیک اطلاعات

صدیقه محمداسماعیل؛ محبوبه قربانی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.11336.1018

چکیده
  هدف این این پژوهش تعیین میزان تاثیرگذاری کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در اجرای راهبردهای مقابله با جنگ نرم است.روش و جامعه پژوهش و ابزارگردآوری اطلاعات: این پژوهش مروری – کتابخانه‌ای و پیمایشی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان
4. بررسی نیازهای اطلاعاتی نوجوانان کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان

محبوبه شکوهیان؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.14426.1112

چکیده
  هدف: شناخت و تعیین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی نوجوانان از کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان بوده است.روش: تعداد328 عضو از میان 9418 نفر اعضای نوجوان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ...  بیشتر
علمی پژوهشی
درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی
5. درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی

امیر رضا اصنافی؛ سلما کشاورزیان

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 87-102

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.17141.1190

چکیده
  هدف: هدف این مقاله، پس از مروری کلی بر مفهوم نسب شناسی علمی، معرفی پروژه­های مهم نسب شناسی علمی در جهان، و توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی    اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس
6. بررسی رابطۀ بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس

عزت اله قدم پور؛ مریم زندکریمی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.21812.1335

چکیده
  با نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ دبیران مدارس دورۀ اول و دوم متوسطۀ شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 ...  بیشتر
علمی پژوهشی
واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها
7. واکاوی و مروری بر پژوهش های حوزه بازی در کتابخانه ها

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 129-162

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.19437.1278

چکیده
  هدف:مرور مقاله های حوزه بازی در کتابخانه و ارائه طرحی کلی از موضوعهای مورد پژوهش است. جامعه پژوهش 86 مقاله ای است که دراین حوزه دراسکوپوس نمایه شده است.اطلاعات هر مقاله ها در اکسل ذخیره شد. عنوان و چکیده‌ ...  بیشتر
علمی پژوهشی
فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز
8. فرایند، فرهنگ، افراد: سه مؤلفه مؤثر بر کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

هانیه زارع؛ سعیده ابراهیمی؛ عبدالرسول جوکار

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 163-178

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.19465.1281

چکیده
  هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز می‌باشد. روش‌شناسی: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان
9. بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

پریسا کامرانیان مارنانی؛ مظفر چشمه سهرابی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 179-200

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.17113.1189

چکیده
  هدف:هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی و نقش صفات مثبت را در افزایش عملکرد افراد در محیطهای کاری با نگاهی علمی مورد توجه و بررسی قرار میدهد. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی
10. چارچوب پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی

محبوبه فرزین یزدی؛ رویا برادر؛ امیر غائبی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 201-224

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.27671.1543

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پیمایشی-تحلیلی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران)
11. مطالعه‏ی روند ارتقای شاخص‏های یادگیری خودراهبر با بهره‏مندی از تکنیک نقشه‏های مفهومی و یادگیری مشارکتی در حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی (مورد پژوهش: دانشگاه‏ تهران)

امیرحسام رادفر؛ مریم ناخدا

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 225-252

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.17481.1205

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص‏های یادگیری خودراهبر در دانشجویان علم اطّلاعات و دانش‏شناسی را بررسی کرده و میزان اثربخشی تکنیک نقشه‏های مفهومی و روش مشارکتی را بر آن‏ها ارزیابی نماید.روش: این ...  بیشتر
علمی پژوهشی
مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران
12. مطالعه تطبیقی سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی با سایر رشته‌ها و گرایش‌های مشابه موجود در ایران

فیروزه زارع فراشبندی؛ عذرا دائی

دوره 25، شماره 25 ، پاییز 1397، صفحه 253-276

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.17284.1199

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر، برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با برنامه های درسی رشته ها و گرایش های مشابه موجود در ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. روش : روش پژوهش تطبیقی بود. ابزار ...  بیشتر