علمی پژوهشی
بزرگان کوچک و اطلاعات
1. بزرگان کوچک و اطلاعات

زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زیور صباغی نژاد؛ غلامرضا رجبی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.15925.1157

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و دسته بندی نیازهای اطلاعاتی کودکان است. منظور از کودک، بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، افراد تا سن 18 سالگی است. روش ­شناسی: این مقاله به شیوه مروری تحلیلی انجام گرفته است. در بخش ...  بیشتر
علمی پژوهشی
شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز
2. شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز

پروین نجف پور مقدم؛ زهره چراغی؛ فرهاد احمدی اصل

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.30156.1626

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسائی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده عادت به مطالعه دربین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، می­باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت
3. برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت

هاجر ستوده؛ کیانوش رشیدی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.14907.1127

چکیده
  هدف : بررسی برنامه‌های حفاظت وب جهان به منظور تعیین زمینه‌ی فعالیت و ویژگی‌های آنها به لحاظ سابقه فعالیت، پوشش مجموعه، گستره پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی و نوع جامعه تحت پوشش فعالیت‌های حفاظت وبی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها
4. روش شناسی فراتحلیل در علم اطلاعات و دانش شناسی: چیستی، ویژگی ها و چالش ها

سلیمان شفیعی؛ امین زارع

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.15971.1159

چکیده
  هرف: فراتحلیل به عنوان یک پارادایم جدید و متفاوت از فراترکیب کیفی، فراقوم‌نگاری و مرور نظامند است. ذهنی بودن مطالعات اجرا شده، وجود ناهمگنی و تناقض در نتایج مطالعات، رابطه غیر موثر نتایج پژوهش‌ها با ...  بیشتر
علمی پژوهشی
پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی
5. پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی

سمیه سادات آخشیک

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.23554.1394

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف تحلیل موضوعی پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی در حوزه مدیریت و شناسایی میزان انطباق آنها با مسائل و چالش‌های مدیریت در این رشته انجام شده است. روش: این مطالعه ...  بیشتر
علمی پژوهشی
نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران
6. نحوه اجرای کتاب‏درمانی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران

سهیلا خوئینی؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.16007.1163

چکیده
  هدف: شناسایی نحوه اجرای کتاب‏درمانی (بالینی) از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی و رشته روان‏شناسی با تأکید بر نقش کتابداران است.  روش: پژوهش حاضر پیمایشی-‏توصیفی و از نوع کاربردی ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
7. بررسی مقایسه‌ای وضعیت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ اشرف حیدرزاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24928.1448

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیت اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌ دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات
8. بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات

مهرناز مرشدی یکتا؛ محمدرضا فرهادپور؛ فریبا نظری

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 139-152

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.20063.1295

چکیده
  هدف: هدف بررسی تاثیر فرهنگ اطلاعات سازمانی بر استفاده ی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطلاعات است.روش: پژوهش از نوع توصیفی با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از کارشناسان به ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس
9. بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس

حسین مرادی مقدم؛ روح اله خادمی؛ حمید کشاورز

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 153-174

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.21535.1325

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص‌های کمی ( تعداد کمی تولیدات علمی، حوزه موضوعی، سال تولید) و شاخص‌های کیفی( تعداداستنادها و شاخص‌هایی نظیر H-Index محققان ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان
10. بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه با برخی کتابخانه های ایران و جهان

میترا پشوتنی زاده؛ مریم اکبری

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 175-192

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.17488.1206

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه آن با برخی کتابخانه های ایران و جهان انجام شده است روش: داده ها از طریق ...  بیشتر