علمی پژوهشی
کاربست نظریة انسجام هالیدی- حسن در حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی چکیده‌های نشریات برتر حوزه‌های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فاطمه احمدی نسب

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24484.1434

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقش چکیده در مقالات علمی و اهمیت ذخیره و بازیابی آن در نظام‌های بازیابی اطلاعات، به یکی از مسائل زبانی نگارش چکیده، یعنی انسجام، به طور اخص انسجام دستوری پرداخته شده است. روش­ شناسی: 504 چکیده از نشریات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حوزه‌های عام هفتگانه موضوعی علوم بر اساس نظریه انسجام ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های خیرین کتابخانه ساز

علی منصوری؛ ملیحه سلیمیان ریزی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12657

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه‌ها از دیدگاه خیرین پرداخته و راهکارهای عملی به منظور برنامه‌ریزی در راستای جذب مشارکت‌های مردمی ارائه شد. روش­ شناسی: پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند که ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تحلیل منابع سرفصل‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( مطالعات کتابخانه‌های عمومی، مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال)

مهدی محمدی؛ سمیه پناهی؛ سمیه پروین

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24689.1444

چکیده
  چکیده هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع سرفصل‌های درسی کارشناسی ارشد سه گرایش «مطالعات کتابخانه‌های عمومی»، « مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی» و «مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی» است. روش‌شناسی: پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

مریم صابری؛ محسن نوکاریزی؛ محمد حسین دیانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23411.1388

چکیده
  هدف:. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره­گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه­های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است. روش­: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و در سطح تحلیلی و به شکل میدانی انجام شده است. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22055/slis.2017.18589.1254

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان صحت استنادی پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: روش پژوهش تحلیلی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 6251 پایان‌نامه بود. میزان کل استنادهای پایان‌نامه‌های مورد بررسی برابر با 287269 استناد بود که بر اساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان ...  بیشتر

علمی پژوهشی
امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی

سعیده خلیلیان؛ عاصفه عاصمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20218.1301

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین امکان استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار مبتنی  بر تکنیک فازیMCDM  جهت کمک در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک توسط کاربران نهایی بوده است. روش: پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و جمع­آوری داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس نظرات دانشجویان دکترای علم اطلاعات دانش ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تأثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی

منصور کوهی رستمی؛ حمید قاضی زاده؛ نگار موری بختیاری

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 159-178

https://doi.org/10.22055/slis.2019.24537.1439

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر آن است که تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان با میانجی‌گری هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مراجعان را بررسی نماید.روش‌: روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل‌یابی معادلات ساختاری ((SEM جهت آزمون فرضیه‌ها و برازندگی مدل استفاده شد. جامعه‌ی آماری 380 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان ...  بیشتر

علمی پژوهشی
ارزیابی رابط‌کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران

فریبرز درودی؛ مژده سلاجقه؛ عادل سلیمانی نژاد؛ نسرین قادری نیکو

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 179-196

https://doi.org/10.22055/slis.2017.15837.1154

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران و میزان مطابقت این وبگاه با مولفه‌های نیلسُن با رویکرد مکاشفه‌ای  است. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی با رویکرد  ارزیابی مکاشفه‌ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی از نوع محقق ساخته و براساس مدل نیلسُن، شامل ده معیار اصلی و مولفه‌های فرعی آن بود. این ...  بیشتر

علمی پژوهشی
مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن

نرگس نشاط؛ زهرا سادات عالمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 197-222

https://doi.org/10.22055/slis.2018.22937.1371

چکیده
  هدف: مقایسه بروندادهای اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در مراکز پژوهشی دولتی ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن روش­شناسی: برای  ارزیابی بروندادهای علمی از پیمایش  استفاده شد ؛ سپس  با استفاده از  تحلیل محتوای کیفی و رویکرد استقرایی عوامل بازدارنده  تولید آثار علمی از میان متون مرتبط با موضوع استخراج و در قالب ...  بیشتر

علمی پژوهشی
توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه‌های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور

زهراسادات سجادی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22055/slis.2018.20730.1311

چکیده
  هدف سنجش رابطه توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و همه کتابداران(104 نفر) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند که 100 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی صوری ...  بیشتر

نامه به سردبیر
اهمیت استفاده از واژه‌های مأخوذ از عنوان و چکیده مقالات در نمایه ‏سازی و تاثیر آن بر بازیابی

فاطمه مسعودی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 197-199

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21294.1319

چکیده
  نکته ها و گفته­ ها   اهمیت استفاده از واژه‌های برگرفته از عنوان و چکیده مقالات در نمایه‏ سازی و تاثیر آن بر بازیابی فاطمه مسعودی مقدمه در عصر کنونی، عدم توازن میان زمان محدودی که بشر برای دسترسی به اطلاعات در اختیار دارد و جریان نامحدود اطلاعات، سبب شده است سازماندهی و بازیابی اطلاعات و روش‌های سازماندهی از جمله نمایه‌سازی ...  بیشتر