علمی پژوهشی
ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی
1. ارزیابی محیط دانش‌آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی

رضا کریمی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.22729.1358

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسلامی، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است. روش‌: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، پژوهشگران و اعضاء ...  بیشتر
علمی پژوهشی
ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم
2. ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم

علی بیرانوند؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 26-50

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.24056.1416

چکیده
  هدف: این تحقیق سعی دارد با استفاده از فن هم‌واژگانی، ساختار فکری دانش در مطالعات حوزه تجاری‌سازی دانش را با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری‌سازی علم مورد مطالعه قرار دهد. روش‌شناسی: این تحقیق ...  بیشتر
علمی پژوهشی
ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش
3. ارزیابی موانع عوامل جریان دانش در کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش

عسگر اکبری؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 51-75

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2018.24169.1422

چکیده
  هدف پژوهش رتبه بندی کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش است. روش پژوهش حاضر ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی در مرحله اول 184 نفر از مدیران کتابخانه ...  بیشتر
علمی پژوهشی
سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
4. سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نرگس ملکوتی اصل؛ مجتبی کفاشان کاخکی؛ مهری پریرخ

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 76-100

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.28003.1555

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت پیاده‌سازی مدیریت دانش مشتری در محیط کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه پیشنهادهایی در راستای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر توجه به مدیریت دانش مشتری جهت بهبود کیفیت ...  بیشتر
علمی پژوهشی
تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات
5. تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات

محمدحسین رونقی

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 101-125

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.30174.1627

چکیده
  هدف: مدیریت دانش یک مزیت رقابتی برای سازمان به حساب می آید. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها جهت ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اخذ راهبرد مناسب برای پیشرفت کمک می کند. دانش نقش مهمی در دستیابی به ...  بیشتر
علمی پژوهشی
تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان
6. تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی با میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

منصور کوهی رستمی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ نگار موری بختیاری

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 125-142

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.25179.1458

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خوزستان با میانجی­گری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش است. روش: روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل­یابی معادلات ساختاری(SEM) و ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی
7. بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش در اثربخشی و بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی: یک مطالعه موردی

رضا رجبعلی بگلو؛ محمد جواد ارشادی؛ احسان نجفی عرب

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.27017.1527

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی رابطه میان ابعاد مختلف مدیریت دانش و نقش این ابعاد در بهبود عملکرد معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پرداخته شود. روش: این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
8. بررسی سطح دانش و اولویت مؤلفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

زاهد بیگدلی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 176-200

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.22507.1350

چکیده
  هدف. بررسی سطح دانش مدیریت اطلاعات شخصی و اولویت فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان است.روش. پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه شکاری (1394)بر اساس مدل جونز ...  بیشتر
علمی پژوهشی
شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی
9. شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشورها با رویکرد مطالعه تطبیقی

لیلا نامداریان؛ فرهاد شیرانی؛ تیمور مرجانی

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 201-225

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2019.30348.1632

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل مولفه‌های اصلی استقرار مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی کشور است.روش پژوهش: در این پژوهش، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی از سه طبقه ...  بیشتر
علمی پژوهشی
امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی
10. امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیر ساخت‌های لازم در دانشگاه علوم پزشکی

بهجت طاهری؛ لیلا حسینی؛ آصفه حدادپور

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 226-250

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.19062.1263

چکیده
  هدف: هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت مولفه‌های فرهنگ و ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت های مورد نیاز جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. روش: این تحقیق ...  بیشتر
علمی پژوهشی
شناسایی وضعیت مستند سازی تجربیات سازمانی در پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی کشور
11. شناسایی وضعیت مستند سازی تجربیات سازمانی در پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی کشور

اصغر زمانی

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 251-275

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2020.30923.1647

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت مستند‌سازی تجربیات سازمانی در پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی کشور و با روش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بوده ...  بیشتر
علمی پژوهشی
بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه
12. بررسی موانع اشتراک دانش و راهبردهای ارتقای آن در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه

محمد سالخورده؛ صالح رحیمی؛ امین زارع

دوره 26، ویژه نامه مدیریت دانش ، پاییز 1398، صفحه 276-300

http://dx.doi.org/10.22055/slis.2017.21553.1326

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی موانع و راهبردهای ارتقاء اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و ارائه راه‌کارهایی جهت ارتقاء اشتراک دانش دراین سازمان‌هااست.روش: برای گردآوری ...  بیشتر