علمی پژوهشی
بررسی کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنها

الهه امتی؛ امیر رضا اصنافی؛ سید جواد قاضی میرسعید

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/slis.2017.19462.1280

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها و ترسیم روابط شبکه‌ای پیوندی آنهاست.روش­ شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش‌های پیمایشی و وب سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل 145 وب‌سایت سفارت‌خانه بود. ارزیابی با استفاده از ‌ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (WQET‌) و نرم افزار‌‌ Webometric ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز با تکیه بر نیازهای شغلی

زهرا آجری دستجه؛ عباس قلتاش

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22055/slis.2017.17803.1221

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز انجام شده است. روش پژوهش: ازنظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز به تعداد 100 نفر بوده که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تمامی آن‌هاجمع‌آوری گردید. داده‌های ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات مربوط به حوزه اطلاعات و دانش به لحاظ شاخصه های هفت گانه

الهه بهمئی؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23534.1392

چکیده
  هدف:هدف مطالعه بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوشوبدر بازیابی اطلاعاتدرحوزهاطلاعاتودانش است.روش­شناسی:روش تحقیق  پیمایشی توصیفی است.تعداد 5 کلیدواژه از مقاله 2016 top trends in academic librariesدر مجله College and Research Librariesبا رتبه­بندی 20 متخصص رشته انتخاب شد. سپس 50 مدرک بازیابی شده ابتدای لیست پنج موتور کاوش گوگل، یاهو، اسک، بینگ و ای.او.ال. در گردآورد[1]قرار ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، مأوا، و ثنا 2.0 به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور

علی حسین قاسمی؛ سید جواد قاضی میر سعید؛ زیور صباغی نژاد؛ امل ساکی مالحی؛ مریم زاهدیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 49-65

https://doi.org/10.22055/slis.2018.24832.1446

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مولفه­های ضروری و مطلوب  در بخش سفارشات و مجموعه­گستری نرم­افزارهای کتابخانهای برای کتابخانه­های علوم پزشکی کشور ایران انجام شد.روش­ شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و سیاهة وارسی پژوهشگر ساخته می‌باشد. پرسشنامۀ مورداستفاده شامل 210گویه بود که در قالب 38 ویژگی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
شناسایی شاخص‌های عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی

کبری رئوفی؛ نصرت ریاحی نیا؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 66-80

https://doi.org/10.22055/slis.2018.18393.1248

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر  با هدف بررسی رابطۀ عملکرد مدیران کتابخانه­های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی کتابداران انجام شد.            روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و جامعۀ آماری کلیۀ کتابداران کتابخانه­های 10  دانشگاه  دولتی سطح شهر تهران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393 به ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با خود مهارگری و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

صالح رحیمی؛ سارا بهرامی نیا

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22055/slis.2018.25220.1460

چکیده
  هدف: هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری از طریق مشارکت کلاسی با مقوله خود مهارگری و بهزیستی ذهنی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی است.روش­ شناسی: پژوهش حاضر از  نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان

علی منصوری؛ فاطمه زرمهر؛ مرجان کاظمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22055/slis.2019.25580.1477

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش  بررسی میزان سرمایه اجتماعی در نهاد کتابخانه های  عمومی کشور از طریق تحلیل شبکه همکاری های علمی بین کارمندان می باشد.روش ­شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – اکتشافی بوده و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل تمامی کارکنان ...  بیشتر

علمی پژوهشی
توسعه آنتولوژی دانش سازمانی +STEP C با رویکرد رهنگاری

صبا صارمی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ غلامعلی منتظر

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 116-143

https://doi.org/10.22055/slis.2019.23935.1411

چکیده
  هدف: امروزه پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای استراتژیک شرکت ها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است؛ به نحوی که با تدوین رهنگاشت دانش سازمانی چارچوبی جهت تعیین دانش چرایی، چیستی، چگونگی، کیستی و کجایی؛ و ارتباط فیمابین آنها با هدف برنامه ریزی استراتژیک ارائه می دهند. اما با توجه به پیچیدگی و تغییرات روز ...  بیشتر

علمی پژوهشی علم سنجی
آسیب‌شناسی معادل‌گزینی اصطلاحات تخصصی در حوزة علم‌سنجی در ایران

فاطمه احمدی نسب؛ میثم جوانبخت

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 144-159

https://doi.org/10.22055/slis.2020.24584.1442

چکیده
  هدف: پژوهشگران رشتة نوپای علم‌سنجی در ایران ناگزیر به استفاده از متون انگلیسی هستند و غالباً در انجام پژوهش‌های خود به زبان فارسی، به معادل‌گزینی در این حوزه اقدام می‌کنند. از آنجا که معادل‌گزینی برای اصطلاحات توسط افراد متعدّدی صورت می‌پذیرد، معادل‌های انتخاب‌شده غالباً از یک‌دستی و هماهنگی لازم برخوردار نیست. پژوهش حاضر ...  بیشتر

علمی پژوهشی
شناسایی مهم‌ترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان در سطح کشور

زینب صدیقی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 160-181

https://doi.org/10.22055/slis.2020.19492.1283

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان است. روش ­شناسی: روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر روش دلفی با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کتابداران شاغل ...  بیشتر

علمی پژوهشی
نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی: یک مطالعه ترکیبی

فرشاد پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 182-203

https://doi.org/10.22055/slis.2020.20755.1313

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران با استفاده از روش ترکیبی بود. روش­شناسی: پژوهش حاضر به روش پژوهش، ترکیبی از نوع طرح متوالی– تبیینی- پیگیری تبیین­ها انجام شد. جامعه آماری، شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های مراکز استان‌ها بود که با استفاده از جدول کرجسی و ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی

منیره غریبه نیازی؛ سعید رضایی شریف آبادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.16507.1178

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی از نظریه انتقادی است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد (هالیستر وشویندر ، 2014) است. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی و آمار استنباطی است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 57 درصد کتابداران با نظریه‌پردازان این نظریه آشنایی زیادی ندارند. ...  بیشتر

علمی پژوهشی
جٌستاری در جامعه شناسی خواندن

فریده عصاره؛ منصور کوهی رستمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12659

چکیده
      هدف:مقاله حاضر بر آن است تا خواندن را به عنوان کنشی اجتماعی تببین کند. بر این اساس ضمن پرداختن به مفهوم جامعه­شناسی خواندن، مفهوم خواندن  به عنوان یک "کنش اجتماعی" مورد بررسی قرار می­گیرد. روش پژوهش: روش انجام مقاله­ی حاضر، مروری - تحلیلی است. یافته­ها: بخش عمده­ای از جامعه­شناسی خواندن تلاش دارد به سه سئوال پاسخ ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تاثیر رنگ در طراحی داخلی فضای کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران و ارائه الگوی پیشنهادی

مریم عبدالله زاده تربتی؛ مینا ذاکرشهرک

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2017.12656

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر بر آن است بوسیله روانشناسی رنگ‌ها، تاثیر رنگ‌ها بر استفاده‌کنندگان کتابخانه‌های ‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌‌ونوجوانان‌ شهر‌تهران را بررسی نموده و به الگویی برای کتابخانه‌های فوق دست یابد روش : پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. گردآوری داده‌ها از طریق چک لیست محقق ساخته و بر اساس مشاهده مستقیم رنگ‌های به کار ...  بیشتر

علمی پژوهشی
بررسی میزان استفاده از گزارش‌های نهایی طرح‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گزارش‌های نهایی خاتمه یافته

علیرضا بهمن آبادی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22055/slis.2018.16618.1179

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر برای کسب ذهنیتی روشنتر از این که گزارش‌های نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا چه حد توسط پژوهشگران در تدوین گزارش‌های نهایی جدیدتر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد صورت گرفته است. روش: دراین مطالعه، با استفاده از روش تحلیل استنادی، استنادهای 374 گزارش نهایی مورد بررسی قرار گرفت. این تعداد از میان مجموعه‌ای ...  بیشتر