علمی پژوهشی کتابخانه های دانشگاهی
بررسی ارتباط سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با میانجیگری سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

شهناز خادمی زاده؛ زهرا خلف زاده؛ منصور کوهی رستمی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22055/slis.2022.40557.1882

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با بررسی ارتباط بین سبک یادگیری الکترونیکی و سواد رایانه‌ای با در نظر گرفتن نقش میانجی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. روش: این پژوهش بر مبنای هدف اصلی، کاربردی و بر مبنای روش، کمی بود و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی – میدانی بوده است و بر مبنای تکنیک تحلیلی ...  بیشتر

علمی پژوهشی
تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب: مطالعه موردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدیه مومن آبادی؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 18-34

https://doi.org/10.22055/slis.2019.29191.1587

چکیده
  هدف: تحلیل رفتار جستجو و ارزیابی قضاوت ربط کاربران از بازیابی اطلاعات در محیط فرا پیوندی وب است. روش ­شناسی: این پژوهش کاربردی/بنیادی است که با روش ترکیبی انجام‌شده است. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و سایر حوزه‌های مختلف علوم در دانشگاه باهنر از سال ۹۶-۹۷ بودند؛ که با نمونه‌گیری هدفمند به تعداد ۵0 نفر ...  بیشتر

علمی پژوهشی علم سنجی
مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22055/slis.2020.29092.1583

چکیده
  چکیدههدف: این پژوهش به سنجش رابطه علم و فناوری درحوزه کشف دانش با استفاده از تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 1995-2014 پرداخته است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توصیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه پژوهشی از پایگاه اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به دست آمده که شامل استنادهای ...  بیشتر

علمی پژوهشی کتابخانه های عمومی
رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی با سازگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد

بتول زکی نژاد؛ محمدرضا فرهادپور

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22055/slis.2021.28699.1570

چکیده
  هدف: بررسی رابطه بین سودمندی مورد انتظار، آمادگی سازمانی، فشارهای محیطی و ویژگی دسترسی سازگاری فناوری اطلاعات در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد است.روششناسی: پژوهش از نوع کاربردی با روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش 175 نفر از کتابداران و کارمندان کتابخانه های عمومی استان کهگلیویه و بویراحمد است که براساس ...  بیشتر

علمی پژوهشی
چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب‌وکارهای داده‌محور

نوشین هرمزی نژاد؛ فاطمه فهیم نیا؛ مهشید التماسی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 72-93

https://doi.org/10.22055/slis.2021.37392.1837

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیاست­گذاری اقتصاد اطلاعات برای کسب و کارهای داده محور پرداخته است. روش­شناسی: نوع تحقیق آمیخته و کاربردی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شرکت­های ثبت شده با محوریت داده محور در پارک علم و فناوری استان تهران به تعداد تقریبی 200 شرکت بوده است، که برای بخش کیفی به روش گلوله برفی ...  بیشتر

علمی پژوهشی مدیریت دانش
واکاوی عوامل مؤثر بر ارتقای سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 94-110

https://doi.org/10.22055/slis.2021.34109.1758

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر(مهارت‌های اینترنت، خودکارآمدی حریم خصوصی برخط، آگاهی از نظارت برخط،  نگرانی از حریم خصوصی برخط و آگاهی از خطرات حریم خصوصی برخط)  بر سواد حریم خصوصی برخط دانشجویان دانشگاه رازی است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی ...  بیشتر

علمی پژوهشی کتابخانه های عمومی
طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور

بهرنگ صفری؛ سید علی اصغر رضوی؛ میترا قیاسی

دوره 15، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22055/slis.2021.36285.1812

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تأثیرگذاری مهارت‌های کوانتومی بر مهندسی دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شده است.روش شناسی: از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، آمیخته است. جهت تحلیل داده از روش تحلیل مضمون استفاده گردید . نمونه‌گیری بخش کیفی به صورت غیر احتمالاتی و هدفمند انجام پذیرفت و ابعاد مهارت‌های کوانتومی و مهندسی ...  بیشتر