مدیر مسئول


فریده عصاره استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • osareh.fgmail.com

سردبیر


عبدالحسین فرج پهلو استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • farajpahlouscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زاهد بیگدلی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • bigdelizahed20gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین دیانی استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


سعید رضایی شریف آبادی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • srezaeialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی کوکبی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن زاده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • hasanzadehmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حمیدرضا جمالی مهموئی Acting Head of School, School of Information Studies, Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


یزدان منصوریان Lecturer, Charles Sturt University, Wagga Wagga
, Australia

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pit Pichappan Digital Information Research Labs, India

Computer and Information Sciences

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Jean-Charles Lamirel LORIA/INRIA – Université de Strasbourg, France

Computer and Information Sciences

مدیر اجرایی


زهره چراغی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی