مدیر مسئول


فریده عصاره استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • osareh.fgmail.com

سردبیر


عبدالحسین فرج پهلو استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • farajpahlouscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


زاهد بیگدلی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • bigdelizahed20gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین دیانی استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


سعید رضایی شریف آبادی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س)

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • srezaeialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی کوکبی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن زاده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • hasanzadehmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حمیدرضا جمالی مهموئی BSc, MLIS, PhD (University College London, UK)

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


یزدان منصوریان BSc, MLIS, PhD (The University of Sheffield, UK)

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pit Pichappan Digital Information Research Labs

Computer and Information Sciences

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Jean-Charles Lamirel LORIA/INRIA – Université de Strasbourg, France

Computer and Information Sciences

مدیر داخلی


زهره چراغی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی