فرایند پذیرش مقالات

 

از زمان وصول مقاله در سایت فصلنامه، تا زمان چاپ و انتشار آن، مراحل زیر به ترتیب طی خواهد شد:

الف ـ مرحله بررسی اولیه

در این مرحله، مقالاتی که از فرمت مناسب بر اساس «راهنمای تنظیم مقاله» برخوردار باشند، جهت بررسی به هیأت تحریریه نشریه ارسال می گردند. در این مرحله مقالاتی که دارای محتوای علمی مناسب بوده و از نظر موضوعی با محورهای موضوعی نشریه مطابقت و همخوانی داشته باشند، مورد تأیید اولیه قرار گرفته و داور مناسب توسط هیأت تحریریه برای آنها انتخاب خواهد شد. مقالاتی که به فرایند داوری راه می یابند، جهت پرداخت هزینه داوری به نویسنده ارجاع داده می شود.  این مرحله، معمولاً بین 3 تا 10 روز طول می کشد.

ب ـ مرحله داوری مقاله

مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند، پس از پرداخت هزینه داوری، حداقل برای دو داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛
  2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛
  3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دسته اول پس از پرداخت هزینه پذیرش و چاپ، بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دسته دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسنده اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌گردد. این مرحله معمولاً بین 2 تا 6 ماه طول می کشد.

ج ـ مرحله انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 15 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند. انجام اصلاحات ممکن است در یک پروسه رفت و برگشتی شامل دو یا سه مرحله اصلاحات باشد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر دبیران نشریه قابل قبول باشد به طول بیانجامد. پس از تأیید اصلاحات توسط دبیران، مقاله جهت پرداخت هزینه پذیرش و چاپ به نویسنده ارجاع داده می شود.

د ـ مرحلة پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، و پرداخت هزینه پذیرش و چاپ، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامه کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.