سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اشتراک: تک شماره (ریال): غیردانشجویی: 40000؛ دانشجویی 200000؛ کتابخانه ها و موسسات: 600000؛

اشتراک سالانه (ریال): غیردانشجویی: 70000؛ دانشجویی: 35000؛کتابخانه ها و موسسات: 100000

متمنی است هزینه اشتراک را به حساب سیبا شماره 0105797086008 بانک ملی ایران، به نام "تنخواه گردان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی" واریز کرده و فیش آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست اشتراک به دفتر مجله ارسال نمایید.