براساس تصمیم هیات تحریریه نشریه،  از تاریخ 99/7/1 هزینه های بررسی مقالات ارسالی به نشریه به شرح زیر می باشد:

۱- هزینه کلی برای مقالات فارسی: 3000000 ریال،( هزینه بررسی اولیه مقاله:  1000000ریال؛ هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله: 2000000 ریال) 

 ۲- هزینه کلی برای مقالات انگلیسی: 4000000 ریال (هزینه بررسی اولیه مقاله:  2000000ریال؛ هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله: 2000000 ریال)