نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر قطب مدیریت دانش و استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهوار

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    هدف:مقاله حاضر بر آن است تا خواندن را به عنوان کنشی اجتماعی تببین کند. بر این اساس ضمن پرداختن به مفهوم جامعه­شناسی خواندن، مفهوم خواندن  به عنوان یک "کنش اجتماعی" مورد بررسی قرار می­گیرد. روش پژوهش: روش انجام مقاله­ی حاضر، مروری - تحلیلی است. یافته­ها: بخش عمده­ای از جامعه­شناسی خواندن تلاش دارد به سه سئوال پاسخ دهد: چه کسی می­خواند؛ چگونه می­خواند و چگونه خواندن با سایر فعّالیّت­های افراد ارتباط برقرار می­سازد؟ یافته­های مقاله نشان دادند که مؤلفه­های جمعیت­شناختی و جامعه­شناختی بر میزان و نوع کنش خواندن تأثیر گذار هستند. همچنین از نظریه­ی کنش اجتماعی و خواندن جمعی جهت پاسخ به این­که افراد چگونه افراد می­خوانند استفاده شده است. ارزش/ اصالت: تا کنون مفهوم خواندن، عمدتاً با سه پارادایم روانشناختی، تعلیم و تربیتی و جامعه­شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. دو پارادایم روانشناختی و تعلیم تربیتی وجوه غالب پژوهش­های مربوط به مطالعات خواندن بوده و کمتر به وجه جامعه­شناختی آن پرداخته شده است. توضیح کنش خواندن از نگاه جامعه­شناختی نه تنها عوامل اجتماعی و زمینه­ای را که خواندن را تحت تأثیر قرار می­دهند روشن می­سازد، بلکه خواندن را به عنوان شکل خاصی از تعامل اجتماعی به صورت جامع­تری تحلیل می­کند. بررسی خواندن در بافت نظریات جامعه­شناسی در شناخت، برنامه­ریزی و ترویج فرهنگ خواندن بسیار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها