شناسائی شاخص های تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نجلا حریری؛ سمیه روشن

دوره 6، 14، پاییز و زمستان ، اسفند 1393، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص­ها و عوامل تأثیرگذار بر فرایند شکل­گیری وفاداری الکترونیکی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و داده های آن به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری کاربران و اعضای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ...  بیشتر