راهنمای نگارش مقاله
مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، مقالات پژوهشی در زمینه‌های تخصصی شامل علوم کتابداری و علم اطلاعات و دانش‌شناسی را با رعایت نکات زیر پس از بررسی اولیه در روند داوری قرار خواهد داد:

الف- شرایط کلی
1- مقاله مستند به نتایج پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.
2- مقاله قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگرهها، سمپوزیومها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
3- متن مقاله حداکثر باید در 12 صفحه و در قطع A4 تنظیم شده باشد. لازم به توضیح است که در صفحه‌آرائی توسط مجله، مقالات پس از فرآیند داوری و پذیرش نهائی در چاپ ممکن است بیش از 12 صفحه شود. همچنین حداقل دو رفرنس از این مجله در مقاله جدید ارسالی استفاده شود.
4- مقاله باید از طریق سامانه مجله به آدرس http://slis.scu.ac.ir بارگذاری و ارسال گردد.
5- مسئولیت صحت مطالب ارائه شده در مقالات به عهده نویسندگان است.
7- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

ب - مشخصات بخش های مختلف مقالات
1- برگ شناسه: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل (گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه) و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحهای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهدهدار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.
2- عنوان مقاله: حداکثر در 15 یا 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.
3- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله که به صورت ساختاریافته تنظیم شده باشد (حداقل 300 و حداکثر 400 کلمه). چکیده فارسی شامل بخشهای زیر می‌باشد:
 هدف
 روش‌شناسی
 یافته‌ها
 نتیجه‌گیری و بحث
4- چکیده مبسوط انگلیسی که به صورت ساختاریافته تنظیم شده باشد(حداقل 700 و حداکثر 800 کلمه). چکیده انگلیسی شامل بخشهای زیر می‌باشد:


 Background and Objectives
 Methodology
 Findings
 Discussion
 Keywords

5- کلید واژهها: واژههای مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.
6- متن مقاله: متن مقاله در اولین صفحه مقاله پس از چکیده شروع شود و تا قسمت قبل از منابع ادامه یابد. متن مقاله شامل بخشهای زیر است:
• مقدمه و بیان مسئله: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.
• سؤالات و فرضیه‌های پژوهش
• روش‌شناسی: شامل شرح کامل روشها و ابزار به کار گرفته شده باشد.
• یافته‌ها: حاوی نتایج، توضیحات یافته‌های مهم و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل
• نتیجه‌گیری و بحث: بحثهای لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده. همچنین در این بخش نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) در این بخش خودداری گردد.
• منابع مورد استفاده در متن (References): تمام منابعی که در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفته است باید در انتهای مقاله به زبان انگلیسی و با فرمت APA تنظیم شود.
 ارجاع به منابع در متن به زبان انگلیسی و ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (Wilson, 1993) و یا (Wilson et al., 1993 ) و در صورت ضرورت در ابتدای جمله، ارائه شود.
 لازم به ذکر است نام افراد در شروع جمله میبایست به صورت الگو زیر نوشته شود.
نویسنده یک نفر                                     (2015)   Fattahi

نویسنده دو نفر              (2015) Fattahi and Rahmani
نویسنده بیش از دو نفر          (2015)   Fattahi et al.

 منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که بهصورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.
 فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی تمام اطلاعات آن مانند نام نویسنده و نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، به انگلیسی و تاریخ‌های مربوطه به میلادی تبدیل شده و در انتها عبارت[In Persian] اضافه شود.

7- شکل‌ها و جدول‌ها: عنوان جدول در بالای آن و به زبان فارسی و انگلیسی قرار می‌گیرد. اعداد جداول همگی به زبان انگلیسی و محتوای متنی جدول در صورت امکان به صورت دوزبانه خواهد بود. داده‌های محورها در نمودارها انگلیسی و عنوان آن‌ها فارسی و انگلیسی (دو زبانه) و در زیر نمودار قرار می‌گیرد.

نکته:
1. از مقالات مندرج در این مجله می توان به عنوان راهنمای تهیه جداول و رسم شکل استفاده نمود.
2. عکسها و نمودارها اصلی بوده و در اولین محل ممکن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند. عکس و نمودار به صورت تصویر ذخیره شده باشد تا از بهم ریختگی آن جلوگیری شود.
3. نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجهگیری واقع شوند.
4. تاریخهای فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخهای میلادی تبدیل شوند.
5. از نرم افزار ویراستیار می‌توانید برای اصلاح متن استفاده نمایید


http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html