راهنمای تنظیم مقاله در فرمت نشریه
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

 

 

توجه: 

ارسال فرم تعارض منافع و قدردانی به صورت جداگانه یا در متن فایل اصلی الزامی است (دریافت فرمها)

شرایط کلی ارسال مقالات 

 • مقاله مستند به نتایج پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • مقاله قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگرهها، سمپوزیومها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
 • متن مقاله حداکثر باید در 20 صفحه و در قطع A4 تنظیم شده باشد. لازم به توضیح است که در صفحه‌آرائی توسط مجله، مقالات پس از فرآیند داوری و پذیرش نهائی در چاپ ممکن است بیش از 20 صفحه شود.
 • پس از پذیرش مقاله، جهت دریافت گواهی پذیرش لازم است نسخه نهایی اصلاح شده مقاله به همراه فایل چکیده مبسوط انگلیسی و همچنین گواهی ویراستاری نیتیو برای چکیده مبسوط انگلیسی در سامانه بارگذاری شود. 
 • برای دریافت گواهی ویراستاری، نویسندگان میتوانند از طریق مراکز زبان دانشگاهی معتبر و یا مراکز ترجمه و ویراستاری معتبر (مورد تأیید دفتر نشریه) نسبت به دریافت گواهی اقدام نمایند. 
 • مقاله باید از طریق سامانه مجله به آدرس http://slis.scu.ac.ir بارگذاری و ارسال گردد.
 • مسئولیت صحت مطالب ارائه شده در مقالات به عهده نویسندگان است.
 • هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

توجه:

 • تکمیل فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع با امضای نویسندگان درهنگام ارسال مقاله الزامی است. برای دانلود فرم ها به منوی فرم ها مراجعه نمایید.
 • پس از پذیرش مقاله و در زمان ارسال نسخه نهایی مقاله، لازم است مقاله را در قالب تمپلت نشریه تنظیم نمایید (به همراه نام و مشخصات کامل نویسندگان) 
 • نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 • از مقالات مندرج در این مجله می توان به عنوان راهنمای تهیه جداول و رسم شکل استفاده نمود.
 • عکسها و نمودارها در اولین محل ممکن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند. عکس و نمودار به صورت تصویر ذخیره شده باشد تا از بهم ریختگی آن جلوگیری شود.
 • نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه گیری واقع شوند.
 • تاریخهای فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخهای میلادی تبدیل شوند.

 

ساختار مقالات 

 نویسندگان گرامی توجه داشته باشید که رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

عنوان: عنوان مقاله باید مختصر و متناسب با محتوای مقاله تنظیم گردد.

اسامی نویسندگان: در خصوص درج اسامی نویسندگان در فایل مقاله به نکات زیر توجه نمایید:

 • در زمان سابمیت مقاله از درج نام یا هرگونه اطلاعات (مانند پست الکترونیکی) نویسندگان در فایل اصل مقاله جداً خودداری نمایید. اسامی نویسندگان در فایل مقاله فقط در زمان بازنگری و پذیرش درج خواهد شد. 
 • در هنگام ارسال فایل مقاله نام، افیلیشن کامل و ایمیل تمام نویسندگان را در قالب فایلی با عنوان "مشخصات نویسندگان" ارسال نمایید.
 • اسامی نویسندگان بدون استفاده از رتبه یا درجه علمی اشخاص درج گردد.
 • ترتیب نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان و سامانه یکسان باشد.
 • در نسخه نهایی که بعد از پذیرش و بازنگری به سامانه ارسال می شود، نام و مشخصات کامل فارسی و انگلیسی نویسندگان را بر اساس فرمت نشریه بنویسید. 

چکیده: 

 • چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله که به صورت ساختاریافته تنظیم شده باشد و حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه شامل هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها و نتیجه گیری باشد. 
 • چکیده انگلیسی (در زمان ارسال مقاله): حداقل 300 کلمه و حداکثر 350 کلمه با رعایت مطابقت متن فارسی و انگلیسی (به صورت ساختاریافته تنظیم گردد)
 • چکیده انگلیسی مبسوط (پس از بازنگری): حداقل 700کلمه و حداکثر 750کلمه  (به صورت ساختاریافته تنظیم گردد). چکیده انگلیسی شامل بخشهای زیر میباشد:
 •  Background and Objectives
 •  Methodology
 • Findings
 • Discussion
 • Keyword

کلید واژه­ ها: واژههای مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.

 متن مقاله: متن مقاله در اولین صفحه مقاله پس از چکیده شروع شود و تا قسمت قبل از منابع ادامه یابد. متن مقاله شامل بخشهای زیر است:

 • مقدمه و بیان مسئله: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.
 • سؤالات و فرضیه‌های پژوهش
 • روش‌شناسی: شامل شرح کامل روشها و ابزار به کار گرفته شده باشد.
 • یافته‌ها: حاوی نتایج، توضیحات یافته‌های مهم و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل
 • نتیجه‌گیری و بحث: بحثهای لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده. همچنین در این بخش نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) در این بخش خودداری گردد.
 • تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 
 • تشکر و قدردانی :  در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است. 
 • منابع مورد استفاده در متن (References): تمام منابعی که در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفته است باید در انتهای مقاله به زبان انگلیسی و با فرمت APA تنظیم شود. در تنظیم منابع به نکات زیر توجه نمایید: 

الف) استنادهای درون متنی، همگی به صورت انگلیسی و ترجیحاً در پایان جمله نوشته شود. سال نشر منابع فارسی باید به صورت معادل میلادی نوشته شود.

ب) استنادهای انتهای متن، همگی به صورت انگلیسی نوشته شود. تأکید می شود، چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی، تمام اطلاعات آن مانند نام نویسنده و نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، به انگلیسی ترجمه و تاریخ‌های مربوطه به میلادی تبدیل شده و در انتها عبارت[In Persian] اضافه شود. از ترجمه شخصی عناوین منابع فارسی اکیداً خودداری نموده و معادل انگلیسی استناد منابع فارسی را از سایت منبع بردارید. 

ج) ارجاع به منابع در متن به زبان انگلیسی و ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (Wilson, 1993) و یا (Wilson et al., 1993) و در صورت ضرورت در ابتدای جمله، ارائه شود.

د) منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.

ه) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. برای منابعی که دارای نسخه (عنوان و چکیده انگلیسی) هستند باید از ترجمه و برای منابعی که دارای نسخه انگلیسی نیستند (مانند کتابهای فارسی) از فرمت رومن اسکریپت استفاده گردد. 

برای اطلاع از نحوه منبع نویسی به این روش این راهنما را مطالعه نمایید: راهنمای رفرنس نویسی مطابق با الگوی  APA(نسخه 7)  

نکات مهم در تنظیم شکل‌ها و جدول‌ها:

عنوان جدول در بالای آن و به زبان فارسی و انگلیسی قرار می‌گیرد. محتوای عددی جداول به زبان انگلیسی و داده‌های محورها در نمودارها انگلیسی و عنوان آن‌ها فارسی و انگلیسی (دو زبانه) و در زیر نمودار قرار می‌گیرد.