شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره‌ی متوسطه شهر اهواز

پروین نجف پور مقدم؛ زهره چراغی؛ فرهاد احمدی اصل

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22055/slis.2019.30156.1626

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسائی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده عادت به مطالعه دربین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، می­باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی است.  نمونه این پژوهش را 380 نفر از دانش­آموزان دبیرستانی شهر اهواز تشکیل می­دهند که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب ...  بیشتر