نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بهره‌وری علمی نویسندگان پراستناد جهان بر اساس نظرهای خبرگان است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شده است؛ جامعه‌های آماری پژوهش 12 نفر از خبرگان داخلی و خارجی (که عمده فعالیت‌های علمی‌شان مربوط به بهره‌وری علمی بوده) و 235 نفر از نویسندگان پراستناد جهان هستند. داده‌های پژوهش‌ با استفاده از ابزارهای سیاهه‌وارسی، پرسشنامه، و پایگاه‌ وبگاه علم WoS گردآوری شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس 19 و لیزرل 8 استفاده شده است. آزمون مدل بهره‌وری علمی نویسندگان پراستناد به روش تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است.
یافته‌های پژوهش: مدل سه مؤلفه‌ای پژوهش حاضر (شامل مؤلفه‌های فردی، سازمانی، و کتاب‌سنجی) نشان می‌دهد با توجه به بارهای عاملی در آزمون تحلیل عاملی تأییدی، مؤلفه کتاب‌سنجی با بار عاملی 1، مؤلفه فردی با بار عاملی 69/0 و مؤلفه سازمانی با بار عاملی 63/0 در جامعه نویسندگان پراستناد، در مدل بهره‌وری علمی، تاثیرگذار هستند. همچنین مدل بهره-وری علمی به دست آمده بر اساس نظرهای خبرگان، در جامعه نویسندگان پراستناد جهان دارای برازش مطلوبی است.
نتیجه‌گیری: ترکیب مؤلفه‌های کمّی و کیفی ارائه شده در مدل به دست آمده می‌تواند در راستای فراهم کردن زمینه توسعه علمی فردی و سازمانی مؤثر بوده و راهگشای افراد و سازمان‌ها در جهت ارتقای بهره‌وری علمی باشد.
مؤلفه کتاب‌سنجی از یک طرف بر بهره‌وری علمی اثرگذار است و از طرف دیگر، محصول تعامل میان مؤلفه‌های فردی و سازمانی، و برونداد نهایی بهره‌وری علمی است. از طرف دیگر، نتیجه به دست آمده در جامعه نویسندگان برتر نشان می‌دهد نقش مؤلفه سازمانی نسبت به دو مؤلفه دیگر کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing a Scientific Productivity Model Based on the Experts’ Viewpoint and Testing it in the World’s Top Authors Based on Highly Cited Indicator

نویسندگان [English]

  • Mariam Keshvari 1
  • Farideh Osareh 2
  • Faramarz soheili 3

1 -

2 KIS, Shaid Chamran Univ

3 Payame Noor University

چکیده [English]

Background/Purpose: the most important goal of the present dissertation is the designing of the top authors’ scientific productivity model so as to achieve a combined set of quantitative and qualitative indicators and items influencing the scientific productivity and take a step towards the improvement of the scientific productivity’s evaluation.
Methodology: the present study has been conducted based on a mixed (quantitative-qualitative) method; the qualitative section uses the ideas and notions of the experts in the scientific productivity domain and the quantitative section deals with the application of the statistical tests and scientometrics’ indicators. Two statistical populations have taken part in the present study: 12 domestic and foreign experts in the scientific productivity field; 235 highly cited authors from around the globe. The study data have been collected using checklist, questionnaires and Clarivate Analytics-Web Of Science database. To analyze the data, SPSS 19 and LISREL 8 were used. The scientific productivity model has been verified based on the experts’ ideas in the population of the top authors using second order confirmatory factor analysis.
Findings: the present study’s findings indicate that the scientific productivity model based on the experts’ notions in population of the studied top authors features a favorable goodness of fit. Considering the factor loads in the confirmatory factor analysis, the “bibliometrics component” with a factor load of 1, the “individual component” with a factor load of 0.69 and the “organizational component” with a factor load of 0.63 in the population of highly cited authors are influential in the scientific productivity model.
Discussion and Conclusion: the findings of the present study indicate that a collection of organizational, individual and bibliometric factors influence the scientific productivity of the top authors and the tri-component model features a favorable goodness of fit. Combination of the quantitative and qualitative items can offer a more thorough image of the status of the individuals’ scientific productivity; the items offered in this model can be employed as solution by the individuals and organizations for enhancing scientific productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Productivity
  • Top Authors
  • Citation Indicators
  • Highly Cited Ayuthors
  • Confirmatory Factor Analysis