نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

3 مشاور مدیر عامل و متولی مدیریت دانش شرکت آب جنوب شرق اهواز

چکیده

هدف. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نمرات دگرسنجی مربوط به مقالات پراستناد حوزه فیزیک ذرات در پایگاه دایمنشنز با تعداد استنادات دریافتی در پایگاه اطلاعاتی کلاریویت آنالیتیک و دایمنشنز است.
روش‌پژوهش. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه توصیفی و با رویکرد دگرسنجی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 5702 عنوان مقاله حوزه فیزیک ذرات است که بین سالهای 2000-2019 در پایگاه اطلاعاتی کلاریویت آنالیتیک نمایه شده‌اند. نمونه آماری تحقیق شامل 102 عنوان مقاله است که توسط پایگاه کلاریویت آنالیتیک به عنوان پراستنادترین مقالات حوزه فیزیک ذرات معرفی شده‌اند. به منظور بررسی رابطه شاخص‌های علم‌سنجی مقالات مورد بررسی در پایگاه‌های اطلاعاتی و سنجه‌های حاصل از حضور این مقالات در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های استنادی، علاوه بر آزمونهای آمار توصیفی، از آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها. انتشار مقالات در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، ویکی‌پدیا و کیواندای ارتباط مثبت و معناداری با تعداد استنادات دریافتی از طریق پایگاه دایمنشنز و کلاریویت آنالیتیک دارد. در حالی‌که بین انتشار مقالات در شبکه‌های اجتماعی نیوز اوت‌لتس‌، بلاگ، تویترز، ویبو، پتنت، فیس‌بوک، گوگل پلاس‌یوزر، ردیتور، ویدئوآپلودر و استنادات دریافتی از دایمنشنز و کلاریویت آنالیتیک رابطه معناداری وجود ندارد. بین تعداد مشاهده مقالات در پایگاه‌ استنادی مندلی با استنادات دریافتی از طریق پایگاه دایمنشنز و کلاریویت آنالیتیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین تعداد مشاهده مقالات در پایگاه‌های استنادی سایت‌یولایک و کونوتا با تعداد استنادات دریافتی پایگاه‌ دایمنشنز و کلاریویت آنالیتیک ارتباط معناداری وجود ندارند.
نتیجه گیری. فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، همبستگی بین نمرات دگرسنجی و استنادات دریافتی را افزایش می-دهد. ارائه نتایج تحقیقات در شبکه‌های اجتماعی، با نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری دانش، زمینه جذب استنادات بیشتر را فراهم می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Altmetric Scores of highly cited articles in the field of particle physics and citations received in databases

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Mohammad Ghanaatian 2
  • Hadi Alhaei 3

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Physics, Payame Noor University, Iran, Tehran

3 مشاور مدیر عامل

چکیده [English]

Objective: This study, while identifying the scientometric indices of highly cited articles in the field of elementary particles in Clarivate Analytics and Dimensions databases, has investigated the relationship between these indices and the measures obtained from the presence of articles in citation databases and social networks.
Methodology: The present study is of a fundamental type that has been done in a descriptive manner and with an alternative method. The statistical population of the study includes 5,702 articles in the field of elementary particles that were indexed in the Clarivate Analytics database between 2000-2019. The statistical sample of the research includes 102 articles that have been introduced by the Clarivate analytics Database as the most cited articles in the field of elementary particles. In order to investigate the relationship between Scientometric Indices of the articles studied in the databases and the measures obtained from the presence of these articles in Social Networks and Citation Databases, in addition to descriptive statistics tests, Pearson correlation test to examine the relationship between research variables has been used.
Findings: There is a positive relationship between the articles viewed in Mendeley and the number of citations received through Dimensions and Clarivate Analytics. However, the Citation Databases of SiteLike and Conota do not have a significant relationship with the number of citations received by Dimensions and Clarivate Analytics. Publishing articles on Facebook, Wikipedia and has a positive and significant relationship with the number of citations received through Dimensions and Clarity Analytics. While there is no significant relationship between the publication of articles on Social Networks News, Blog, Twitter, Weibo Use, Patent, Facebook, Google+ User, Editor, Video Uploader and the number of citations to Dimensions and Clarivate Analytics.
Conclusion: The connection between social networks and the Dimensions database is stronger than the analytical clarity database. According to the results, Mendelian use of citations to articles is more than other citation databases. Therefore, it is recommended to use Mendeleev to publish or follow information sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetric
  • Social Networks
  • Databases
  • Particle Physics