روند تاریخی انتشار نشریات در دو دهه پس از انقلاب اسلامی در استان خوزستان

خدیجه گشاس

دوره 7، شماره 16 ، آذر 1394، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/slis.2016.12037

چکیده
  هدف:هدف از این تحقیق بررسی وضعیت روند انتشار نشریات بعد از انقلاب اسلامی و در محدوده­ی سال های 81-1358 در استان خوزستان می­باشد. روش: روش انجام پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و در صورت لزوم مصاحبه استفاده شده است. یافته­ ها:بر اساس یافته­های پژوهش، فعالیت انتشاراتی ناشران متأثر از پدیده ...  بیشتر