علم سنجی
International scientific collaboration of Semnan university

روح اله خادمی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 62-73

https://doi.org/10.22055/slis.2022.36820.1823

چکیده
  Background and Objectives: Recent years have seen tremendous growth in international collaboration between researchers around the world. This phenomenon and its benefits are considered by the scientific policymakers. There are many forms of scientific collaboration and co-authorship is one of the most sensible, documented, and standard forms. The purpose of this study was to study and map the scientific cooperation of Semnan University researchers at the international rank. Methodology: Data was gathered from documents indexed on WoS core collection. The authors were those who mentioned Semnan ...  بیشتر

بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس

حسین مرادی مقدم؛ روح اله خادمی؛ حمید کشاورز

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/slis.2017.21535.1325

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص‌های کمی و شاخص‌های کیفی انجام گرفته است. همچنین بررسی الگوها و نقشه هم­نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در پایگاه وب آو ساینس یکی دیگر از اهداف این پژوهش بوده است. روش ­شناسی: این پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم­سنجی و با استفاده از شاخص­های ...  بیشتر