کتابخانه های عمومی
بررسی وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مدیران

مینا رضایی دینانی؛ سارا سهراب زاده

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22055/slis.2021.25005.1454

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی دیدگاه مدیران نسبت به وضعیت مؤلفه‌های الگوی سایبرنتیک در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان انجام شده است.روش‌شناسی: پژوهش به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل مسئولان کتابخانه‌های عمومی اصفهان بود که از 176 نفر، 126 نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند. گردآوری داده‌های موردنیاز پژوهش با ...  بیشتر

پژوهش‌های مدیریت در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، از واقعیت تا عمل: مروری تحلیلی بر مقاله‌های پژوهشی

سمیه سادات آخشیک

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22055/slis.2017.23554.1394

چکیده
  هدف: این مقاله با هدف تحلیل موضوعی پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علم اطلاعات و دانش‌شناسی در حوزه مدیریت و شناسایی میزان انطباق آنها با مسائل و چالش‌های مدیریت در این رشته انجام شده است. روش: این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد ترکیبی و با استفاده از شیوه تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تنها بخش اندکی از ...  بیشتر