بررسی و مقایسه امکانات نویسنده در سامانه های مدیریت همایش های علمی

مریم غفوری؛ عاصفه عاصمی

دوره 9، شماره 21 ، آذر 1396، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.22055/slis.2018.14511.1115

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی امکانات نویسندگان سامان­ های مدیریت محتوای همای­ ها در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. روش: در این پژوهش توصیفی از روش تحلیل سیستم، مصاحبه شفاهی، روش اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای و همچنین ازبررسی­های تجربی و عملی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل سامانه­های مدیریت همایش­های ملی ...  بیشتر