بررسی رابطه بین سرمایۀ روان شناختی و تعهدسازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

پریسا کامرانیان مارنانی؛ مظفر چشمه سهرابی

دوره 10، شماره 25 ، آذر 1397، ، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22055/slis.2019.17113.1189

چکیده
  هدف:هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی و نقش صفات مثبت را در افزایش عملکرد افراد در محیطهای کاری با نگاهی علمی مورد توجه و بررسی قرار میدهد. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان پرداخته است. روش تحقیق: روش تحقیق همبستگی با شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی ...  بیشتر