نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س)

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران براساس
مؤلفه های آن انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع پژوهش های
توصیفی پیمایشی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش، 112 نفر -
مدیران دفاتر مرکزی 61 شرکت بیمه دولتی و خصوصی فعال در بازار بیمه ایران مستقر در شهر تهران است
که از میان آنها، براساس جدول کرجسی مورگان، تعداد 621 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده
از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با روش های آمار
توصیفی و استنباطی )آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای( انجام شد.
یافتهها: در مجموع زیرساخت اشتراک دانش در صنعت بیمه کشور دارای وضعیت نسبتاً مطلوبی می باشد.
زیرساخت فرآیندی )سازمانی( بهترین وضعیت و زیرساخت انسانی ضعیف ترین وضعیت را نشان می دهند.
نتیجهگیری: به نظر می رسد که با توجه به اینکه فضای صنعت بیمه روز به روز رقابتی تر میشود،
شرکت های بیمه اهمیت اشتراک گذاری دانش را در راستای کسب مزیت رقابتی درک نموده و آن
را پیاده می نمایند.

عنوان مقاله [English]

The Scientific Structure of Biology in Iran During 1990 – 2008: A Co-citations Analysis

نویسندگان [English]

  • mansour tajdaran 1
  • saeed rezaei sharifabadi 2
  • shabnam Refoua 3

چکیده [English]

Aim: This study aimed at mapping the scientific structure of Iran biology as appeared in Science Citation Index (SCI) during 1990 to 2008 via Co-citation Analysis method.
Method: 50 authors who were the most cited in 2121 articles which at least Iran was mentioned in their affiliation, were examined using factor analysis method and mapping techniques.
Findings: The results showed Iranian scientific outputs in biology followed a high growth rate equal to 29.8. Factor analysis showed 11 Factors and scientific mapping revealed that there were 8 clusters in Iran Biology including: Pharmacology and clinical pharmacology, immunology, biology, physics, evolutionary biology, applied biology, microbiology, chemistry, biochemistry and molecular biology, and cell biology.
Conclusion: 1. In Iran, the area of “Biochemistry and Molecular Biology” are more considered by researchers than other areas; 2. The Iranian researchers of Biology have a medium position in the scientific map of this branch of knowledge.