نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر می‌کوشد وضعیت استنادی مقالات تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقالات تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید.
روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقالات ایرانی نمایه شده در SCI در سال‌های 2008-2011 تشکیل می‌دهد. وضعیت تامین اعتبار، به کمک فیلدهای FU (سازمان تأمین‌کننده اعتبار) و FX (تصدیق اعتبار پژوهشی) تعیین شد. آماده سازی و سپس تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار اکسل و اس.پی.اس.اس انجام شد.
یافته‌ها: مقالات تأمین اعتبار شده به لحاظ نرخ استناد شدگی و میانگین استنادی به نحو معنی‌داری از مقالات تامین اعتبار نشده پیش‌تر هستند. همچنین، وضعیت استنادی گروه مقالات تأمین اعتبار شده خارجی و مشارکتی از مقالات تامین اعتبار شده داخلی بهتر است.
نتیجه‌گیری: برتری استنادیمقالات برخوردار از اعتبارات پژوهشی، می‌تواند علت یا معلول جذب اعتبارات باشد. از یک سو، ممکن است اعتبارات پژوهشی، به ارتقای کیفیت تولیدات علمی و در نتیجه افزایش استناد به آنها انجامیده باشد. از سوی دیگر، احتمال دارد مقالات با کیفیت بالا در جذب اعتبار پژوهشی موفق‌تر باشند و این امر در جذب استناد بیشتر موثر باشد. به هر روی، با توجه اهمیت اعتبارات در ارتقای کیفی و اثرگذاری پژوهش، می‌توان موفقیت در جذب اعتبارات پژوهشی به ویژه از منابع خارجی را به‌عنوان شاخص ارزیابی پژوهشگران به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

احمدی، حسن (1390). بررسی عوامل مؤثر بر تولیدت علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز دارای مقاله ISI و ISC در سال‌های 1389-1385 مطالعه موردی: دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شیراز.
اسد زاده، زهرا (1386). میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه زابل. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، (1)18، 215–230‌.
بینش، مژگان؛ مقصودی دریه، رویا (1387). بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های ایران در بازه زمانی 2002 - 2006 (بر اساس پایگاه وب آو ساینس). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)، (1)42، 139-154.
پاریاد، رحمان؛ نصر، احمدرضا؛ لیاقتدار، محمدجواد (1383). بررسی موانع ساختاری پژوهش در بین اعضای هیئت‌علمی گروه‌های آموزشی علوم انسانی دانشگاه‌های اصفهان و منطقه غرب کشور. مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار، جلد دوم، تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 93-105.
حیدری، شکر خدا (1379). تحقیق و پژوهش و ضرورت توجه به آن. تعاون، (103)، 52–56‌.
دیده‌گاه، فرشته (1388). مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران ایرانی در پژوهش‌های بین‌المللی (نمایه استنادی علوم) طی سال‌های 2007-1998. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شیراز.
ستوده، هاجر؛ امیدی، محمدحسن (زودآیند). بررسی وضعیت جذب اعتبار پژوهشی در تولیدات علمی سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران در بازه زمانی 2008-2011.
شایان، مهین (1375). اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. رهیافت، (22)، 29-38.
شمس، ناصر (1380). بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه‌های اول و دوم توسعه (78 – 1368). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (3)7، 135–172‌.
صبوری، علی اکبر (1387). تولید علم ایران در سال 2008. رهیافت، (43)، 31-21
طیفوری، فاطمه (1383). بررسی وضعیت کمی تولیدات اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور طی سال‌های 1375-1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
عصاره، ایرج (1387). نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در توسعه ملی. نگرش راهبردی، (91)، 261-264.
عصاره، فریده و کنسیون اس، ویلسون (1384). انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1995-1985. ترجمه آتوسا کوچک . فصلنامه کتاب، 62، 144-131.
فعلی، سعید؛ پزشکی راد، غلامرضا؛ و چیذری، محمد (1385). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های پژوهشی و تولید علم. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (4)12، 93–106‌.
محمد نژاد، نعمت؛ ابو نوری، اسماعیل (1386). معرفی یک الگوی ریاضی جهت توزیع بودجه پژوهشی در میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با کمک روش دلفی. مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، (18)7-31.
محمدیان ساروی، محسن (1385). راه‌های تقویت انگیزش و علاقه پژوهشی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت دانشگاه آزاد فیروزکوه، (4).
مهرابی، مسعود (1381). سیر تحول اعتبارات پژوهشی در کشور 1347-1380. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات علمی کشور.
نیاکان، شهرزاد ( 1389). تولیدات علمی ده‌ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، (4)2: 72-86.
 
Benevenant , AR., Alonso Arroyo, A., Anguita Sánchez, M., Bolanos Pizarro, M., Heras, M., et al. (2011). Evolution and Scientific Impact of Research Grants From the Spanish Society of Cardiology and Spanish Heart Foundation (2000-2006). Revista Española de Cardiología (English Edition), 64(10), 904-915.
Baldwin, D.R., & Green, J.W. (1984). University-Industry Relations: A Review of the Literature. Journal of the Society of Research Administrators, 15(4), 5-17.
Barjak, F., Robinson, S. (2007). International collaboration, mobility and team diversity in the life sciences: Impact on research performance. Social Geography Discussions, 3(1), 121–157.
Beaudry, C, & Allaoui, S. (2012). Impact of public and private research funding on scientific production: The case of nanotechnology. Research Policy, 41(9), 1589-1606.
Benowitz, S. (1997). Early-career awards giving new researchers a leg up. The Scientist, 11(11), 13.
Branstetter, L. G., & Sakakibara, M. (2000). When Do Research Consortia Work Well and Why? Evidence from Japanese Panel Data. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 7972.
Butler, L., Bourke, P., & Biglia, B. (1998). Australian biomedical research: funding acknowledgments and performance: National Health and Medical Research Council. Commonwealth of Australia, Canberra. retrieved septemember 23,2012 from: http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/r9.pdf
Chudnovsky, D., López, A., Rossi, M. A., & Ubfal, D. (2008). Money for Science? The Impact of Research Grants on Academic Output. Fiscal Studies, 29(1), 75-87.
Cronin, B., & Shaw, D. (1999). Citation, funding acknowledgement and author nationality relationships in four information science journals. Journal of Documentation, 55(4) , 402–408.
Frenken, K., Hölzl, W., & Vor, F. D. (2005). The citation impact of research collaborations: the case of European biotechnology and applied microbiology (1988–2002). Journal of Engineering and technology Management, 22(1), 9-30.
Garcia, C. E., & Sanz-Menendez, L. (2005). Competition for funding as an indicator of research competitiveness. Scientometrics, 64(3), 271-300.
Geisler, E., & Rubenstein, A. H. (1989). University-industry relations: A review of major issues. Cooperative research and development: The industry-government relationship, 43-62.
Gerdes, J. (2012). Follow the Money–Investigating the Relationship between IS Publication Outlet and Research Funding. AMCIS 2012 Proceedings, Paper 42. retrieved septemember 23,2012 from: http://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/Posters/42
Glanzel, W., & Schubert, A. (2001). Double effort= double impact? A critical view at international co-authorship in chemistry. Scientometrics, 50(2), 199-214.
Grimpe, C. (2010). Scientific excellence and extramural research grants: Beggars can't be choosers? : ZEW Discussion Papers., No. 10-031
Godin, B. (2003). The impact of research grants on the productivity and quality of scientific research: INRS Working Paper No. 2003. Ottawa.
Hollis, A. (2001). Co-authorship and the output of academic economists. Labour Economics, 8(4), 503-530.
Irwin, D. A., & Klenow, P. J. (1996). High-tech R&D subsidies Estimating the effects of Sematech. Journal of International Economics, 40(3), 323-344.
Jacob, B., Lefgren, L. (2007). The impact of research grant funding on scientific Productivity. NBER Working Paper, 13519.
Jowkar, A., Didegah, F., & Gazni, A. (2011). The effect of funding on academic research impact: A case study of Iranian publications. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 63(6), 593-602.
Landry, R., Traore, N., & Godin, B. (1996). An econometric analysis of the effect of collaboration on academic research productivity. Higher Education, 32(3), 283-301.
Lee, S. (2004). What happens after career’s first research grants? Assessing the impact of research grants on collaboration and publishing productivity in the early career of scientists. Paper presented at the RVM Conference, Atlanta, GA.
Lewison, G., & Dawson, G. (1998). The effect of funding on the outputs of biomedical research. Scientometrics, 41(1), 17-27.
Lewison, G., & Devey, M. (1999). Bibliometric methods for the evaluation of arthritis research. Rheumatology, 38(1), 13-20.
Liebert, R. J. (1977). Research-Grant getting and productivity among scholars: Recent national patterns of competition and favor. The Journal of Higher Education, 48(2), 164-192.
MacLean, M., Davies, C., Lewison, G., & Anderson, J. (1998). Evaluating the research activity and impact of funding agencies. Research Evaluation, 7(1), 7-16.
Martin-Sempere, M.J., Rey-Rocha, J., Garzon-Garcia, B., 2002. The effect of team consolidation on research collaboration and performance of scientists. Case study of Spanish University researchers in Geology. Scientometrics 55, 377–394.
Peters, L. S., & Fusfeld, H. I. (1983). Current US University–Industry Research Connections. National Science Foundation, in University–Industry Research Relationships: Selected Studies. National Science Foundation, Washington.
Rigby, J. (2009). Comparing the scientific quality achieved by funding instruments for single grant holders and for collaborative networks within a research system: Some observations. Scientometrics, 78(1), 145-164.
Ubfal, D., & Maffioli, A. (2011). The impact of funding on research collaboration: Evidence from a developing country. Research Policy, 40(9), 1269-1279.
Wang, J., & Shapira, P. (2011). Funding acknowledgement analysis: an enhanced tool to investigate research sponsorship impacts: the case of nanotechnology. Scientometrics, 87(3), 563-586.
Wang, X., Liu, D., & Ding, K. (2012). Science funding and research output: a study on 10 countries. Scientometrics, 91(2), 591-599.
Zhao, D. (2010). Characteristics and impact of grant-funded research: a case study of the library and information science field. Scientometrics, 84(2), 293-306.