نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مرجع مجازی

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 رئیس گروه اطلاع‌رسانی مخطوطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: مطالعه دورکاری در کتابخانه ملی ایران از دو دیدگاه کارمندان دورکار و مدیران آنها
روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته‌ بود که در بین کارمندان دورکار (با حداقل حداقل 6 ماه سابقه دورکاری) و مدیران آنها در کتابخانه ملی ایران توزیع گردید. در زمان پژوهش، 85 نفر، واجد این شرط بودند که از این تعداد 70 نفر به پرسشنامه دورکاری پاسخ دادند.30 نفر از مدیران دورکاران نیز درباره دورکاری نظر دادند. ضریب آلفای کرونباخ در دو پرسشنامه مدیران و کارمندان دورکار به ترتیب 85/0 و 80/0 بود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد 85% دورکاران زن و بیش از 80% متاهل بودند. بخش پردازش بیشترین تعداد دورکاران را شامل می‌شد.31% دورکاران از اتومبیل شخصی برای رسیدن به محل کار استفاده می‌کردند. بیش از 64% دورکاران بالاترین میزان رضایت از دورکاری را گزارش کردند حال آنکه بیش از 56% از مدیران رضایتی کمتر از متوسط داشتند. عوامل متاثر از دورکاری نیز از دیدگاه کارمندان دورکار و مدیران آنها قابل تامل بود. 80% کارمندان دورکار کاهش استرس را از عوامل تاثیرگذار عنوان کردند.. کاهش کنترل و دسترسی به دورکاران از عوامل متاثر از دورکاری از دیدگاه مدیران گزارش شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بین دیدگاه کارمندان دورکار و مدیران آنها در مورد ادامه دورکاری و نیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما بین دیدگاه مدیران و دورکاران در مورد کیفیت کار تفاوت معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها