نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارزشیابی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش‌های برنامه‌ریزی عصبی-کلامی بر بهبود میزان رضایت شغلی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور است.
روش‌شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی-تحلیلی و ابزار پرسشنامه (پرسشنامه رضایت شغلی بری‌فیلد و روث، و پرسشنامه انگیزش هرمنس) در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شده‌است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران حدود 230 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان با خطای (06/0) تعداد 124 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
یافته‌ها: در مرحله پیش‌آزمون نتایج حاصل از دو پرسشنامه نشان داد که تنها 35% افراد دارای رضایت شغلی بوده و میانگین کل پرسشنامه‌های رضایت شغلی 19/2 بود، از پرسشنامه انگیزه فردی نیز نتایج مشابهی بدست آمد و برای بررسی وجود ارتباط بین انگیزه و رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. پس از ارائه NLP نیز دو پرسشنامه توسط نمونه تکمیل و رضایت شغلی 76% را نشان داد، همین نتیجه درباره انگیزه فردی نیز تکرار شد.
نتیجه: مهندسی ذهن بر تغییر دیدگاه افراد نسبت به خود و شغلشان تا حدود زیادی مؤثر است برای
اطمینان از آزمون (خی2) برای بررسی پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد که ارتباط معنی‌داری را در سطح اطمینان 95/0نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

انگیزش درونی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری با تاکید بر نقش آموزش ان.ال.پی

منابع
اشرفی ریزی، حسن (1382). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تهران، تهران.
اوکانر، جوزف؛ سیمور، جان (1383). برنامه‌ریزی عصبی- کلامی ان.ال.پی: روانشناسی جدید شخصیت.ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران: البرز.
باقری، فاطمه (1379). بررسی میزان رضایت شغلی کتابدارن کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی (دولتی) شهرستان کرج.  فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3 (1).
بطلانی اصفهانی، فهیمه (1388). بررسی رابطه بین سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
ترکیان تبار، منصور (1382). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
تهوری، زهرا (1384). بررسی رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش "مدیریت پردازش" کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21(2).
حریری، نجلا (1380). مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استان‌های کشور، پایان‌نامه دکتری کتابداری اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
دری منش، مهناز (1373). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران.
روستا، احمد، و علی خویه (1388). مهندسی ذهن ان.ال.پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات. تهران: رسا.
سلیمان‌نژاد، حمیرا (1383). بررسی رابطه بین استرس حرفه‌ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان‌های دولتی شهر ایلام، سال 1380. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 12(44 و 45).
شاپیرو، مو (1382). هم‌افزایی "برنامه‌ریزی عصبی-زبانی" در یک هفته. تهران: کیفیت و مدیریت.
عموزاد مهدیرجی، حنان؛ رضوی حاجی آقا، حسین (1389). نظریه دو عاملی هرزبرگ؛ معتبر یا بی‌اعتبار؟ تدبیر، (218).
فیروزی، عبدالوهاب (1392). مهندسی ذهن و خلاقیت (پروژه مدیریت علمی). اندیشه خانواده، (12).
مورهد، جی؛ گریفن، آر (1374). رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران: مروارید.
مهرزاد، فیروزه (1380). بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی استان گیلان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
هافمن، کال؛ ورنوری، مارک؛ ورنوری، جودیت (1381). روان‌شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد) جلد دوم. ترجمه هادی بحیرایی [و دیگران]. تهران: ارسباران.
 
Islam, Mahbubul; Islam, Shariful (2011) . Job satisfaction of university library employees:A study of two university libraries in Bangladesh. Business Information Review, 28(3).
 Leysen, Joan M; Boydston, Jeanne M. K (2009). Job Satisfaction among Academic Cataloger Librarians. College & Research Libraries,70(3).
McCormak, Nansy; Eva, Nikol (2009). If You Could Do It All Again: Job Satisfaction and Law Library Workers in Canada. Library Review, (241).
Pors, Niels (2003). Job Satisfaction among Library Managers: a cross cultural study of stress, freedom and job conditions. New Library World, 104(1194/1195).