نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، کارشناس معاونت درمان، معاونت درمان، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر بررسی وضعیت  مؤلفه‌های فرهنگ و ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت های مورد نیاز جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش­شناسی: این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و تعداد نمونه 313 نفر به دست آمد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 4 حیطه و 35 سوال بود که از طیف گزینه‌ای لیکرت در آن استفاده شد.  پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 9/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته­ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از این بود که از دیدگاه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیچ یک از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ساختارسازمانی و فناوری اطلاعات در وضعیت مناسبی جهت استقرار مدیریت دانش قرار ندارند. همچنین ارتباط مدرک تحصیلی و نوع استخدام با هر یک از این مؤلفه‌ها معنادار نشد (05/0<P).
 نتیجه­گیری: به منظور بهره مند شدن از مزایای بی شمار مدیریت دانش مانند فرصت هایی برای صرفه جویی های اساسی، بهبودهای قابل توجه در عملکرد افراد ، افزایش همکاری‌ها، بهبود مهارت‌های کارکنان، لازم است تقویت این زیرساخت‌ها توسط مدیران و برنامه ریزان دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته و استراتژی‌های لازم برای این منظور اتخاذ گردد زیرا در این شرایط اجرای پروژه‌های مدیریت دانش با احتمال شکست بالایی روبرو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of knowledge management establishment base on necessary infrastructure in Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Behjat Taheri 1
  • Leyla Hoseini 2
  • Asefeh Hadadpour 3

1 PhD Candidate of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, and Vice- Chancellery for Clinical Affairs, Al-Zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Deputy Minister for Research and Technology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Candidate, Information Technology Management, Management Group, Humanity College, Azad University, Najafabad Branch, Isfahan and Vice-Chancellery for Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Since Isfahan University of Medical Sciences is an educational and therapeutic organization and so far no study has been done on the status of the necessary infrastructures for the establishment of knowledge management, this study aims to investigate the status of the components of organizational culture, information technology, Human Resources and Organizational Structure to Establish Knowledge Management in Isfahan University of Medical Sciences.
Methodology: This research was a descriptive survey and the statistical population consisted of all experts working in the staff of Isfahan University of Medical Sciences. Morgan table was used to determine the sample size and the sample size was 313 people. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisting of 4 domains and 35 questions which was used in the Likert scale. The reliability of the questionnaire was also obtained using Cronbach's alpha 0.9. For data analysis, SPSS statistical software was used.
Findings: Data analysis showed that total mean component of organizational culture (2.69±0.80) with an average assumptions (3) showed that the components of the corporate culture at the University of Medical Sciences to establish knowledge management is not in good condition. Based on the average of the hypothetical 3 and the average total organizational structure components (2.85± 0.75) Isfahan University of Medical Sciences status of this component is to establish the right knowledge management. The total mean component of human resources (2.82 ± 0.79) with an average assumptions (3) that is not desirable component of human resources for implementing knowledge management in Isfahan University of Medical Sciences. Investigating the relationship between age and the components of organizational culture, human resources and information technology also showed that none of the components except organizational culture (p <0.05) have any relation with age. In addition, Spearman test showed that this variable was not correlated with any of the studied components (p <0.05).
Discussion: According to the research objectives, Isfahan University of Medical Sciences does not have the appropriate infrastructure for knowledge management deployment and organizational culture is less favorable than other infrastructures. Given that these infrastructures are the foundation, the backbone, and indeed the driving forces behind the success of deploying knowledge management in organizations, there are significant improvements to be made to the myriad of knowledge management benefits such as opportunities for substantial savings. Focusing on the performance of individuals, enhancing collaboration, improving staff skills, making better decisions, enhancing innovation and improving the quality of service delivery by streamlining knowledge and distributing it appropriately across different sectors of the organization, managers and programs need to be strengthened. University of Medical Sciences spillovers special attention Findings and strategies to be adopted for this purpose because of the conditions of implementation of knowledge management projects will be faced with a high probability of failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • organizational culture
  • information technology
  • organizational infrastructure
  • human resources
  • Isfahan University of Medical Sciences
Abdolmaleki H, Mirzazadeh, Z, Alidostghahfarokhi, A. (2015). Evaluate and prioritize relationships influencing factors of knowledge management system in the Ministry of Youth and Sport. Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(1), 97-104. (In Persian)
Adineh Qahramani, A., Hashempour, L., Atapour, H. (2011). An Investigation of Status of Knowledge Management Infrastructures in Tabriz University As Perceived By Its Faculty Members. Journal of Academic librarianship and Information Research, 45(3), 63-85. (In Persian)
Adli, F. (2005). Knowledge management, moving beyond knowledge.Tehran, Farashenakhti Andisheh.
Ahn, Y., Park, S., & Jung, J. (2009). A Case Study on Knowledge Management of Busan Metropolitan City. Advances in Developing Human Resources, 11, 388-398.
Amini, K. (2011). Feasibility of Implementation of Knowledge Management in Esfahan Mobarakeh Steel Company from the Perspectives of Managers and Experts. [MSc Thesis]. Isfahan University, Isfahan, Iran.  (In Persian)
Babazadeh, A. (2007). Feasibility Study of Knowledge Management in Shahid Beheshti University Faculty Members Viewpoints. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (In Persian)
Balthazard, P. (2004). Organizational Culture and Knowledge Management Success, Assessing the Behavior–Performance Continuum. In International Conference on System Sciences (p. 7). Hawwaii.
Črnjar, K., & Dlačić, J. (2014). Critical success factors for knowledge management. In MakeLearn : Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life (pp. 977–984). Slovenia.
Davenport, Thomas H. (2000).Knowledge Management. Hosein Rahman, trans. Tehran: sapko publication.
Galindez, A. (2006). Development of a knowledge management infrastructure. Cranfield University.
Haghighatfard, J, Hoshyar, A. (2010). Investigating the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management (Case Study: National Iranian Oil Company). Journal of Human Resource Management in Oil industry, 4(11), 65-87.  (In Persian)
Hassanzadeh M. The Study of Knowledge Management Infrastructures in the Government of Islamic Republic of Iran. cs. 2009; 7 (35), 11-28. (In Persian)
Hoseini, N. (n.d.). Feasibility study of knowledge management in terms of the necessary infrastructure in the municipality of Tehran District 8. Shahed University, Tehran. (In Persian)
Hoseini, SH, Hazrati, M, Nohi, M. (2013). Prioritize the factors that facilitate knowledge management. Quarter of Order and Security Gards, 5(4), 97-112.  
Jafari, S., Abbaspour, A., & Azizishomami, M. (2013). Feasibility Study on Knowledge Management Processes in Education Organization. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(1), 228–236.
Joybari, M. M., Gholipour, A., Charati, J. Y., Sciences, H., & Sciences, M. (2013). Effects of Components of Organizational Culture and Information Technology on the Implementation of Knowledge Management in Mazandaran University of Medical Sciences, 2012.  Journal of Mazandaran University of Medical Sciences; 23(102), 53–59. (In Persian)
Keshavarzi, AH. Ramzani, y. (2010). Investigating the relationship between knowledge management process and organizational culture indicators from Robbins perspective. Public Administration Perspaective, 3, 25-46.  (In Persian)
Khajehfard, G, Vahdat, Sh, Hesam, S. (2014). Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Healthcare Systems In the province of Bushehr 2013. Journal of Health Administration, 17(56): 56-64.  (In Persian)
Khojastefar, M, Didgah, F. (2009). Assessment of Knowledge Management Infrastructure in the Libraries and Information Centers of Shiraz University from the Perspective of their Personnel and Managers and Providing Solutions to Improve It. First International Conference on Intellectual Capital Management, Zanjan University of Basic Sciences, Zanjan. (In Persian)
Mamaghani, N. D., Samizadeh, R., & Saghafi, F. (2011). Evaluating the Readiness of Iranian Research Centers in Knowledge Management _ Science Publications. American Journal of Economics and Business Administration, 3(1), 203–212.
March E, & Jones, G. (2005). Knowledge management education. London: Kogan page.
Moammer hour, J., Sattari, S., Kazempour, E., Salamat azar, R., Alipoor, A. (2013). On the Feasibility of Establishing Knowledge Management System in the Education Organization in Ardebil. The Journal of Modern Thoughts in Education, 8(3), 102-89. (In Persian)
Mosakhani, M, Ajaligheshlajoghi, M, Mirmahaleh, SS. (2010). Offering a Model to Assess the Organization’s Readiness in Knowledge Management. Management Research in Iran, 14 (2), 221-244.  (In Persian)
Naghipour, M., Azadeh, F., Dargahi, H., GhaziMirSaedi, S., M Hasanzadeh, & Khansari, J. (2008). Study of Organizational culture and Structure for implementation of Knowledge Managent in Universities of Medical Sciences. Payavard, 2(3), 42–49. (In Persian)
Pauleen, D., & Mason, D. (2002). Newzealand knowledge management: barriers and drivers of knowledge management uptake. Journal of Knowledge Management, 8(5), 23–54.
Peters, T., & Waterman, R. (1982). In search of excellence: Lesson From Americans best run companies. New York: Harper& Row.
Piri, Z., & S Asefzadeh. (2006). How can knowledge be used. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2006, 10(1), 124–132.
Redman, T., & Wilkinson, A. (2009). Advanced Human Resource Management. (M. Naghavi & A. Khatayi, Eds.). Tehran: Mahkameh Publication.
Sadeghi A, Jafari H,, KHodayari R, Pakdaman M,Mohammadi R, Ahadi nezhad B.(2011). A case study: the association between organizational cultures with management knowledge in Hasheminezhad hospital - Tehran. Journal of Hospital, 10 (2), 2-8. (In Persian)
Shahhosseini, V., & Bahari, N. (2015). A Feasibility Study of Implementing Knowledge Management, 3(2), 513–518. (In Persian)
Stewart G, & Brown, K. (2009). Human resources management; transplantation strategies and action (M Arabi, M). Tehran: Office of Cultural Research.
Tabandeh S, Abzari M, Salehizadeh S. (2012). An Evaluation of Effective Factors on Implementation of Knowledge Management: Viwepoints of Supervisors and Managers in Private Hospitals, Isfahan, Iran. Health Information Management, 8(8), 1062.