نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی نهاد کتابخانه های عمومی، استان کرمان

3 دانشجوی دکترای علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان‌سنجی به کارگِبری سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی‌ شهر کرمان انجام گرفت.
روش: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری آن را 7 باب کتابخانه عمومی شهر کرمان تشکیل می‌دهند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته که پایایی و روایی آن در اجرای مقدماتی تائید گردید، استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه‌های عمومی ‌شهر کرمان از نظر برخورداری از سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری، در حد متوسطی قرار دارند. آشنایی و تخصص نیروی انسانی نسبت به سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های عمومی ‌شهر کرمان در سطحی مطلوب و قابل قبول می‌باشد. کتابخانه‌های عمومی‌ این شهر جهت استفاده از سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری، از بودجه لازم برخوردار نیستند. کیفیت نگرش مدیریتی نسبت به سیستم‌های الکترونیکی حفاظت و نگهداری با میانگین 349/3 در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی می‌شود.
نتایج: همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اتخاذ تدابیری در حوزه تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، تصویب قوانین راهگشا جهت تأمین بودجه‌ها و ارائه آموزش‌های مؤثر برای کارکنان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The feasibility of using electronic systems protection and maintenance of public libraries in Kerman

نویسندگان [English]

  • faraborz doroudi 1
  • mohammad mehdi mahdyan 2
  • ameneh soleymani 3

1 faculty of Iranian Research Institute for Information Science and Technology

2 MS of Information Science and Knowledge in Iran Public Libraries Foundation

3 PhD student of information science and knowledge, Tehran University

چکیده [English]

Purpose: The present study has been conducted in order to investigate the feasibility of the preservation and maintenance systems in public libraries of Kerman.
Methodology: To develop the study the sample of study including seven libraries in Kerman were selected
Findings: The results are as follows: The public libraries of Kerman enjoy an average level of using electronic systems of preservation and maintenance, and information and communication technology. Familiarity and proficiency of the employees with the electronic systems of protection and maintenance were of a desirable and acceptable level. The public libraries of Kerman don’t have the necessary budget in order to take advantage of electronic systems of preservation and maintenance. The quality of the management approach toward the electronic systems of protection and maintenance shows an average of 3.349 which is evaluated as pretty desirable.
Results: Regarding the findings of the study, the necessity of devising some plans for affording hardware equipments, passing helpful rules in order to supply the budget, and also providing the employees with necessary educations seem necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feasibility
  • electronic systems
  • Public Library
  • protection and maintenance