نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 گروه مدیریت اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تأثیر رضایت شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه­های دانشگاهی استان خوزستان است.
روش شناسی: تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و با روش توصیفی– پیمایشی با رویکرد علی همبستگی انجام شده است. نمونه مطالعه 132 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی از مجموع 200 نفر کارکنان کتابخانه­های دانشگاهی استان خوزستان انتخاب شد. داده­ها از طریق پرسشنامه­های استاندارد رضایت شغلی مینه­سوتا، توانمندسازی اسپریتزر و میشرا (1997) و پرسشنامه کیفیت خدمات مقیمی‌ و رمضان (1390) جمع­آوری و با استفاده از آزمون معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل8/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که روابط خطی بین متغیرهای پژوهش وجود دارد و نتایج تحلیل مسیر نشان داد که، متغیر توانمندسازی بیشترین تأثیر را بر کیفیت خدمات اطلاعاتی دارد. این تأثیر به‌‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد. یعنی با وجود متغیر میانجی (رضایت شغلی) تأثیر متغیر توانمندسازی بر کیفیت خدمات اطلاعاتی به‌‌صورت غیرمستقیم افزایش می یابد.
نتیجه­گیری: این که بین رضایت شغلی، توانمندسازی و کیفیت خدمات اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به نحوی که بر اساس ضریب تعیین، حدود 40 درصد از میزان کیفیت خدمات اطلاعاتی و توانمندسازی کارکنان به رضایت شغلی آنها بستگی دارد و توانمندسازی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی کیفیت خدمات اطلاعاتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the Effect of Job Satisfaction on the Relationship between Employee Empowerment and the Quality of Information Services in Academic Libraries of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Najmeh Poustizadeh 2
  • Fariborz Foroutan 2

2 Department of Information Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of job satisfaction on the relationship between employee empowerment and the quality of information services in academic libraries of Khuzestan province.
Methodology: The research method was descriptive survey with a causal approach. Using simple random sampling method 132 of employees was selected from a total of 200 employees of academic libraries. Data were gathered through Minnesota's standard job satisfaction questionnaire, Spritzer and Mishra empowerment questionnaire (1997), and the quality of services provided by Moghimi and Ramadan (2011). Data were analyzed using structural equation analysis with LISREL 8.8 software.
Findings: The results of the structural equation test showed that there was a linear relationship between the research variables and the path analysis results showed that empowerment variable has the significant impact (directly and indirectly) on the quality of information services. In spite of the mediator variable (job satisfaction), the effect of the empowerment variable on the quality of information services increases indirectly.
Conclusion: Results showed that there is a positive and significant relationship between job satisfaction, empowerment and the quality of information services. So, based on the determination coefficient, about 40% of the quality of information services and empowerment of employees depends on their job satisfaction; and the empowerment is far more contributing to comparing with other variables in predicting the quality of information services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Job Satisfaction
  • Information Service Quality
  • Academic libraries