نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: تعیین میزان شکاف بین انتظارات کتابداران از قابلیت‏های سامانه سامان و سودمندی ادارک شده از جانب آن‏ها بر اساس نظریه انتظار- تأیید است.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا، پیمایشی با رویکرد توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی هستند که از سامانه سامان استفاده می‌کنند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته است که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌ها: میزان شکاف بین سطح انتظار و سومندی ادراک شده برابر با 415/0- است. بر اساس نتیجه آزمون تی زوجی دو جامعه وابسته، شکاف بین انتظارات کتابداران از قابلیت‌های سامانه سامان و سودمندی ادراک شده از جانب آن‏ها بر اساس نظریه انتظار – تأیید معنی‌دار است.
نتیجه‌گیری: طراحان سامانه سامان بهتر است با در نظر گرفتن خواسته‌ها و انتظارات رو به تغییر کتابداران سعی در پر کردن این شکاف و نزدیک کردن هر چه بیشتر قابلیت‏های سامانه به انتظارات کتابداران تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the gap between expectations and perceived usefulness of Korasan Razavi librarians from public libraries Management System capabilities (SAMAN) based on Expectation-Confirmation Theory

نویسندگان [English]

  • Marzieh Golabian Moghadam 1
  • Iraj Radad 1
  • Hassan Behzadi 2

1 Imam Reza International University

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Abstract

Purpose: The main purpose of this research is a survey the gap between their expectations and perceived performance of SAMAN capabilities based on the expectation-confirmation theory.
Methodology: This research is functional and the method of the survey is descriptive-analytical approach. Statistical study of this research is All 220 librarians working in public libraries in the province of Khorasan Razavi that use SAMAN software. The data collection tool is questionnaire. In order to access the reliability of the data collection tool, Cronbach's alpha coefficient was used.
Findings: Findings showed that the gap between expectations and perceived performance is -0/415. Although, the results showed that there is little gap between expectations and perceived performance, but librarians expressed their satisfaction higher than average (3/519).
Result: The overall result indicates that SAMAN designers should try to fill this gap by the consideration of librarians changing expectations in order to cause SAMAN capabilities more usefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectation
  • Perceived performance
  • Expectation confirmation theory
  • Saman software
  • Public Library