نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف.ار.بی.آر. دارای ساختاری نشانه‌شناسی است؟ آیا می‌توان الگوی اف.آر.بی.آر. را بر اساس نشانه‌شناسی بررسی نمود؟
روش: روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه‌پرداز نشانه‌شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت‌ها و روابط الگوی اف.آر.بی.آر. انجام شده است.
یافته‌ها:  بررسی اصول دو الگوی سوسور و پیرس در اف.آر.بی.آر. نشان داد که می‌توان موجودیت اثر و برداشت را یک نشانه در نظر گرفت که بر اساس الگوی دوجهی سوسور دارای دو جنبه، محتوی ذهنی به عنوان دال و محتوی مفهومی به عنوان مدلول هستند که در کنار هم نشانه را به وجود می‌آورند. اثر به عنوان یک نشانه می‌تواند بر دیگر نشانه‌ها تاثیرگذار بوده و معنای جدیدی تولید نماید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد موجودیت‌های اف.آر.بی.آر. در الگوی سه وجهی پیرس نیز قابلیت تطبیق دارند. زمانی که فرد ایده‌های ذهنی خود را به نمایش می‌گذارد اثر خلق می‌شود. اثرخلق شده در مواجه با افراد مختلف، برداشت‌های متفاوتی را به وجود می‌آورد. موجودیت برداشت زمانی که در محمل‌های مختلفی ارائه می‌شود به صورت مدارک در مکان‌های مختلفی نگهدای می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics and FRBR

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Moradi 1
  • Saeed Rezaei SharifAbadi 2

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is answering to the question whether FRBR have a semiotic structure? Can FRBR model Be evaluated on the basis of semiotics?
Method: conceptual analysis. Concepts of models by two prominent theorist semiotics field, "Saussure and Pierce" has been studied and the comparative study of the concepts discussed in these models with FRBR's entities and relationships.
Results: Study the principles and concepts of Saussure and Pierce in FRBR Revealed that work and expression entities can be considered as a sign. Based on the dyadic model of Saussure has two aspects, mental content as the signifier and meaning as the signified which together make. The work as a sign can influence other signs and produce a new meaning. FRBR's entities also have capabilities matching to Pierce's triad model. When person show their mental ideas, work entity is created. The work created in the face of different people creates different expression .Similarly, expression entity when presented in different formats is held as items. FRBR's entities have the same function as the signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • FRBR
  • conceptual model

آزاد، اسدالله (1387). مفهوم اطلاعات و ارتباطات و میانکنش بین آنها. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 42.

انصاری، محمدباقر (1387). درآمدی بر نشانه و نشانه‌شناسی عناصر نمایش. صحنه، 64 و 65.
خسروی، فریبرز (1387). پژوهش‌های شبه میان رشته‌ای، فصلنامهکتاب، 73.
دادور، ابوالقاسم؛ خیری، مریم (1392). کارکرد معنایی دلالت‌های صریح وضمنی در مطالعة موردی آثار محمد سیاه‌قلم. جلوه هنر، 9.
رضوی‌فر، املی؛ غفاری، حسین (1390). نشانه‌شناسی پیرس در پرتو فلسفه، معرفت‌شناسی و نگرش وی به پراگماتیسم، فلسفه، 39(2).
سن، دینه؛ ماری، آنه (1380). درآمدی برنشانه‌شناسی. ترجمة مظفر قهرمان، آبادان: پرسش.
سجودی، فرزان (1387). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: علم.
سجودی، فرزان (1386). دلالت از سوسور تا دریدا. ارائه شده در مقالات هم‌اندیشی بارت و دریدا، به کوشش امیرعلی نجومیان، تهران: فرهنگستان هنر.
قائمی‌نیا، علیرضا (1385). نشانه‌شناسی وفلسفة زبان. ذهن، 27.
فدائی، غلامرضا (1386). پیرامون روش تحقیق. در مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، به اهتمام مظفر نامدار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد 7.
فدائی، غلامرضا (1389). کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ رشته یا میان‌رشته؟ فصلنامهمطالعاتمیان رشتههایدرعلومانسانی، 2(2).
فرج‌پهلو، عبدالحسین؛ کوکبی، مرتضی؛ فتاحی، رحمت اله؛ حاجی زین‌العابدینی (1389). ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه - موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(4).
 
Chandler, Daniel. (2007). Semiotics: The Basics. London: Rout Ledge.
Damjanovic, V., Gasevic, D., Devedzic, V., Djuric, D.(2004). The Semiotic Contribution on the Web. Proceedings of the IEEE Intelligent Systems, Varna, Bulgaria.
Friedman, Alon; Thellefsen, Martin(2011). Concept theory and semiotics in knowledge organization. Journal of Documentation, 67(4).
Hjørland, Birger(2008). What is Knowledge Organization (KO)?. Knowledge Organization,35(2,3).
Hjørland, Birger (1998). Information Retrieval, Text Composition, and Semantics. Knowledge Organization, 25(1-2), 16-31. Retrieved December 20, 2006 from Elsevier Database.
Peirce, Charles Sanders (1998). The essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Vol. 2 (1893-1913), ed. by the Peirce Edition Project, Nathan Houser [et al.], p. 4-10, "What is a Sign?" Bloomington: Indiana Univ. Pr.
Priss, Uta(2004).A Semiotic-Conceptual Framework for Knowledge Representation. In: Knowledge Organization and the Global Information Society. Proceedings of the 8th International ISKO Conference.
Saussure, Ferdinand de. (1983). Course in General Linguistics, (trans. Roy Harris), London,Duckworth.
Smiraglia, Richard P.(2003). The Centrality of "The Work" as Component for Knowledge Sharing
Sowa, John F. (2000). Ontology, Metadata, and Semiotics. Conceptual Structures: Logical, Linguistic, and Computational Issues, Lecture Notes in AI #1867, Springer-Verlag, Berlin.
Thellefsen, Martin, Thellefsen, Torkild, and Sørensen, Bent(2013). A Pragmatic Semeiotic Perspective on the Concept of Information Need and Its Relevance for Knowledge Organization. Knowledge Organization, 40(3).