نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پنج‌اس و اندازه‌گیری رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس این مؤلفه‌ها می پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک تعداد 220 نفر از آنان جهت بررسی انتخاب گردیدند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده نشان می‌دهد که مؤلفه سامان‌دهی با میانگین(74.3)، مؤلفه نظم و ترتیب با میانگین(64.8)، مؤلفه پاکیزه‌سازی با میانگین(64.3)، مؤلفه استانداردسازی با میانگین(77.5) و مؤلفه انظباط با میانگین(90.7) به میزان مطلوبی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رعایت می‌شود. همچنین مؤلفه انظباط با میانگین رتبه 4.83 رتبه اول، مؤلفه استانداردسازی با میانگین رتبه 3.39 در رتبه دوم، مؤلفه سامان‌دهی با میانگین رتبه 2.96 در رتبه سوم، مؤلفه نظم و ترتیب با میانگین رتبه 1.95 در رتبه چهارم و در نهایت مؤلفه پاکیزه‌سازی با میانگین رتبه 1.86 در رتبه پنجم قرار دارد.
نتایج: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران وضعیت مناسبی از نظر رعایت مولفه‌های پنج اس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The identification of components of adornment system in terms of job satisfaction of personnel of National Library and Archives of Iran

نویسندگان [English]

  • faraborz doroudi 1
  • tahereh sadeghi khoramdashti 2

1 faculty of Iranian Research Institute for Information Science and Technology

2 M.S. of information science and knowledge

چکیده [English]

Purpose: the present study aims to identify the dimensions and components of 5S and measure the job satisfaction of the staff of the National Library and Archives of Iran based on these components.
Design/Methodology/Approach: The research method is survey and the Statistical population of this study are all employees have Bachelor's degree or higher in the National Library and Archives of I.R of Iran (NLAI). Using systematic sampling, 220 of them were selected for review .
Findings: This Study is identification of aspects of 5s in terms of job satisfaction and measurement of satisfaction of personel of National Library and Archives of I.R of Iran (NLAI) based on them. The results of the analysis show that the organization of the components of the mean (74.3), with an average order parameters (64.8), clean the components with average (64.3), a standard component of the mean (77.5) and disciplinary components of the average (90.7) in the national Library and is in good condition.
Conclusion: National Library and Archives of iran is in a good position to observe the 5s components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adornment system
  • Human Resource Management
  • Job Satisfaction
  • Organizational Effectiveness
  • Productivity