نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت پیاده‌سازی مدیریت دانش مشتری در محیط کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه پیشنهادهایی در راستای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر توجه به مدیریت دانش مشتری جهت بهبود کیفیت خدمات، افزایش کارایی و برتری رقابتی کتابخانه‌های دانشگاهی است.
روش ­شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با روش «پیمایشی- ارزیابانه» انجام گرفت. پس از طراحی شاخص‌های اجرای مدیریت دانش مراجعان بر پایه مطالعه اکتشافی و مصاحبه با مسئولین بخش‌های مختلف مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد سیاهه وارسی تدوین و برای تعیین پایایی و روایی در اختیار استادان و خبرگان قرار گرفت. برای پایایی ضریب کاپای فلیس گرفته شد که نشان دهنده پایایی مطلوب سیاهه بود.
یافته­ ها: بررسی‌ها نشان داد که از 19 مصداق طراحی‌شده برای دانش درباره مراجعان 8 مورد از آن‌ها در کتابخانه اجرا ‌شده که نشان دهنده وضعیت متوسط کتابخانه مورد مطالعه در مدیریت این نوع دانش مشتری است. همچنین از 26 مصداق طراحی‌شده برای مدیریت دانش از مشتری 12 مورد آن‌ها در این کتابخانه وجود داشت که نشان دهنده وضعیت متوسط اجرای مدیریت این نوع دانش در کتابخانه است. در نهایت از 24 مصداق مربوط به دانش برای مشتری نیز 16 مورد در کتابخانه شناسایی شد.
نتیجه­ گیری: یافته‌ها نشان داد که به طور کلی مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط متوسطی به سر می‌برد که به نظر می‌رسد مدیریت هر یک از انواع دانش مشتری در این کتابخانه نیازمند بازنگری و توجه بیشتری است تا به وضعیت مناسب با نیاز مخاطبان و شرایط ایده‌آل دست یابد. از این رو، در صورت توجه به پیاده‌سازی مصداق‌های مدیریت دانش مشتری در محیط کتابخانه‌های دانشگاهی می‌توان امیدوار بود که گامی مؤثر در راستای توسعه مدیریت دانش مشتری و در نهایت بهبود کیفیت، کارایی و برتری رقابتی کتابخانه‌های دانشگاهی برداشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the status of customer knowledge management in academic libraries: The case of Information Center and Central Library of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • narges malakouti asl 1
  • mojtaba kafashan kakhki 2
  • MEHRI PARIROKH 3

1 Knowledge and Information Sciences, School of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Knowledge and Information Sciences, School of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Knowledge and Information Sciences, School of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Customer Knowledge Management can help libraries to make knowledge-based decisions, improve service quality, increase efficiency and competitive advantage. Therefore, the purpose of this study was to investigate the implementation of customer knowledge management in the library of Ferdowsi University of Mashhad and provide suggestions for knowledge-based decision making to improve the quality of services, increase the efficiency and competitive advantage of academic libraries.
Methodology: As an applied research, descriptive and evaluative survey methods were used. The tool for collecting information in this research was the check list of customer knowledge management indicators and examples. For designing a checklist, after determining the indicators of customer knowledge management based on the exploratory study and interviewing the officials of different departments of the Information Center and central library of Ferdowsi University of Mashhad, its sub-indexes and its examples were compiled and provided to the professors and experts to determine the reliability and validity. In order to check the reliability of the checklist, the percentage of agreement between the opinions expressed by the evaluators was reviewed, and for evaluating the Kappa coefficient, a few evaluators of Fleiss were used. The results showed that between the viewpoints of the evaluators for the knowledge about customer was more than 80%, for the knowledge from customer was more than 70%, and for the knowledge for customer, there was an agreement of about 90%, indicating a satisfactory reliability of the check list. The criterion of analysis and judgment in this log was the extent of these instances in the library studied. In this assessment, the existence of at least 50% of the cases is considered moderate and 75% of the instances in the library considered to be the best.
Findings: The studies showed that out of 19 instances designed for knowledge about customers, 8 of them were implemented in the library. Since the approximately half of the cases are available in the library, it can be said that the overall level of knowledge-based activities related to customer knowledge in the library is modest. Also, there were 12 of the 26 instances designed for knowledge from customers were implemented in the library that shows the average state of the management of this kind of knowledge in the library. Finally, out of 24 identified cases of knowledge for customers, 16 of them are running in the central library of Ferdowsi University of Mashhad. Since it is 66% of the available instances, it can be said that knowledge for those in the library is above the average.
Discussion: The findings of the research showed that in general, the Information Center and central library of Ferdowsi University of Mashhad in terms of implementation of customer knowledge management is in moderate condition. It seems that the management of any kind of customer knowledge in this library needs to be reviewed and more attention to reach the appropriate situation with the needs of the audience and the ideal conditions.  According to the results of this study, it is suggested that university libraries to reach the desired level of knowledge management about customers consider how they use a variety of resources, the success rate of searches in databases and consider to record the abundance of research topics in dissertations and to record the information behavior of users in the use of library software. It is also recommended that take into account programs such as periodic surveys, questioning sessions, and the provision of conditions for receiving software feedback, and customer feedback, and considering their needs. In this regard, libraries can use creative suggestions to improve or expand their services by creating a circle of interested people or holding competitions for the use of intellectual hurricanes. On the other hand, academic libraries need to pay more attention to inform services. Indeed, the more attraction of students to libraries will happen when the more information about services and resources would have existed. Typically, libraries provide knowledge for their customer with the index of information about services and resources, such as the provision of printed and electronic manuals for the introduction of services; instructional manuals for bases and electronic resources; the use of the help librarian; the availability of information resources by guides and holding Provide educational tours.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer knowledge management
  • knowledge about customer
  • knowledge from customer
  • knowledge
  • knowledge for customer
Al-Shammari, M. (2009). Customer Knowledge Management: People, Processes, and Technology: People, Processes, and Technology: IGI Global.
Babalhavaeji, F., & Kermani, Z. J. (2011). Knowledge sharing behaviour influences: a case of Library and Information Science faculties in Iran. Malaysian Journal of Library & Information Science, 16(1), 1-14.
Bose, R., & Sugumaran, V. (2003). Application of knowledge management technology in customer relationship management. Knowledge and process management, 10(1), 3-17.
Buchnowska, D. (2011, September). Customer knowledge management models: Assessment and proposal. In EuroSymposium on Systems Analysis and Design (pp. 25-38). Springer, Berlin, Heidelberg.
Chua, A. Y., & Banerjee, S. (2013). Customer knowledge management via social media: the case of Starbucks. Journal of Knowledge Management, 17(2), 237-249.
Daneshgar, F., & Bosanquet, L. (2010). Organizing Customer Knowledge in Academic Libraries. Electronic Journal of Knowledge Management, 8(1), 21-32.
Daneshgar, F., & Parirokh, M. (2012). An integrated customer knowledge management framework for academic libraries. The Library Quarterly, 82(1), 7-28.
Du Plessis, M., & Boon, J. (2004). Knowledge management in eBusiness and customer relationship management: South African case study findings. International journal of information management, 24(1), 73-86.
García-Murillo, M., & Annabi, H. (2002). Customer knowledge management. Journal of the Operational Research society, 53(8), 875-884.
Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L., & Riempp, G. (2002). Towards customer knowledge management: Integrating customer relationship management and knowledge management concepts. Paper presented at the The Second International Conference on Electronic Business (ICEB 2002).
Ghasemi, R., & Karimi, M. (2014). Identifying and prioritizing the important factors of knowledge management success in Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documentation Center. Library and Information Sciences, 17(1), 5-21.
Hosseinzadeh, A., Shabani, A., & Siyadat, S. A. ( 2012). Application of Knowledge Management among the Staff of Libraries affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Iran, based on Hissig Model. Health Information Management, 9(2), 192-202.
kafashan Kakhki, M., Parirokh, M., Fattahi, R., & Rahimnia, F. (2016). Theoretical and Conceptual Adaptability-Testing of Universities’ Strategic Alignment with their Organizational Culture Strategy and Knowledge Management System Strategies in Academic Libraries. Library and Information Science Research (LISRJ), 5(1), 255-279. doi:https://doi.org/10.22067/riis.v5i1.28772
Kaoud, M. (2017). Investigation of customer knowledge management: A case study research. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET), 8(2), 12-22.
Karimi, A., & Allameh, M. (2016). Investigating the relationship between customer knowledge management & customer loyalty: mediating role of customer value (Case study: Saderat Bank of Khozestan). Global Journal on Humanites & Social Sciences, 4, 48-58.
Kim, Y.-M., & Abbas, J. (2010). Adoption of Library 2.0 functionalities by academic libraries and users: a knowledge management perspective. The Journal of Academic Librarianship, 36(3), 211-218.
Li, Y., Du, P., Deng, Z., & Song, Y. (2017). Library New Directions in Knowledge Management: Recycling of technical design research of virtual and reality knowledge space.IFLA Satellite Meeting. Poland. Retrieved from http://library.ifla.org/1706/1/S04-2017-li-en.pdf
Mahmoudi, H., Dayani, M. H., & Parirokh, M. (2014). Analytical Study of Knowledge Management In Academic Libraries (Case Study: Libraries of Ferdowsi University and Medical University of Mashhad). Library and Information Science Research (LISRJ), 3(2), 91-112. doi:https://doi.org/10.22067/riis.v3i2.10403
Makkizadeh, f., & Farzin yazdi, m. (2015). Aspects of Knowledge Management in Public Libraries and Analysis of Its Impact on the Improvement of Innovation (Case Study: Yazd province, Iran). Research on Information Science & Public Libraries, 21(3), 425-447.
Mardomi, S., Bozorgi, A.-A. S., & Sepehr, F. (2016). Heuristic Methods in Librarianship and Customer Knowledge Management (Case Study: Sun City Tele-Library). International Journal of Resistive Economics, 4(1), 66-83.
Mehdibeigi, N., Dehghani, M., & mohammad Yaghoubi, N. (2016). Customer Knowledge Management and Organization's Effectiveness: Explaining the Mediator Role of Organizational Agility. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 94-103.
Parirokh, M., Daneshgar, F., & Fattahi, R. (2009). A theoretical framework for development of a customer knowledge management system for academic libraries. Paper presented at the World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly.
Rajabali Beglou, R. (2013). Customer Knowledge Management: An Approach to Integrating Knowledge Management and Customer Relationship Management in Libraries and Information Centers. Shamsah Quarterly, 4(16-17), 1-16
Randolph, J. J. (2005). Free-marginal multirater kappa (multirater Kfree): An alternative to Fleiss’ fixed- marginal multirater kappa. Presented at the Learning and Instruction Symposium, Joensuu, Finland: The Joensuu University. Retrieved December 7, 2016 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED490661.pdf
Rollins, M., & Halinen, A. (2005). Customer Knowledge Management Competence: Towards a Theoretical Framework. Paper presented at the 38th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-38 2005), Rom.
Rowley, J. E. (2002). Reflections on customer knowledge management in e-business. Qualitative Market Research: An International Journal, 5(4), 268-280.
Roy, T. K., & Stavropoulos, C. (2007). Roy, T. K., & Stavropoulos, C. (2007). Customer Knowledge Management (CKM).in the E-business environment: cases from Swedish banks. (master), Lulea university of technology. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1032314/FULLTEXT01.pdf 
Sepehr, F., & Mardomi, S. (2016). Innovative Methods in Library and Customer Knowledge Paper presented at the National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management, Babolsar, Taroud Shomal Research Company, Mazandaran University of Applied Sciences. https://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE03-KNOWLEDGEBASE03_023.html
Shami Zanjani, M., & Najafloo, F. (2011). Presenting a Conceptual Framework for Identifying the Typology of Customer Knowledge: A Case Study. Journal of Information Technology Management, 3(9), 163-189.
Wijetunge, P. (2017). Assessing Knowledge Management Maturity level of a university library: a case study from Sri Lanka. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 1(3), 349-356.
Wilhem, s., & Gueldenberg, s. (2014). Customer knowledge management: state of the art and future research directions. International Journal of Knowledge Management Studies, 5(3-4), 265-284.
Zanjani, M., Rouzbehani, A., and Dabbagh, H. (2008). “Proposing a Conceptual Model of Customer Knowledge Management: A Study of CKM Tools in British Dotcoms”, World Academy of Science, Engineering and Technology, 38, 303-307.
Zarei, A., & Babaei Soleimanloo, F. (2016). Maturity of Customer Knowledge Management in Improving the Quality of Service of Tabriz University Libraries. Paper presented at the 7th National Conference and First International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute,. https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_526.html
Zhang, Y., & GU, H. (2011). Text mining with application to academic libraries. Communications in Computer and Information Science, 158, 200–205. Doi: 10.1007/978-3-642-22694-6_28